עדכון הטבות ואזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון
 

עדכון הטבות ואזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון

בועז מקלר, רו"ח

 

בישיבת הממשלה מיום 29.1.2012 התקבלה החלטה מס' 4192 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".

 

להלן הטבות שנקבעו בתחום התכנון והבינוי הכפרי על פי לשון ההחלטה:

 

"משרד הבינוי והשיכון יתקצב תכנון תב"ע ו/או תכנון מפורט לביצוע ויסבסד הוצאות פיתוח לבניה חדשה המבוצעת ביוזמת המדינה ביישובים הכפריים עפ"י החלוקה שלהלן (רשימת היישובים והחלוקה לקבוצות בנספח ב'):

 

א.      קבוצת היישובים בעדיפות לאומית א'1: תכנון וסבסוד הוצאות פיתוח, בשיעור כולל של 70% מאומדן הוצאות הפיתוח.
גובה הסבסוד ליחידת דיור לא יעלה על הסכומים שלהלן:

1.      90,000 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר לא עולה של 12%.

2.      120,000 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר הינו מעל 12% ולא עולה על 20%.

3.      150,000 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר עולה על 20%.

ב.      בקבוצת היישובים בעדיפות לאומית א'2: תכנון וסבסוד הוצאות פיתוח, בשיעור כולל של 50% מאומדן הוצאות פיתוח.
גובה הסבסוד לא יעלה על הסכומים שלהלן:

1.      64,000 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר לא עולה על 12%.

2.      86,000 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר הינו מעל 12% ואינו עולה על 20%.

3.      107,000 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר עולה על 20%.

ג.       קבוצת היישובים בעדיפות לאומית ב': תכנון וסבסוד הוצאות פיתוח, בשיעור כולל של 20% מאומדן הוצאות פיתוח.
גובה הסבסוד לא יעלה על הסכומים שלהלן:

1.      25,600 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר לא עולה על 12%.

2.      34,400 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר הינו מעל 12% ולא עולה על 20%.

3.      42,800 ₪ מקום בו שיפוע ממוצע באתר עולה על 20%.

כלל הסכומים שצוינו בסעיף זה מעודכנים למדד בסיס יולי 2011 ויעודכנו מידי חצי שנה בהתאם לעליית מדד תשומות הבניה."

 

החלטת ממשלה זו משלימה את החלטת ממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים בעלי עדיפות לאומית" שם נקבע בסעיף 5א כי "בהתאם ובנוסף לאמור בסעיף 152(ב) לחוק, בשים לב לסעיף 152(א) של החוק, רשאים השרים הרלבנטיים, תוך יידוע שר האוצר, לקבוע קריטריונים בתחומים המפורטים להלן, עפ"י שיקולים מקצועיים,לעניין הטבות ותמריצים לישובים הנכללים במפת אזורי העדיפות הלאומית, והכל במסגרת תקציבם המאושר.

 

שיקולים ומתן הטבות כאמור יכול שתוצאתם תהיה הבחנה בין ישובים באותה נפה, או הבחנה בתוך הישוב, והכל עפ"י המאפיינים הרלוונטיים לאותם שיקולים מקצועיים שבתחום פעולת אותו משרד."

 

השלכות על יישום החלטה 1155, הרחבות ובניה נוספת

 

לדעתנו לקביעת אזורי העדיפות עפ"י החלטת ממשלה זו השלכות על שיעור דמי הרכישה הכולל עפ"י החלטה 1155 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים" לפיה שיעור דמי הרכישה הכולל יהיה בהתאם לאזורי העדיפות הנקובים בהחלטה החדשה כדלקמן:

 

 

%

באזורי קווי העימות

3.75

באזור עדיפות לאומית א'

12.82

באזור עדיפות לאומית ב'

18.67

באזור עדיפות

33

 

זאת בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1228 (שהחליפה את 817) "מדיניות אחידה להנחות בקרקע".

 

ראוי לציין כי החלטה 1207 של מועצת מקרקעי ישראל "הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון" משדרגת ההנחות באזורים הנקובים בהחלטה 1207 בהתאם.

 

גם ההחלטה מס' 1218 בעניין "הנחות קרקע לחיילי מילואים" מקטינה את שיעורי דמי הרכישה בהתאם לנקוב בה.

 

יודגש כי לשיעורי דמי החכירה על פי אזורי העדיפות הלאומית שנקבעו בהחלטת הממשלה יש גם השלכה ישירה על שיעורי דמי החכירה המהוונים בהרחבות ובתוספות בניה בישובים החקלאיים.

 

בהתאם יחול הפטור ממכרז בהרחבות ישובים חקלאיים עפ"י החלטה 1180 לכל הישובים שהתווספו לאזורי העדיפות.

 

לרשימת הישובים החקלאיים אשר נכללו באזורי עדיפות בהתאם להחלטת הממשלה החדשה ראו באתר משרדנו http://www.mekler.co.il/doc.aspx?id=k2012015 .