סוגיות ביישום החלטה 1155 בחלקת המגורים בקיבוץ
 

25.3.2012

סוגיות ביישום החלטה 1155 בחלקת המגורים בקיבוץ

בועז מקלר, רואה חשבון

 

נוהלי ממ"י ליישום החלטה 1155 טרם פורסמו, אולם בישיבת הנהלת ממ"י בהשתתפות שר הבינוי והשיכון מיום 17.1.2012 התקבלה החלטת הנהלה מס' 3139 במספר סוגיות אשר הועלו לדיון באותה ישיבה.

 

בישיבה סוכם בין השאר כי:

 

"קיבוץ 979/1155 הנוהל המוצע, מאושר כפוף לשינויים/התאמות שלהלן וכן לשינויים הטכניים, לגביהם נתקבלו הערות נוספות.

 

1.      קיבוצים המוגדרים בתת-אכלוס, לא יוכלו להצטרף להסדר, עפ''י החלטה 1155.

 

2.      עיבוד שטחי המשבצת, ע''י החוכר ו/או האגודה, יהווה תנאי להצטרפות להסדר.

 

3.      אגודה לה קיים חוב דמי חכירה, תידרש להסדיר החוב, טרם הצטרפותה להסדר.

 

4.      בקיבוץ, בו קיים שטח המיועד למגורים, עפ''י תכנית תקפה, אך מחוץ לחלקת המגורים, ניתן יהיה לשמש בניה בשטח שמחוץ לחלקת המגורים, גם אם טרם מומש כל שטח חלקת המגורים לבניה.

 

5.      היועמ''ש יבחן באם ניתן לקבוע לו''ז בחוזה החכירה שייחתם עם הצטרפות הקיבוץ להסדר, להשלמת התכנון של חלקת המגורים.

 

6.      הקצאת מגרשי מגורים, מחוץ לחלקת המגורים, תהיה בתמורה לתשלום היוון הקרקע, עם הנחות איזור. ההקצאה הינה של מגרשים מתוכננים בלבד, לאחר שהקיבוץ הצטרף להסדר ושילם תשלום של % 3.75 מערך חלקת המגורים.

 

7.      בגין תוספת בניה במגרשים המשויכים ישולמו דמי היתר 31% עם הנחת איזור.

 

8.      במקום בו קיימת תכנית תקפה והישוב יבקש להצטרף להסדר, שיוך המגרשים יעשה באופן מיידי.

 

9.      לא תתאפשר הגדלת שטח מחנה, לצורך הגדרת חלקת מגורים."

 

כמו כן הובא "סיכום והנחיות השר" ב"כפוף לאישור המועצה" ביחס לחלקת המגורים בקיבוץ כדלקמן:

 

"סיכום והנחיות השר

 

שיוך דירות בקיבוצים:

בהנחה שהמינהל מעוניין לקדם את 979 גם בקיבוצים, יש לנסות לחשוב על מתן תמריצים, תוך הגדרת זמן - חלון הזדמנויות - כדי שיצטרפו להסדר."

 

ראו גם חוזרנו מס' 8/2012 "נוהל ממ"י ליישום החלטה 1155 בעניין חלקת המגורים בקיבוץ".