אזורי עדיפות לאומית לעניין מקרקעי ישראל
 

5.4.2012

אזורי עדיפות לאומית לעניין מקרקעי ישראל

בועז מקלר רו"ח, יבגני גוסיאטינקי עו"ד

 

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה ביום 24.1.2012 החלטה לפיה היא מאמצת את עבודת המטה של משרד הבינוי והשיכון לעניין קביעת אזורי עדיפות בהקצאת מקרקעי ישראל (החלטת הנהלה מס' 3138).

 

עבודת המטה של משב"ש שימשה בסיס להחלטת ממשלה מס' 4192 מיום 29.1.2012 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".

 

ראו פירוט והרחבה בחוזרנו מס' 15/2012 - "עדכון הטבות ואזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון", וחוזרנו מס' 18/2012 - "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"

 

החלטת הנהלת ממ"י מס' 3138 מיום 24.2.2012

ההחלטה הוצעה ע"י מנכ"ל ממ"י בנצי ליברמן:

 

"הצעת החלטה להנהלה בדבר עדיפות לאומית:

 

1.      סעיף 162(א) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009 ("החוק"), קובע כי החלטות הממשלה הקיימות בדבר עדיפות לאומית, לא יהיו בתוקף החל מיום 15 בינואר, 2012.

2.      בהחלטת ממשלה 1060, מיום 13 בדצמבר, 2009, נקבעו פרמטרים על פיהם יוגדרו היישובים כבעלי עדיפות לאומית.

3.      בצמוד להחלטת הממשלה הנ"ל צורפה טבלה המכילה 709 ישובים, המוגדרים כבעלי עדיפות לאומית על פי הקריטריונים המנויים בהחלטה.

4.      בעקבות החוק והחלטת הממשלה בוצעה עבודת מטה על ידי משב"ש. במסגרת עבודה זו נקבעו מחדש ישובי עדיפות לאומית, לצורך סבסוד הקרקע.

5.      כיום, החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1228 בדבר מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע, נסמכת על החלטות ממשלה שתוקפן פג.

6.      סעיף 6 להחלטת מועצה 1185, קובע כדלקמן:
תובא בפני מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה בדבר הגדרת אזורי עדיפות לאומית אשר תגובש על ידי משרד השיכון תוך חצי שנה מיום אישור ההחלטה כדין.


7.      בהתאם להחלטת המועצה האמורה, ומכיוון שתוקפן של החלטות הממשלה פג, על המינהל לקבוע מדיניות חדשה בדבר אזורי העדיפות הלאומית, הן באופן של אימוץ העבודה שנעשתה על ידי משב"ש לצורך מדיניות ההנחה בקרקע, והן בדרך של יצירת עבודת מטה חדשה בנושא.

8.      מוצע לקבוע כי המינהל יקבל את עבודת המטה של משב"ש, באופן הבא:

 

אזור ע"פ הצעת משרד השיכון והבינוי

ממ"י - עירוני

ממ"י - כפרי

אזורי קו עימות ועוטף עזה

נשאר כשהיה

נשאר כשהיה

אזור עדיפות לאומית א' 1

עדיפות א'

עדיפות א'

אזור עדיפות לאומית א' 2

בניה צמודת קרקע עדיפות ב'; בניה רוויה - עדיפות א'

אזור עדיפות לאומית ב'

לא קיים ע"פ הצעת משרד הבינוי והשיכון

עדיפות ב'

 

9.      סיווג הישוב כ"כפרי" או כ"עירוני", יהיה על פי הגדרות המינהל".

 

הנהלת ממ"י החליטה בישיבתה מיום 24.1.2010 כי:

"הנהלת המינהל תעדכן את מועצת מקרקעי ישראל שעתידה להתכנס ביום 30.1.12 כי, בשלב זה יפעל המינהל בעניין על פי החלטת המועצה כיום וכי בכוונתה יהא להביא לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה את הצעתה, לאחר שתלבן את כלל הסוגיות העולות הצעה זו".

קביעת מדיניות הנחות האחידה

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817 מיום 10.2.1998 דנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע. החלטה 817 עודכנה ע"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1228 מיום 30.5.2011.

 

בסעיף 162(א) לחוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) תשס"ט-2009, נקבע כי החלטות ממשלה בדבר עדיפות לאומית, לא יהיו תקפות החל מיום 15.1.2012.

 

כפועל יוצא מקביעה זו נוצר מצב לפיו החלטת מועצה 1228 נסמכת על החלטות ממשלה שתוקפן פג.

 

כדי לתת פתרון ביניים למצב שנוצר לפיו פג תוקפן של כל ההחלטות בעניין הנחות בהקצאת מקרקעין הועלתה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 30.1.2012 הצעת החלטה בעניין מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע המורה:

"...............להאריך את תוקף החלטת מועצה מס' 1228, בהתאם לאזורי העדיפות הנהוגים כיום במינהל, עד לישיבת המועצה הבאה.

 

עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל החלטת המועצה מס' 1228".

 

ביום 25.3.2012 חתם שר האוצר על החלטה 1250 המאריכה את תוקף הנחות החלטה 1228 "בהתאם לאזורי העדיפות הנהוגים כיום במינהל כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 721 מיום 24.1.93 וכפי שתוקנה מעת עד ליום 31.12.11, עד לישיבת המועצה הבאה או עד 31.12.12 המוקדם מביניהם".

 

יודגש, כי להחלטה הנהלת ממ"י 3138 חשיבות בעלת משקל רב הן לעניין דמי הרכישה בהיוון זכויות בחלקת המגורים (החלטה 1155) הן לעניין שיעורי דמי החכירה המהוונים בהרחבות ו/או תוספת זכויות במגרשי ההרחבות והן לעניין הפטור ממכרז על פי החלטה 1253 (מקודם - 1180) החל בכל אזורי העדיפות.