איוש נחלות במושבים - הדיונים במועצת מקרקעי ישראל
 

22 יולי 2010

איוש נחלות במושבים - הדיונים במועצת מקרקעי ישראל

בועז מקלר, רואה חשבון

 

בישיבת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל ב-31.10.2005 הוצגה חוו"ד של עו"ד חיים פרוכטר לפיה לאגודות הישובים החקלאיים זכויות רכושיות מלאות בנחלות שטרם אוישו. באותה ישיבה התבקש מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") להציג לפני חברי המועצה חוו"ד משפטית לביסוס עמדתו השוללת זכויות הישובים החקלאיים בנחלות שטרם אוישו.

 

לאחרונה לאחר כחמש שנים בהן לא הוצגה בפני חברי מועצת מקרקעי ישראל כמתבקש על ידם חוו"ד משפטית ע"י ממ"י ובעקבות דרישתו של יו"ר ועדת משנה הנוכחי אפי שטנצלר הועברה לראשונה חוו"ד משפטית אשר עליה חתום היועץ המשפטי של ממ"י עו"ד יעקב קוינט.

 

עמדת יועמ"ש ממ"י

 

להלן פרק הסיכום בחוו"ד המשפטית של יועמ"ש ממ"י אשר הוגשה לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה ביום 19.7.10:

 

א.     "חוזה לאגודה נכון שיהיה ביחס לנחלות המאוישות בלבד.
במקרים חריגים בהם ימצא כי נכון לעשות כן ובכפוף להערות אשר פורטו לעיל, תקן הנחלות יצומצם בהחלטה של הרשות לתכנון במשרד החקלאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל.הכללת שטח נוסף בחוזה עם האגודה מחייבת החלטת מועצה מתאימה וחייבת להיעשות במשורה.

ב.     אין כל מניעה חוקית לשנות את המדיניות ולגבות תשלום בעת הקצאת נחלה למתיישב ראשון. למעלה מכך, ניתן אף לומר כי קבלת החלטה כיום אשר תתיר איוש נחלות ללא תשלום חורגת ממתחם הסבירות.

ג.     הקצאה באמצעות במכרז משקפת את הדין הנוהג מאז חקיקת חוק חובת מכרזים ומדיניות ראויה בהקצאת משאב מוגבל. יחד עם זאת, באזורי עדיפות לאומית יש מקום להחיל את המדיניות הקיימת ולהקצות בפטור ממכרז לתקופה קצובה ומוגבלת, כאשר מוצע לבחון את תחולת מדיניות ההנחות על הקצאות אלה. עוד הוצע לבחון את ביטול החלטת ההנהלה המאפשרת איוש נחלות המצויות באזור עדיפות לאומית א', ששוויין נמוך מ- 100,000$ בשל היקף ההטבה וסבירות הענקתה.

ד.    הקצאת נחלה במסגרת הוראות מעבר לתקופה קצרה ובכפוף להליכי תכנון מתקדמים במועד הקפאת אפשרות האיוש תיעשה בפטור ממכרז אך בכפוף לתשלום. "

 

התייחסות יועמ"ש ממ"י לנחלות שאינן מאוישות בקיבוצים ובמושבים שיתופיים.

 

יועמ"ש ממ"י מתייחס בחוו"ד בין השאר לנחלות שאינן מאוישות בקיבוצים ובמושבים שיתופיים כדלקמן:

 

"אציין כי הצורך בקביעת מדיניות בנוגע לנחלות שאינן מאוישות רלוונטית אף לקיבוצים ומושבים שיתופיים אשר נמצאים במצב של תת אכלוס. דהיינו, מקום בו מספר בתי האב בקיבוץ או במושב השיתופי הינו קטן מתקן הנחלות של הישוב אף שהאגודה החקלאית מחזיקה במכסת הקרקע בהתאם לתקן המלא של הישוב.

 

הגם שהאמור בהתייחסות זו אינו עוסק באופן ישיר בישובים אלה, יש לתת את הדעת למצב בישובים אלה ולהשלכות שעשויות להיות להחלטה שתתקבל אף עליהם.

 

כמו כן, יש לבחון האם ראוי להחיל את הכללים שיגובשו ביחס לנחלות פנויות אף על ישובים חקלאיים אשר סיווגם שונה מקיבוץ או מושב שיתופי למושב עובדים.

 

יצוין כי טרם התקבלה החלטת מועצה המסדירה את התנאים לשינוי סיווג של קיבוץ למושב עובדים, לרבות לעניין תשלום דמי סכמה."

 

תגובת עמותת אדמתי לחוו"ד יועמ"ש ממ"י

 

בישיבת ועדת המשנה מיום 19.7.2010 הציגה עמותת אדמתי את עמדת 150 המושבים והקיבוצים אותם היא מייצגת ע"י עו"ד יואב רזין ועו"ד שמואל לכנר ממשרד עו"ד נשיץ ברנדס.

