עדכון כללי הרחבה למגורים בישובים חקלאיים - החלטה 1271
 

20.1.2013

 

עדכון כללי הרחבה למגורים בישובים חקלאיים - החלטה 1271

בועז מקלר, רואה חשבון

 

שר האוצר יובל שטייניץ חתם ביום 26.12.2012 על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1271 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", ומאותו מועד נכנסה החלטה זו לתוקף ובאה במקום ההחלטות הקודמות 1253, 1195.

 

השינוי בהחלטה לעומת קודמתה 1253 והוראות השינוי בקשר להליכי ועדת הקבלה לעומת החלטה 1195 שנדונו בישיבת המועצה מיום 7.11.2012 פורטו בחוזרינו מס' 110/2012 "מגרשי הרחבה למגורים בישובים חקלאיים - עדכון".

 

עיקר השינויים בהחלטה 1271 לעומת קודמתה הם:

 

א.      ביטול הליך ועדות קבלה בישובים רבים

 

ההחלטה קובעת, כי בישובים שאינם בנגב או בגליל או ישובים בנגב או בגליל שמספר בתי האב בהם עולה על 400 או שהמספר המרבי של בתי האב בהם אינו מוגבל בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית, לא יתאפשר הליך קבלה והקצאת מגרשי מגורים בפטור ממכרז על פי המלצת אגודת הישוב ולא ניתן להתנות העברת זכויות בהסכמת אגודת הישוב.

 

ב.      אפשרות הקצאת 7 יחידות להשכרה על ידי האגודה

 

ההחלטה קובעת, כי בישובים בקו עימות ו/או אזור עדיפות לאומית א', מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") יתיר לאגודת הישוב לרכוש זכויות ב-7 מגרשים מתוך תוכנית ההרחבה, כאשר מגרשים אלו ישמשו אך ורק להשכרה למי שיבקשו לבחון את אופציית המגורים בישוב לפני רכישת מגרש בו.

 

תוקף הוראה זו הוגבל לשלוש שנים שבסיומן תבחן נחיצות הסדר זה.

 

ג.       צמצום השיווק המקדים לקביעת מחיר המגרשים

 

על אף ההוראה למכרז מקדים בהחלטה הקודמת בישובים שאינם ישובים באזורי עדיפות לאומית או באזורי קו התפר, ההחלטה קובעת, כי בישובים שאינם באזורי עדיפות לאומית בהם יתרת המגרשים לשיווק נמוכה מ-25, לא יידרש מכרז מקדים לקביעת המחיר על ידי ממ"י יחד עם זאת מאפשרת ההחלטה לממ"י לקבוע כמות מגרשים קטנה מזו ובלבד שלא תקטן מ-5.

 

ד.      חריגים להקצאה במכרז פומבי

 

ההחלטה קובעת, כי ממ"י יבחן מקרים בהם תותר הקצאת מגרשי מגורים בפטור ממכרז, על פי המלצת האגודה , ללא קיום ועדת קבלה תוך התייחסות לחוק וכן כי ממ"י יביא מקרים אלה לאישור ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.

 

ה.      קביעת אזורי עדיפות

 

בשונה מהחלטות מועצה קודמות, נקבע בהחלטה זו, כי אזורי עדיפות לאומית בהחלטת מועצה זו יקבעו בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל שמתקבלות מעת לעת ולא בהתאם להחלטות הממשלה כפי שהדבר היה עד כה. ראו חוזרנו מס' 135/2012 "מתן תוקף לשינויים במדיניות ההנחות במקרקעי ישראל".

 

להלן השינויים בהחלטה 1271 לעומת הצעת ההחלטה שהובאה לישיבת המועצה ב-7.11.2012:

 

בסעיף 2 - התווספו ההגדרות שלהלן:

 

             1.8 "הנגב" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991.

 

             1.9 "הגליל" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993.

 

כותרת סעיף 5 שונתה ל-"שיווק בישובים באזורי עדיפות לאומית ו/או באזורי נגב וגליל" - החלק המודגש התווסף.

 

בסעיף 5.1.1 אחרי "בישובי עדיפות לאומית" התווסף "ו/או באזורי נגב וגליל".

 

משמעות השינויים דלעיל הם שבישובים בנגב ובגליל אשר אינם נכללים על אזורי עדיפות לאומית יחול הליך ועדת הקבלה במגבלות הקבועות בחוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (תיקון מס' 8) התשע"א-2011 לפיו בישובים במרכז הארץ או בישובים בנגב ובגליל שמספר בתי האב בהם עולה על 400 או שהמספר המרבי של בתי האב בהם אינו מוגבל בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית או מחוזית, לא יותר קיום ועדות קבלה והקרקע תשווק במכרז פומבי.