תשלומים להקניית בעלות על מגרשים למטרות תעסוקה עפ"י הרפורמה
 

27.11.2011

 

תשלומים להקניית בעלות על מגרשים למטרות תעסוקה עפ"י הרפורמה

בועז מקלר, רואה חשבון

 

להלן הבהרות בקשר לתשלומים הנדרשים ע"י רשות המקרקעין כתנאי להעברת הבעלות במגרשים למטרות תעסוקה לצד הפטורים מתשלומים במקרים מסוימים.

 

סכום התשלום הנדרש להקניית הבעלות

 

מועצת מקרקעי ישראל בהחלטתה מס' 1185 מתנה את הקניית הבעלות בשלושה סוגי תשלומים:

א.      תשלום דמי חכירה מהוונים  -
עבור זכויות בנייה שהיו קיימות במועד ההקצאה וטרם שולמו.

ב.      תשלום דמי היתר מהוונים -
עבור זכויות בנייה שנוספו לקרקע לאחר מועד הקצאת המגרש וזאת בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1186 מיום 22.3.2010.

ג.       תשלום בגין הקניית הבעלות עצמה
לעניין תשלום זה, מובאת בהחלטה שורה של הוראות פטור שיינתנו ע"פ פרמטרים מסוימים
כגון: גודל המגרש, אזורי עדיפות, סוג ההקצאה, מיקום הנכס וכו'.

יודגש כי הקניית הבעלות הינה רשות בלבד וכל בעל נכס זכאי להישאר במעמד חוכר אם יחפוץ בכך
.

 

רצ"ב טבלה ובה תנאי התשלום להקניית הבעלות.

 

תנאי התשלום להקניית הבעלות לחוכרים בחוזי חכירה מהוונים בקרקע למטרות תעסוקה:

 

סוג המגרש(*)

מיקום המגרש

דמי חכירה מהוונים

דמי היתר

מהוונים (**)

תשלום עבור

הקניית הבעלות

 

עד- 10 דונם

אזור עדיפות א', עוטף עזה, שדרות רבתי וקו העימות

 

עבור יתרת הזכויות שלא שולם עבורן בעת ההקצאה

 

עפ"י 1186

ללא תשלום

 

עד- 2 דונם

(נרכשו מלוא הזכויות הקיימות והעתידית במגרש)

 

כל הארץ

 ____

_____

ללא תשלום

עד 1,000 מ"ר

כל הארץ

 

עבור יתרת הזכויות שלא שולם עבורן בעת ההקצאה

 

עפ"י 1186

תשלום של 6%, 7%, 8% ו-9% מערך הקרקע בשנה הראשונה, 2, 3, 4 ואילך

מעל 1,000 מ"ר ועד 5,000 מ"ר

כל הארץ

עבור יתרת הזכויות שלא שולם עבורן בעת ההקצאה.

עפ"י 1186

תשלום של 31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה לפי חוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו מאוחר יותר ושולמו בגינן דמי היתר לבין שווי הבעלות לפי שומה פרטנית.

(תשלום מינימאלי מערך הנכס של: 9%,10%,11%12% בשנה 1, 2, 3 ואילך)

 

 

* בנכסים שהוקצו בפטור ממכרז תועבר הבעלות רק לאחר 7 שנים ממועד ההקצאה. בקרקעות בהם לא מומשה עיקרי מטרת ההקצאה, לא תועבר הבעלות כלל.

 

** דמי היתר מהוונים עפ"י החלטה 1186 - דמי היתר בשיעור 31% מהערך המעודכן של זכויות הבניה הנוספות, באזורי עדיפות א' - 15.8%, ב' - 9.61%.

 

מגרשי התעסוקה בישובים חקלאיים

 

מגרשי תעסוקה בישובים חקלאיים החכורים לדורות לרבות אלו אשר שולם בגינם דמי חכירה מהוונים על אף היותם "קרקע עירונית" הוחרגו מתחולת הקניית הבעלות לפי החלטה 1185.

 

להלן הוראת סעיף 3.5.5 להחלטה 1185 המחריגה מגרשי תעסוקה אלו מתחולה הקניית הבעלות.

 

"נכס מקרקעין שהינו מפעל שהוקם עפ"י החלטה של המועצה בדבר החכרת קרקע למטרת תעסוקה לישובים חקלאיים אף אם נחתם חוזה חכירה נפרד בין המינהל לבין תאגיד משותף לישוב החקלאי ולאחרים, למרות האמור במידה והחוכר ישלם למינהל את התשלום עבור הבעלות במקרקעין בהתאם לכללים שנקבעו לעיל, לא יידרש החוכר לשלם למינהל תשלום כספי בגין כל תוספת בניה, שינוי יעוד, ניצול פיצול של אותו נכס מעבר לתשלום הנ"ל".

 

הוראה זו יוצרת אפליה קשה הפוגעת בתאגידי הישובים החקלאיים באופן מתמשך וללא כל הצדקה.