תשלומים להקניית בעלות על מגרשי מגורים עפ"י הרפורמה
 

30.10.2011

תשלומים להקניית בעלות על מגרשי מגורים עפ"י הרפורמה

בועז מקלר, רואה חשבון

 

להלן הבהרות בקשר לתשלומים הנדרשים ע"י רשות המקרקעין כתנאי להעברת הבעלות במגרשי המגורים לחוכרים לצד הפטורים מתשלומים במקרים מסוימים.

 

בחוזרנו מס' 19/2010 מיום 10.2.2010 הבאנו לפניכם את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1185 בעניין הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל. הדגשנו כי ההחלטה מעניקה הטבות כלכליות מופלגות ממשאבי המדינה תוך קיפוח בעלי הזכויות בישובים חקלאיים, בקיבוצים ובמושבים.

 

סכום התשלום הנדרש להקניית הבעלות

 

מועצת מקרקעי ישראל בהחלטתה מס' 1185 מתנה את הקניית הבעלות בשלושה סוגי תשלומים:

 

א.      תשלום דמי חכירה מהוונים -
עבור זכויות בנייה שהיו קיימות במועד ההקצאה וטרם שולמו לעניין הפטור מדמי חכירה מהוונים במגרשים עד 280 מ"ר ראו גם התייחסות בחוזרנו מס' 82/2011.

ב.      תשלום דמי היתר מהוונים -
עבור זכויות בנייה שנוספו לקרקע לאחר מועד הקצאת המגרש וזאת התאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1186 מיום 22.3.2010 ראו חוזרנו 82/2011 "ההקלות הזמניות בתשלום דמי דמי היתר מהוונים על מגרשי מגורים".

ג.       תשלום בגין הקניית הבעלות עצמה
לעניין תשלום זה, מובאת בהחלטה שורה של הוראות פטור שיינתנו ע"פ פרמטרים מסוימים כגון: גודל המגרש, אזורי עדיפות, סוג ההקצאה, מיקום הנכס וכו'.

 

יודגש כי הקניית הבעלות הינה רשות בלבד וכל בעל נכס זכאי להישאר במעמד חוכר אם יחפוץ בכך.

 

רצ"ב טבלה ובה תנאי התשלום להקניית הבעלות.

 

תנאי התשלום להקניית הבעלות לחוכרים בחוזי חכירה מהוונים

 

סוג הנכס

גודל המגרש

מיקום המגרש

דמי חכירה מהוונים

דמי היתר מהוונים

תשלום עבור הקניית הבעלות

 

בית צמוד קרקע

 

עד - 280 מ"ר

 

 

כל הארץ

 

ללא תשלום

 

אזור עדיפות לאומית ב', מרכז הארץ:

 

עבור תוספת בניה ליחידת מגורים אחת:

שטח בנוי יח"ד קיימת+ תוספת הבניה המבוקשת מעל 240 מ"ר.

או אם תוספת הבניה מעל 160 מ"ר, אך מתווספת בעקבות מימוש תוספת הבניה יחידה נוספת לזו הקיימת.

אזור ב'- 15.8%

מרכז הארץ- 31%

 

בתוקף עד 22/3/2012

 

 

אזור עדיפות לאומית א', קו עימות:

 

ללא תשלום.

 

 

בתוקף עד 22/3/2013

 

ללא תשלום

 

 

בית צמוד קרקע

 

עד- 3 דונם

אזור עדיפות א'/ב'/קו עימות*

עבור יתרת הזכויות שלא שולם עבורן בעת ההקצאה.

 

ללא תשלום

 

בית צמוד קרקע

עד- 2 דונם

( נרכשו מלוא הזכויות הקיימות והעתידית במגרש)

 

 

 

כל הארץ

 

 

___

 

ללא תשלום

 

בית צמוד קרקע

 

מעל 280 מ"ר ועד 540 מ"ר

 

אזורים ללא עדיפות

עבור יתרת הזכויות שלא שולם עבורן בעת ההקצאה.

 

תשלום של 3%, 3.5%, 4% ו-4.5% בשנה הראשונה, 2, 3, 4 ואילך.

 

בית צמוד קרקע

 

מעל 540 מ"ר ועד 1000 מ"ר

 

אזורים ללא עדיפות

עבור יתרת הזכויות שלא שולם עבורן בעת ההקצאה.

 

תשלום של 6%, 7%, 8% ו-9% בשנה הראשונה, 2, 3, 4 ואילך,

 

בית צמוד קרקע

 

מעל 1000 (באזורי עדיפות מעל 3000 מ"ר) ועד 16,000 מ"ר

 

כל הארץ

 

עבור יתרת הזכויות שלא שולם עבורן בעת ההקצאה.

תשלום של 31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה לפי חוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו מאוחר יותר ושולמו בגינן דמי היתר לבין שווי הבעלות לפי שומה פרטנית.

(תשלום מינימלי 9%,10%,11%, 12% בשנה 1, 2, 3 ואילך).

חלקת מגורים במושב/ כפר שיתופי

 

לא תוקנה בעלות למעט מגרשי מגורים שפוצלו בהתאם להחלטות המועצה ונהלי המינהל התקפים.

 

 

במידה ותאושר החלטת מועצה המאפשרת היוון של חלקת המגורים בנחלה/חלקת המגורים בקיבוץ - ייקבעו תנאים ספציפיים להעברת הבעלות בחלקת המגורים.

חלקת המגורים בקיבוץ/ מושב שיתופי

 

לא תוקנה בעלות למעט מגרשי מגורים ששויכו לחברי הקיבוץ או למושב השיתופי בהתאם להחלטות המועצה התקפות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* אזורי עדיפות לאומית - 

כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 2228 מיום 14.7.02, אזור קו עימות כפי שנקבע בהחלטות מועצה מס' 1127, 817 רשימת הישובים שנקבעו בחוק סיוע לשדרות וישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 והחוק לעידוד השקעת הון, התשי"ט-1959.