הנחיות משב'ש לקביעת עלויות פיתוח בישובים כפריים באזורי
 

8.8.2011

הנחיות משב"ש לקביעת עלויות פיתוח בישובים כפריים באזורי עדיפות

בועז מקלר, רואה חשבון

 

לאחרונה סוכם בין משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל כי החל מ-16.3.2011 יבדקו ויאושרו עלויות הפיתוח בישובים כפריים באזורי עדיפות ע"י האגף לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון.

 

הפקדת קביעת עלויות הוצאות הפיתוח בידי מינהל מקרקעי ישראל העמידה את ממ"י במצב של ניגוד עניינים והביאה במקרים רבים לקביעת חסר אשר פגעה בהרחבות הישובים החקלאיים.

 

הודעת ממ"י ומשב"ש

 

בהודעה אשר הוצאה יחדיו ע"י אסנת קמחי מנהלת אגף בכיר לענייני כפר במשרד הבינוי והשיכון ורונן כהן שור מנכ"ל אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל נאמר כדלקמן:
   

"החל ממועד מכתבנו זה, האגף לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון יבדוק ויאשר עלויות פיתוח בישובים הכפריים בהם מסבסד המשרד את הפיתוח (אם בשיטת הסבסוד ואם בשיטת הפתמ"ר).

עלויות הפיתוח יבדקו ויאושרו ע"י האגף (ללא בקרה נוספת של מינהל מקרקעי ישראל), על פי הכללים הנהוגים ואשר סוכמו בין האגף למינהל.

עלויות הפיתוח יבדקו ויאושרו ע"י האגף לענייני הכפר, והודעה מפורטת תימסר לישוב, מועצה אזורית ומחוז ממ"י הנוגע בדבר.

למען הסר ספק, עלויות הפיתוח שיאושרו ע"י האגף לענייני הכפר הינם לישובים בהם מסבסד המשרד את עלויות הפיתוח, כל הישובים האחרים ימשיכו להיות מטופלים ומאושרים ע"י ממ"י.

כמו כן, פרויקטים שאושרו בעבר לא יבדקו שנית, וכן לא פרויקטים אשר מצויים בתהליכי בדיקה ע"י המינהל.

בהקשר זה ברצוננו להדגיש עלות הפיתוח המאושרת הינה הסכום הסופי המאושר לגביה, וחל איסור על האגודה לגבות מעבר לסכום זה כספים נוספים כתנאי להיכלל ברשימת מומלצי האגודה.

בתקווה להמשך שיווקים מוצלחים בפריפריה הכפרית."

 

נציין כי תחילת ההוראות החדשות הן על כל הישובים החקלאיים (קיבוצים ומושבים) הנכללים בהחלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית.

 

החלטה זו חלה בין השאר על כל הישובים במועצות האזוריות: עמק יזרעאל, מגידו, הגלבוע ומטה אשר.

 

ראו חוזרנו 121/2009 "עדכון אזורי עדיפות לאומית" וחוזרנו 1/2010 "הנחות בשיעורי דמי חכירה מהוונים באזורי עדיפות - עדכון".

 

עקרונות וכללים לבדיקת עלויות פיתוח - מגזר כפרי

 

להלן ההנחיות אשר סוכמו עם ממ"י:

1.    "בבדיקת עלויות הפיתוח יילקחו בחשבון כל המגרשים המצויים במקבץ סמוך בתחומי התב"ע המאושרת הנשענים על הפיתוח שיבוצע. (ללא כל קשר לבעלויות).
בתוך כך תילקח בחשבון שלביות הביצוע ומס' יח"ד שיוצאות לשיווק ופיתוח בשלב הראשון. (בכל שלב יועמס החלק היחסי של תשתיות העל כמקובל).

2.    עבור יח"ד בישוב הוותיק, אותן משרתות תשתיות העל, ניתן יהיה לגבות על חשבון "ישן מול חדש", בתיאום עם הישוב, המוא"ז והמינהל.

3.    ההעמסה תתבצע באופן יחסי על כל יח"ד.

 

4.    עבודות הפיתוח הציבורי לשכונה המשווקת עפ"י הסטנדרטים המקובלים במשרד הבינוי והשיכון ובהתאם לתקנים והנהלים.

 

5.    עבודות עפר ותימוך במגרשים
ניתן לתמחר עבודות עפר ותימוך המגרשים בנפרד באמדן עלויות הפיתוח לגביה מלאה וללא סבסוד עפ"י אישור האגף, בשיפוע ממוצע של מעל 12%.

6.    ב.צ.מ.
בכל הפרויקטים יועמס בצ"מ של 10%.

7.    תקורה
תועמס תקורה של 12% עפ"י הפירוט הבא:
9% תכנון ומדידות
3% ניהול ופיקוח.
התקורה כוללת ביצוע תצ"ר.

8.    שיטת ביצוע

א.      פתמ"ר - ביצוע עבודות הפיתוח ע"י משב"ש

ב.      סבסוד - ביצוע עבודות הפיתוח ע"י מוא"ז/חכ"ל

 

9.    עלויות הפיתוח הממוצעות המאושרות הינן כדלקמן (כולל מע"מ ותקורות נכון למדד 9/10) (תשומות הבניה):

 

שיפוע ממוצע ב - %

עלות פיתוח ממוצעת (באלש"ח)

0-12

עד - 140

12-20

עד - 180

20+

עד - 220

 

עלויות אלה כוללות תשתיות ראש שטח יחסית ותשתיות ציבוריות בלבד, כולל תקורות מע"מ ובצ"מ.

 

כל חריגה מעלויות ממוצעות אלה תובא לאישור של סמנכ"ל שיווק וכלכלה בממ"י ושל מנהלת האגף לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון.

 

בגין ביצוע עבודות אלה יינתן פטור מאגרות מלאות והיטלים ע"י הרשות המקומית, למעט מכון טיהור."

 

בעניין הנחיות אגף שו"כ בממ"י לקביעת עלויות פיתוח ראו הוראת אגף שו"כ 366: בחוזרנו 4/2003 "כללים לקביעת הוצאות פיתוח בהרחבות", 88/2006 "הוצאות פיתוח בהרחבות למגורים לפי 959".