הפחתת ההנחות בקרקע לחיילי מילואים
 

‏8 אוגוסט, 2010 

הפחתת ההנחות בקרקע לחיילי מילואים

בועז מקלר, רו"ח

 

בישיבת מועצת קרקעי ישראל מיום 5.7.2010 הוחלט לעדכן את החלטה 1175 של מועצת מקרקע ישראל המעניקה עדיפות, בתנאים מסוימים, לחייל מילואים פעיל ברכישת זכויות במקרקעין אשר הקצאתה נעשית בדרך של פטור ממכרז או בדרך של פרסום הרשמה והגרלה.

 

ההחלטה החדשה המפחיתה את ההנחות בהחלטה 1175 טרם נחתמה על ידי שר האוצר ולפיכך יש להזדרז בביצוע עסקאות כדי להישאר בתחולת החלטה 1175.

 

החלטה 1175 התקבלה בעקבות החלטת ממשלת ישראל, ובהסתמך על סעיף 20 לחוק שירות מילואים תשס"ח-2008, הקובע כי הממשלה או גוף ציבורי רשאים לתגמל חיילי מילואים או לנקוט פעולות שיש בהם הבעת הוקרה כלפיהם, בהתחשב בתקופה בה שירתו במילואים וכי "פעולה או הוראה כאמור שהיא סבירה ומידתית לא תחשב הפליה אסורה".

 

ההחלטה החדשה התקבלה בין השאר בעקבות דיון בנושא סטטוס יישום החלטה 1175 בועדת שרים לענייני מערך המילואים מיום 9.2.10 בה נתבקש ממ"י לשוב ולבחון את האפשרות להרחיב את ההחלטה ולהחילה גם על קרקעות המוקצות במסגרת מכרז.

 

ההנחה, בשיעור של 20% באזור עדיפות לאומית א' ואזור קו עימות, 15% באזור עדיפות לאומית ב', 10% במרכז הארץ תוגבל לתקרה של 50 אלף ש"ח.

 

שיעור דמי החכירה המהוונים לאחר ההנחה הוא:

 

בהחלטה 1175

בהחלטה החדשה

 

76%

81.90%

באזור ללא עדיפות

36%

43.35%

באזור עדיפות ב'

16%

24.80%

באזור עדיפות א'

 

בהודעת ממ"י לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל נמסר כדלקמן:

 

"מועצת מקרקעי ישראל החליטה היום כי חייל מילואים פעיל אשר יזכה בקרקע, בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז, יהיה זכאי להנחה, עבור יחידת דיור אחת בלבד, בשיעורים מדורגים, בהתאם לאזור בארץ וזאת בתנאי שההנחה לא תעלה על 50 אלף ש״ח ממחיר הקרקע. שיעורי ההנחה יהיו: במרכז הארץ 10%, באזור עדיפות לאומית ב׳ 15% באזור עדיפות לאומית א' ואזור קו עימות 20%.

 

בנוסף לזאת החליטה היום המועצה כי חייל מילואים פעיל אשר יזכה במכרז פומבי יהיה זכאי להנחה בת 15% מהמחיר שהוצע על ידו במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ש״ח. גם במקרה זה ההנחה תינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.

 

עד כה ניתנו ההנחות רק לחיילי מילואים אשר זכו בקרקע בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז אך לא במכרזים פומביים.

 

מן ההחלטה עולה כי ההנחות המשמעותיות ביותר תינתנה באזורי עדיפות לאומית. לדוגמא בהקצאה בפטור ממכרז או בהרשמה והגדלה באזור עדיפות א׳ יהיה שיעור התשלום הסופי כ-24.8% מהמחיר המלא (20% הנחה על ערך הקרקע המוזל שהוא 31% משומת השמאי).

 

לא יינתן כפל הנחות."

 

אבהיר כי הגדרת "חייל מילואים פעיל" לא שונתה והיא:

"חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל ושירת לפחות 10 ימי מילואים בשנה קלנדארית במשך 6 שנים שקדמו לשנה בה מתבקשת ההנחה או 80 ימי מילואים במשך התקופה האמורה".