שיעורי דמי היוון בשיוך דירות בקיבוץ - החלטה 1366
 

15.9.2014

שיעורי דמי היוון בשיוך דירות בקיבוץ - החלטה 1366

בועז מקלר רו"ח, גיל קופליס עו"ד

 

להלן שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") בשיוך דירות בחלקת המגורים בקיבוץ, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1366 (אשר החליפה את החלטה 1155).

 

להלן שיעורי דמי ההיוון לפי החלטה 1366:

 

מהות התשלום/ אזור עדיפות(1)

אזורים שאינם אזורי עדיפות

עדיפות לאומית ב'

עדיפות לאומית א'

ישובי קו עימות בגזרת לבנון, רמת הגולן ועוטף עזה(3)

בגין תשלום דמי חכירה על חלקת המגורים כתנאי להצטרפות להחלטה 1366 (2)

3.75%

3.75%

 

3.75%

 

3.75%

בגין רכישת מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) במגרש עליו יחידת הדיור המשויכת (כולל 3.75%)

33%

18.67%

12.82%

3.75%

בגין שיוך דירות - הגדלת ו/או מימוש זכויות הבניה במגרש המשויך מעבר לזכויות הבניה ששויכו

33%

16.83%

10.23%

0

בגין השטח המיועד למגורים בשטח המחנה הגדול מחלקת המגורים.

91%

51%

31%

0

 

(1) אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1274 או כל החלטה שתבוא במקומה.

(2) בהתייחס ל"היקף הבניה הבסיסי למגורים".

(3) ע"פ חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2010 יש ליתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה ביישובי קו עימות.

 

הבהרות נוספות:

 

א.      הצטרפות להסדר מותנה, בין היתר, בהסדרת השימושים הלא מוסדרים בשטח המשבצת של הישוב החקלאי, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה.

 

ב.      אגודה אשר תבחר להצטרף להסדר, תחתום על חוזה חכירה לחלקת המגורים, בו יוגדרו זכויותיהם של האגודה ושל חברי האגודה בחלקת המגורים בהתאם להחלטה זו.

 

ג.       בגין יתרת שטח המשבצת בישוב החקלאי תמשיך האגודה לשלם דמי חכירה שנתיים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות.

 

ד.      קיבוץ אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רמ"י בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.

 

נדגיש כי טרם פורסמו נוהלי רמ"י בעניין יישום והפעלה של החלטה 1366 (לרבות קודמותיה), נוסח נוהלי רמ"י שיפורסם, יהיה כמובן הנוסח המחייב.