עדכון ישובים ואזורי עדיפות לאומית - החלטה 667
 

  17.9.2013

 
עדכון ישובים ואזורי עדיפות לאומית - החלטה 667
בועז מקלר, רו"ח

 
בהתאם לחקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט - 2009 (להלן - חוק ההתייעלות), החליטה הממשלה, בישיבתה מיום 4.8.2013, על עדכון "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" (להלן - החלטה 667), כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה הקודמת מיום 13.12.09, היא החלטה 1060 (להלן- החלטה 1060).

 
תוקף החלטה 667 עד 31.7.2017

  
החלטה 1060, אשר פגה ביום 4.1.13, הוארכה, בין היתר, לנוכח מועד הבחירות והקמת הממשלה, עד ליום 4.8.13. בהחלטה 667 המעדכנת נקבע כי החלטות קודמות, הנסמכות על החלטה 1060, ימשיכו לעמוד בתוקפן למשך 3 חודשים ממועד כניסת ההחלטה לתוקף, או עד לקבלת החלטה חדשה בעניינן, לפי המוקדם (להלן - הוראות המעבר). ההחלטה תהא תקפה עד ליום 31.7.2017;

 
יעדי החלטה 667

 
במסגרת ההחלטה הוחלט להשיג את היעדים הבאים:

 
א. עידוד פריסת האוכלוסייה במדינת ישראל והגדלת האוכלוסייה באזורי הפריפריה ובאזורים סמוכי גבול.

 
ב. הגדלת הצמיחה הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות בין אזורי העדיפות הלאומית בין מחוז תל-אביב, כהגדרתו על-פי הגדרות משרד הפנים.

 
ג. חיזוק החוסן האזרחי-ביטחוני של מדינת ישראל.

 
ד. שיפור איכות החיים ביישובי העדיפות הלאומית.

 
קריטריונים לעדיפות לאומית

 
להלן הקריטריונים, אשר יישובים ואוזרים העומדים, במועד קבלת החלטה 667, באחד או יותר מהם, יהיו בעדיפות לאומית:

"א. אזורי הפריפריה - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם למדד נפתי משולב, המשקלל את המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות בנפה.

 
ב. יישובים סמוכי גבול - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.

 
ג. יישובים מאויימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון, ברמות איום 5-3 (רמות האיום הגבוהות ביותר).

 
ד. ישובים חדשים - יישובים אשר יוקמו במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו וכן יישובים אשר במועד קבלת החלטה זו: (א) טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד אכלוסם או (ב) טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם - כמאוחר בין השניים ובלבד שבמועד החלטה זו נותרה לפחות שנה אחת בטרם יעברו המועדים כאמור (5 או 10 שנים בהתאמה).

 
ה. יישובים צמודי גדר - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 1 ק"מ מהגבול או מגדר המערכת סביב רצועת עזה."

 
בהתאם להחלטה 667 מועצה אזורית, אשר לפחות מחצית מן הישובים בתחומה הינם ישובים סמוכי גבול, יהיו כל הישובים הנמצאים בתחומה בעלי עדיפות לאומית.

 
שיקולים מקצועיים למתן הטבות בתחומי משרדי הממשלה

  
השרים רשאים, תוך יידוע שר האוצר, לקבוע קריטריונים, בתחומים המפורטים להלן, על-פי שיקולים מקצועיים, שבתחום פעולת אותו משרד, לעניין הטבות ותמריצים לאזורי העדיפות הלאומית, והכל במסגרת תקציבם המאושר. שיקולים מקצועיים למתן הטבות כאמור יכול שתוצאתם תהיה הבחנה בין יישובים באותה נפה, או הבחנה בתוך היישוב, והכל על פי המאפיינים הרלוונטיים לאותם שיקולים מקצועיים שבתחום פעולת אותו משרד:

 
1. בתחום החינוך ורכישת ההשכלה - במטרה לשפר את רמת ההישגים של התלמידים באזורי העדיפות הלאומית, ובמגמה ליצור מערכת חינוך איכותית בכל רחבי המדינה.

