הארכה ועדכון ההקלות בתשלום דמי היתר מהוונים על מגרשי מגורים
 

20.2.2012

 

הארכה ועדכון ההקלות בתשלום דמי היתר מהוונים על מגרשי מגורים

בועז מקלר רו"ח, יבגני גוסיאטינסקי עו"ד

 

ביום 30.1.2012 התקבלה על ידי מועצת מקרקעי ישראל החלטה בעניין הארכת מועדים ותיקון החלטה 1186 בעניין "תוספת בניה, שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש - תשלום דמי היתר" (להלן: "ההחלטה"). ההחלטה תכנס לתוקף לאחר חתימת שר הבינוי והשיכון (יו"ר המועצה) ושר האוצר.

 

במסגרת החלטה זו, המהווה עדכון להחלטת מועצה 1186, מוענקות בין השאר הטבות כספיות במגרשים צמודי קרקע למטרת מגורים במגזר העירוני ובהרחבות במגזר החקלאי, בדמות פטור מדמי היתר ו/או פטור מהשלמת דמי חכירה מהוונים אשר לא שולמו בעת הקצאת המגרש לראשונה.

 

החלטה זו אינה חלה על מגרשי המגורים המשויכים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים במסגרת שיוך דירות, כמו כן ההחלטה לא חלה על חלקות מגורים בנחלות בקיבוצים ובמושבים.

 

להלן השוואת ההקלות בתשלומי דמי היתר מהוונים בין החלטה 1186 וההחלטה החדשה:*

 

אזור תחולה

ושיעור דמי היתר

החלטה 1186

החלטה חדשה

(לרבות יחידת מגורים נוספת)

 

מרכז הארץ

 

31%

 

 

אזור עדיפות לאומית ב'

 

15.8%

 

לבעלי חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים, ממ"י יגבה דמי היתר עבור תוספת בניה ליחידת מגורים אחת, אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת יחד עם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 240 מ"ר או אם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 160 מ"ר, אך מתווספת בעקבות מימוש תוספת הבניה יחידה נוספת לזו הקיימת.

 

בתוקף עד 22/3/2012

לבעל חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים ממ"י יגבה דמי היתר אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת יחד עם תוספת בניה המבוקשת (לרבות יחידת מגורים נוספת) עולה על 240 מ"ר בגין יתרת הזכויות שמעבר ל-240 מ"ר (שטח עקרי ושטח שרות).

 

בתוקף שנתיים מיום אישור ההחלטה.

אזור עדיפות לאומית א'

9.6%

 

קו עימות

0%

לבעלי חוזי חכירה מהוונים למטרת מגורים, המינהל לא ייגבה דמי היתר עבור כל תוספת בנייה מבוקשת, שינוי ניצול ועבור פיצול מגרש.

 

בתוקף עד ליום 22/3/2013

לבעלי חוזי חכירה מהוונים למטרת מגורים, המינהל לא ייגבה דמי היתר עבור כל תוספת בנייה מבוקשת, שינוי ניצול ועבור פיצול מגרש.

 

 בתוקף שנתיים מיום אישור ההחלטה

מגזר הישובים החקלאיים- קיבוצים ומושבים

ההחלטה חלה אך ורק על מגרשים בהרחבות ומגרשים מבונים במושבים.

ההחלטה חלה אך ורק על מגרשים בהרחבות ומגרשים מבונים במושבים.

*עפ"י נוסח הצעת ההחלטה אשר נדונה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל.

 

יודגש כי להוראות שלעיל השלכות על היקף התשלומים הנדרשים להעברת בעלות במקרקעי ישראל על פי החלטה 1185 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".

 

יודגש, כי הוראות החלטה 1186 ביחס לתשלום או לפטור מדמי חכירה מהוונים נשארו בעינן, דהיינו מגרש ששטחו עד 280 מ"ר - כשהחוכר שילם תמורה שחושבה ע"פ שטח הבניה בפועל - יהיה פטור מתשלום דמי חכירה מהוונים, עבור זכויות הבניה שלא שולמו בגינן תמורה ושהיו קיימות בתוכנית בעת הקצאה.

 

אולם במגרש ששטחו עולה על 280 מ"ר - כשהחוכר שילם בעת הקצאת המגרש תמורה שחושבה ע"פ שטח הבניה בפועל - ממ"י יגבה דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור תוספת הבניה המבוקשות בהיתר הבניה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה.

 

הארכת תוקף הוראות החלטה 1186

 

ההחלטה החדשה מאריכה את תוקף כל ההקלות שניתנו מדמי היתר שינוי ייעוד וניצול בה בכל אזורי הארץ בשנתיים מיום אישור ההחלטה החדשה כלומר ממועד חתימת שר הבינוי והשיכון ושר האוצר.

 

יודגש כי הפטור מדמי חכירה מהוונים ביחס לזכויות בניה שלא שולמו בעת הקצאת המגרש, במגרשים שטחים עד 280 מ"ר חל ללא הגבלת מועד ובכל אזורי הארץ.

 

אפליית חוכרי מגרשי מגורים במגזר החקלאי

 

ההחלטה החדשה כמו קודמותיה החלטות 1184 ו-1186, אינה חלה על מגרשי המגורים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המשויכים לחברים במסגרת שיוך דירות ואף לא על חלקות המגורים בנחלות בקיבוצים ובמושבים.

 

כפי שכבר ציינו בחוזרינו בעבר, ראה להלן, ההחלטה מקלה ו/או פוטרת את מחזיקי הקרקע בעיר ובהרחבות בישובים חקלאיים מדמי היתר על תוספות זכויות בניה בעוד שמגרשי המגורים ששויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים וחלקות המגורים בנחלות במגזר החקלאי ימשיכו לשאת בתשלומים אלה.

 

נדגיש כי אפליית מגרשי המגורים במגזר החקלאי אשר החלה בהחלטה 1184, וממשיכה בהחלטה 1186 ומשתנה בהחלטה החדשה דלעיל סותרת את חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט 2009 (אשר פורסם ב-10.8.09).

 

"קרקע עירונית" בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960 הינה "קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה".

 

הוראות ההחלטה יוצרות מצב של אפליה פסולה ביחס לבעלי זכויות חכירה מהוונות אשר הוצאו ממשבצת הנחלות החקלאיות ושויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים.

 

מדובר בפגיעה קיצונית ובלתי מידתית בחוכרי קרקע עירונית, כהגדרתה בחוק לעיל, במגזר החקלאי אשר יש להחיל עליהם את הוראות החלטה באופן שווה.

 

נראה, כי לאור המצב המתמשך של הפלייה והתעלמות מהוראותיו הברורות של החוק בהחלטות המועצה, הדרך היחידה למימוש זכויותיהם של הנפגעים מהחלטה זו הנה באמצעות פניה לערכאות משפטיות.