דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש - עדכון
 

21.5.2014

דמי היתר בגין תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש - עדכון

בועז מקלר רו"ח, גיל קופליס עו"ד

 

ביום 24.3.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1318 שעניינה "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש - תשלום דמי היתר", המעדכנת את החלטה 1245 הקודמת, בהארכת תוקפם של המועדים שנקבעו בהחלטה 1245, עד ליום 14.9.2014.

 

בנוסף, בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הבאה שנקבעה ל-22.6.2014, תוצג ככל הנראה, בין היתר, הצעת החלטה, השלובה בהצעה לתיקון החלטת הרפורמה (1299 / 1185), אשר נועדה לתקן את החלטה 1318, מתוך מטרה לתמרץ בעלי מגרשים לרכוש את הזכויות החלות עליהם.

 

המשמעות המעשית, אם יאושר התיקון לעיל, הינה צמצום משמעותי בפטורים הקיימים כיום מתשלום מדמי היתר (עד 240 מ"ר לרבות יחידת מגורים נוספת) ועדכון הפטור עד 160 מ"ר בלבד, ליחידת דיור קיימת וזאת כנראה החל מ-15.9.2014.

 

להלן, טבלה המרכזת את שעורי דמי ההיתר והפטור מדמי היתר, לאחר התיקון (אם יאושר):

 

אזור תחולה

ושיעור דמי היתר

הוראות

 

מרכז הארץ

31%

 

אזור עדיפות לאומית ב'

15.8%

 

 

לבעל חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים רמ"י תגבה דמי היתר אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת המבוקשת עולה על 160 מ"ר, על יתרת הזכויות שמעבר ל-160 מ"ר (שטח עקרי ושטח שרות).

 

ללא מגבלת תוקף

 

אזור עדיפות לאומית א'

9.6%

 

קו עימות

0%

 

לבעלי חוזי חכירה מהוונים למטרת מגורים, רמ"י לא תגבה דמי היתר עבור כל תוספת בנייה מבוקשת, שינוי ניצול ועבור פיצול מגרש, במקום בו אחד המגרשים הינו מגרש מבונה.

 

ללא מגבלת תוקף

 

מגזר הישובים החקלאיים- קיבוצים ומושבים

 

ההחלטה חלה אך ורק על מגרשים בהרחבות ומגרשים מבונים במושבים.

 

 

יודגש כי להוראות שלעיל השלכות על היקף התשלומים הנדרשים להעברת בעלות במקרקעי ישראל על פי החלטת הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל ( 1185 / 1299).

 

להלן השינויים בהצעת ההחלטה לתיקון החלטה 1318, שתעלה לדיון במועצת מקרקעי ישראל ביום 22.6.2014:

 

1.      לצורך עידוד העברת הבעלות על פי התיקון המוצע להחלטה 1299 (רפורמה בניהול מקרקעי ישראל), הוקטן הפטור מדמי היתר לתוספת זכויות עד ל-160 מ"ר ליחידת מגורים אחת.

2.      תוקפן של ההטבות בהחלטה 1318 הינן עד ליום 14.9.2014. הוראות ההחלטה החדשה לא הוגבלו בזמן.

3.      הוראות ביחס לפיצול מגרש יחולו רק במקום בו אחד המגרשים הינו מגרש מבונה.

4.      נקבעה זכאות חוכר מגרש מהוון לרכוש את זכות הבעלות בכל עת, על פי החלטות המועצה (הכוונה להחלטה שאמורה לתקן את 1299 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל").

 

תשלום ופטור מתשלום דמי חכירה מהוונים

 

יודגש, כי הוראות החלטה 1318 ביחס לתשלום או לפטור מדמי חכירה מהוונים נשארו בעינן, דהיינו מגרש ששטחו עד 280 מ"ר בכל אזורי הארץ - כשהחוכר שילם תמורה שחושבה ע"פ שטח הבניה בפועל - יהיה פטור מתשלום דמי חכירה מהוונים, עבור זכויות הבניה שלא שולמו בגינן תמורה ושהיו קיימות בתוכנית בעת הקצאה.

 

אולם במגרש ששטחו עולה על 280 מ"ר, בכל אזורי הארץ, למעט קווי העימות ורמת הגולן - כשהחוכר שילם בעת הקצאת המגרש תמורה שחושבה ע"פ שטח הבניה בפועל – רמ"י תגבה דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא (כפוף להנחות אזור) עבור תוספת הבניה המבוקשות בהיתר הבניה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה.

 

במטרה לעודד רכישת בעלות על מגרשי המגורים הוראה זו לא תחול על מי שמבקש לרכוש בעלות על מגרשים עד 540 מ"ר "במסגרת שטח" לבניה בפועל או במסגרת עסקאות ישובי עולים או אם לא שילם את מלא התמורה בגין הזכויות, במקרים אלו יידרש תשלום של 6% בלבד מערך הקרקע כדי לרכוש הבעלות על המגרש.

 

על אף האמור לעיל, יודגש כי, ע"פ ההחלטה לא תגבה רמ"י תשלום כלשהו עבור העברת בעלות ב"נכס מקרקעין שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים בבניה צמודת קרקע ואשר גודלו אינו עולה על 540 מ"ר ".