 
2. בתחום הדיור והפיתוח העירוני - לשם חיזוק הבסיס החברתי והכלכלי של אזורי העדיפות הלאומית וכדי להקל על פיתוח היישובים באזורים אלו.

 
3. בתחום התעסוקה - לשם קידום כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית, יצירת מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, וצמצום האבטלה.

 
4. בתחום התשתיות - על מנת למשוך אוכלוסייה לאזורי העדיפות הלאומית יש צורך ביצירת תשתית נאותה. יצירת תשתית נאותה כוללת שיפור של תשתיות התחבורה והתקשורת החיוניות לקיצור המרחקים בין אזורי הפריפריה לבין מחוז ת"א, וכן שיפור תשתיות המים והביוב, ויתר תשתיות ההנדסה.

 
5. בתחום החקלאות ופיתוח הכפר - במטרה לחזק את הבסיס הכלכלי, התעסוקתי והחברתי של אזורי העדיפות הלאומית.

 
6. בתחום התרבות והספורט - במטרה לחזק את תשתיות התרבות והספורט ולהרחיב פעילות התרבות והספורט ביישובי העדיפות הלאומית.

 
7. בתחום הגנת הסביבה - במטרה לבסס איכות חיים נאותה ולטפח מערך שטחים פתוחים לסוגיהם, לשמר ולפתח ערכי טבע ומורשת, ולייצר מקורות משיכה למטיילים ולמבקרים.

 
מעמד החלטה 667

 
נקבע כי החלטות קודמות, הנסמכות על החלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009, ימשיכו לעמוד בתוקפן למשך שלושה חודשים ממועד החלטה זו או עד לקבלת החלטה חדשה בעניינן, לפי המוקדם. משרדי הממשלה הרלוונטיים יערכו במהלך חודשים אלו את עבודת המטה הנדרשת על מנת להביא לתיקון ההחלטות.

 
נקבע כי "בכל החלטה הנסמכת על החלטה זו, יהיו המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות וכן מיפוי היישובים סמוכי הגבול, צמודי הגדר והמאוימים (להלן: "נתוני הבסיס") קבועים בהתאם לנתוני הבסיס שישמשו ביסוד החלטה זו, וזאת כל עוד החלטה זו בתוקף ואף אם פורסמו בינתיים נתוני בסיס חדשים". (הדגשה שלי - ב.מ).

 
הנחות בהקצאת קרקעות רמ"י באזורי עדיפות

 
סעיף 12 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1274 בעניין "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע כי "שינוי בהחלטות הממשלה בדבר הגדרות הישובים יוסיף/יגרע ישובים בהתאמה".

 
ראו הרחבה בחוזרנו מס' 67/2013 - "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - עדכון".

 


להערכתנו השינויים שיחולו בעקבות החלטה 667 בסיווג הישובים לעניין דרגת העדיפות (א' או ב') יהיו מינימליים.

 
דגשים נוספים

 
סעיפים נוספים בהחלטה 667 עוסקים באפשרות למתן הטבות ליישובים בהתייחס לכלל אזורי העדיפות או בנפרד ובמאובחן לשתי קבוצות: יישובים שנקבעו כבעלי עדיפות לאומית ע"ב שיקולים ביטחוניים (ישובים סמוכי גבול ומאויימים) וקבוצת היישובים סמוכי הגדר, משיקולים הנוגעים לחיזוק פריסת האוכלוסייה לאורך גבול המדינה (סעיפים המיטיבים עם ההתנחלויות).

 
בנוסף נקבע כי מנכ"ל משרד הפנים יוביל עבודת מטה לבחינת מתן הטבות עדיפות לאומית לאשכולות של רשויות מקומיות (מודל פעילות חדש שביסודו התאגדות של מספר רשויות לצורך פעילות משותפת), במטרה לעודד דפוס פעילות זה. (בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי הממשלה רואה בעין יפה שיתופי פעולה והתאגדויות של רשויות משותפות לשם קידום מטרות משותפות ומינוף אזורי).