מדיניות מקרקעין ברת קיימא
 

3.4.2011

מדיניות מקרקעין ברת קיימא

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

להלן פנייתנו ל"ועדת רוטקופף" בעניין חשיבות עצמאות מועצת מקרקעי ישראל למימוש מדיניות ראויה והצעתנו לפתרונות לכשלים במדיניות המקרקעין הקיימת בהתיישבות החקלאית

 

 

א.       חשיבות עצמאות מועצת מקרקעי ישראל למימוש מדיניות ראויה
לקביעת מדיניות מקרקעין בת קיימא יש לפעול בראש ובראשונה לחיזוק מעמדה העצמאי של מועצת מקרקעי ישראל כגוף הקובע את מדיניות מקרקעי ישראל ומפקח על פעולת מינהל מקרקעי ישראל / רשות המקרקעין.
כצעד ממשי למימוש מטרה ראשונה במעלה זו מוצע להקים מטה מומחים מקצועי ליד מועצת מקרקעי ישראל אשר יהיה כפוף במישרין ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל.
מטה זה יכלול את מזכיר המועצה, יועץ השר לענייני מקרקעי ישראל, יועץ משפטי ומומחים מקצועיים בתחום מקרקעי ישראל.
תפקיד המטה: הכנה ודיון בהצעות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בנושאי קביעת מדיניות מקרקעין.
כל החלטה כאמור תגובש ותלובן על ידי המטה המקצועי תוך קבלת משוב מכל הנוגעים בדבר. לקראת השלבים הבאים של גיבוש ההחלטה תועבר הצעת ההחלטה להתייחסות למשרדי הממשלה ולגופים ייצוגיים במשק לרבות פרסום באתר האינטרנט.
הקמת מטה מקצועי דלעיל יחזק משמעותית הן את עצמאותה של מועצת מקרקעי ישראל והן את יכולתה של הממשלה לממש את יעדיה החקלאיים / ההתיישבותיים.

ב.       פתרונות לכשלים במדיניות המקרקעין הקיימת בהתיישבות החקלאית
רצ"ב טבלה ובה חמישה נושאים מרכזיים, תאור הבעיות הקיימות בכל נושא והצעתנו לפתרונן:

א.      חוזי החכירה לדורות של המושבים והקיבוצים.

ב.      מימוש הרפורמה והתנתקות המגזר החקלאי מממ"י.

ג.       פטור ממכרז על מקרקעי משבצת הישוב החקלאי.

ד.      עידוד הרחבות קהילתיות של ישובים חקלאיים.

ה.      היטל השבחה על מקרקעי המדינה.

 

בכל אחד מהנושאים דלעיל המפתח להצלחת הועדה לקבלת החלטות ראויות ולמימוש המלצותיה הוא הכרה בזכויות המשפטיות שיש לאגודות הישובים החקלאיים וחבריהם מכח חוזי החכירה לדורות בפרט והחוק והתקנות בכלל.

 

לפיכך מוצע כי הועדה תקבל חוו"ד משפטיות ממומחים מהדרג הראשון על מהות הזכויות שיש לישובים החקלאיים ולחבריהם ועל בסיס חוו"ד משפטיות אלו תנהל הועדה את דיוניה ותגבש את המלצותיה.

 

כל מצב אחר של התעלמות מזכויות הישובים החקלאיים ינציח המציאות העגומה בעשור השנים האחרון לפיו נוצר "מעגל שוטה" בין בתי המשפט, הממשלה, המחוקק וחוזר חלילה.

הנושא

המצב כיום

הצעה לשינוי

 

 חוזי חכירה לדורות של המושבים והקיבוצים

 

החלטות מועצת מקרקעי ישראל אינן עולות בקנה אחד עם הוראות חוזה החכירה לדורות של המושבים והקיבוצים.

 

תהליך חתימת חוזי החכירה לדורות נמשך בעצלתיים עשרות שנים באשמת ממ"י

 

1.     זכויות הישובים החקלאיים כחוכרים
לדורות יוכרו  מיידית בחקיקה.

2.     יישום הוראות המגזר העירוני על חלקות המגורים והתעסוקה באגודת הישוב החקלאי.

3.     מתן ביטוי לזכות אגודת הישוב החקלאי עפ"י החוזה לשנות את ייעוד קרקע משבצת הנחלות לתעסוקה, ללא החזרתה לממ"י.

3.1         ביטול תקרת שטחי התעסוקה המגבילה כיום.

3.2       החלת שיעורי דמי חכירה מהוונים, ולחילופין דמי שימוש, מההשבחה המבוצעת ביישוב, בהתאם להוראות החלות במגזר העירוני (31% דמי חכירה מהוונים; 3% דמי שימוש).

4   שמירת זכויותיה של אגודת היישוב החקלאי לאיוש נחלות כאמור בחוזה החכירה לדורות.

 

הנושא

המצב כיום

הצעה לשינוי

 

מימוש הרפורמה והתנתקות המגזר החקלאי מממ"י

 

ממ"י מתעמר במתיישבים ובפועל יש חיכוך מתמיד המזיק לכל המעורבים

 

העברת בעלות מלאה על כל משבצת הנחלות החקלאיות לאגודת היישוב החקלאי ולחבריה (חלקות א'), בדרך של היוון דמי החכירה הנוכחיים.

 

 

פטור ממכרז על מקרקעי משבצת הישוב  החקלאי

 

כיום הישובים החקלאיים אשר אינם באיזורי עדיפות לאומית מחוייבים במכרז ולכן נעצרים שיווקים רבים.

 

 

מתן ביטוי מלא לזכויותיה של אגודת היישוב החקלאי לפטור ממכרז בשיווק מגרשים מתוך משבצת הנחלות.

 

 עידוד הרחבות ישובים חקלאיים

 

היישובים אינם זכאים להחזר מלא עבור תשתיות על ושדרוג המחנה הותיק

 

גיבוש מדיניות עידוד ההרחבות הקהילתיות בישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית. בדרך של מתן אפשרות לגביית תמורה מלאה על פי מודל החלטה 888 של מועצת מקרקעי ישראל.

 "לצורך פרעון  חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של הישוב"

 

 

היטל השבחה על מקרקעי המדינה.

 

כיום מקרקעי המדינה פטורים מהיטל השבחה ובמקומם ממ"י מעביר 10% בלבד מתקבוליו לרשויות המקומיות

 

הטלת היטל השבחה מלא על מקרקעי המדינה.

תשלום ההיטל יופחת מהתשלום לממ"י וכרוך בעדכון ו/או ביטול תיקון סעיף 21 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה.