פטור מדמי חכירה שנתיים בקווי העימות
 

30.1.2011

פטור מדמי חכירה שנתיים בקווי העימות

בועז מקלר, רואה חשבון

 

ב-3 לינואר 2011 אושרה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2011. הצעת חוק זו אשר הובלה ע"י ח"כ יצחק וקנין בשיתוף עם חברי הכנסת ישראל חסון, שי חרמש, אברהם מיכאלי ואמנון כהן מעגנת בחוק פטור מדמי חכירה שנתיים למי שמחזיק בקרקע כדין בישובי קו עימות צפון, אזור רמת הגולן ובאזור קו העימות הדרומי.

 

הצעת החוק באה לתקן עיוות לפיו הפטור חל עד כה אך רק על חוכרים שהתקשרו עם מינהל מקרקעי ישראל בחוזה חכירה מהוון.

 

הפטור המפורש בא לחזק את הישובים החקלאיים הוותיקים באזורי קו העימות, אף אם הם התקשרו בחוזה חכירה לפני תחילת תוקפן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל שקבעו הפטור לחוזים מהוונים.

 

בחוזרנו מס' 76/2010 "פטור מדמי חכירה בקווי העימות - הסרת עיוות היסטורי" פירטנו את המהלכים שהובילו להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בזיקה להתקדמות בשלבי חקיקת החוק הנדון.

 

עם חתימת שר האוצר ב-29.8.2010 על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1208 בעניין "הסדר תשלום דמי חכירה שנתיים בישובים הפטורים מתשלום דמי חכירה שנתיים על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817" חל פטור מדמי חכירה שנתיים על משבצת הנחלות בישובי קווי העימות בסייגים ובמגבלות שנקבעו בהחלטה 1208 - ראו חוזרנו מס' 93/2010 "פטור מדמי חכירה לישובים חקלאיים בקווי העימות".

 

נוסח חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2010

 

תיקון סעיף 40

1

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 

 

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), יינתן פטור מכל תשלום בעבור דמי חכירה שנתיים למי שמחזיק כדין במקרקעי ישראל באזור קו עימות; סעיף זה -

 

 

"אזור קו עימות" - כל אחד מאלה:

 

 

(1)

האזור שמצוי בתחום שבין גבול מדינת ישראל עם לבנון לבין הקו האנכי העובר 9 ק"מ פנימה ממנו ושטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן התשמ"ב-1981;

 

 

 

(2)

אזור קו עימות דרומי, כהגדרתו בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) התשס"ז-2007;

 

 

 

 

"דמי חכירה שנתיים" - תשלום שנתי עבור חכירת קרקע או שימוש בה, לפי העניין, כפי שנקבע בחוזה חכירה או בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות דמי חכירה  שנתיים לנחלה;

 

 

 

 

"מחזיק כדין" - מי שרשום או זכאי להירשם בפנקסי המקרקעין  כחוכר של מקרקעי ישראל, וכן אגודה  שסווגה ע"י רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות, כמושב עובדים, כפר שיתופי, כאגודה חקלאית, כקיבוץ  שיתופי, כקיבוץ מתחדש או כמושב שיתופי, ומקרקעי ישראל מושכרים לה או שהיא מחזיקה בהם מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה לשימוש, והכל למעט גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21, מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 3א, או תאגיד שפעילותו היא בפריסה ארצית;

 

 

 

 

"מקרקעי ישראל" - כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל.

 

תחולה:

2

חוק זה יחול על תשלום דמי חכירה שנתיים בעבור 2010 ואילך."

 

השלכות מעשיות 

א.      הפטור מדמי חכירה שנתיים בישובי קווי העימות יחול החל מ-1 בינואר 2010.

ב.      הפטור יחול על כל סוגי דמי החכירה בגין השטחים המוחזקים כדין לרבות קרקע חקלאית בחכירה זמנית.

ג.       החוק יחול על כל החוכרים בקווי העימות ללא התניות שהיו בהחלטה 1208 כגון הסדרת חובות עבר.

 

מימוש ההחלטות להסרת העיוות ההיסטורי

 

משרדנו, בסיוע המלווים המשפטיים, עו"ד ר' רוגין ועו"ד (רו"ח) ש' שנקלר ('רון רוגין - עורכי דין'), ימשיך במעקב צמוד וקפדני ביחס להסרת עיוות זה וזאת עד לעקירתו מן השורש.

 

יוסף, כי להבנתנו, העובדה שמשרד האוצר וממ"י השתהו זמן כה ממושך בהסרת עיוות זה אינה צריכה לפעול לרעת ישובי קו העימות; לכן, מן הראוי לקבוע פטור מדמי חכירה, כולל הוראות השבה לחוכרים ששילמו את הכספים, בישובי קו העימות בצפון למפרע, לכל הפחות, מאז קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל המקורית בחודש ינואר 2002 (זו החלטה שלא אושרה ע"י משרד האוצר) או החל ממועד הגשת העתירה בפרשת משגב עם (בג"צ 10695/05).