 

עו"ד יואב רזין הציג לפני חברי ועדת המשנה עמדה משפטית הסותרת את חוו"ד יועמ"ש ממ"י דלעיל.

 

להלן מקצת מעיקרי הטיעונים:

"אדמתי איננה מקבלת את ניתוח הדברים שנעשה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כאמור במסמך היועץ המשפטי למינהל מיום 14 ביולי 2010:"

 

 1.   "זכויות האגודות והמתיישבים אינן בבחינת הטבה שלטונית או סובסידיה. מדובר בזכויות קניין מוקנות לאיוש הנחלות, למומלצי האגודות וללא תמורה נוספת."

 2.    "זכויות האגודות נקנו בדמים רבים במשך השנים מתוך הסתמכות ברורה על כך שלא תהיה כל מניעה לאיוש הנחלות בבוא העת."

 3.    "בחלק מהיישובים הליכי איוש הנחלות החלו בטרם החליט המינהל להקפיא את האיוש (ובמקרים רבים נעשו פעולות בהסכמת המינהל גם לאחר החלטת ההקפאה)."

 4.    "כאמור בהחלטה 1 של מועצת מקרקעי ישראל, העמדת הקרקע למתיישבים נעשתה לצרכי חקלאות ועיסוקים אחרים, והכל לצורך פרנסת המתיישב ובני משפחתו."

 5.    "הוראת אגף 31 לא יצרה מדיניות חדשה, אלא עגנה זכויות מוקנות של האגודות כלפי המתיישבים החדשים."

 6.    "מעולם לא הותנה או סויגה הזכות של האגודות ליישוב הנחלות הלא מאוישות והטענה לפיה מדובר בהסדר זמני אין לה כל עיגון בהחלטות המינהל או בדין. גם לו היה מדובר בהסדר זמני, הרי בהעדר מועד ברור לסיומו, לא ניתן לסיימו באופן חד צדדי וללא התראה מספקת. בהקשר זה יצוין כי בחוזה "בן עמי" הייתה התייחסות לזמן שעל כל אגודה לבצע את התהליך, אולם הוראה זו לא חלה על המושב עצמו (ראה נספח 4 לחוזה בן עמי)."

 7.    "עד היום, אין כל הוראה לפיה רשאי המינהל לגבות תשלום עבור נחלות למתיישב הראשון, וההשוואה בין נחלות לבין מגורים בהרחבה איננה נכונה ואיננה מוצדקת. התיישבות בנחלות הינה התיישבות חקלאית כלכלית אשר בצידה חובות והתחייבויות ושונה היא בתכלית השינוי מהרחבות קהילתיות אשר הינן למגורים בלבד, אשר לגביהן הזכויות הקנייניות שונות לחלוטין (קרקע מהוונת). יתר על כן, הזכות לנחלות לצורך חקלאות ותעסוקה הינה מקדמת דנא. הרחבות הינן שינויי יעוד מהתקופה האחרונה, וכל הקושר בין השניים זורה חול בעיניי הקורא."

 8.    "שיווק הנחלות הבלתי מאוישות במכרז, הינו בלתי סביר ובלתי הגיוני. במרבית המקרים מדובר בקרקע עליה קיימים אמצעי יצור של בעלי הנחלות הקיימות. יתר על כן, המתיישב החדש זוכה לקבל חלק ניכר מהשקעות המתיישבים המקוריים של האגודה, ובכלל זה זכויות באמצעי ייצור משותפים, בפיתוח חקלאי וכו'. בעניין זה איוש הנחלות אף זוכה לפטור ממכרז על פי החוק והתקנות."

 

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל

 

מועצת מקרקעי ישראל הסמיכה את ועדת המשנה (אפי שטנצלר יו"ר, גבי גולן, גבי מימון, יוסי ענבר, גיא רוטקופף) בישיבתה מיום 15.3.10 , לגבש הצעת החלטה שעניינה איוש נחלות. הצעת ההחלטה שתגובש תובא לאישור המועצה.

 

בישיבת הועדה מיום 31.5.10 הוצגו עמדות משרד החקלאות, מינהל מקרקעי ישראל ומשרד המשפטים.

 

בישיבת הועדה מיום 19.7.2010 הוצגו עמדות עמותת אדמתי ע"י עו"ד יואב רזין ועו"ד שמואל לכנר ממשרד נשיץ ברנדס, בארי הולצמן, יוסי חיות ומשה בריקמן (פיטו) ותנועת המושבים.

 

בישיבת הועדה הבאה יוצגו בין השאר עמדות הקשת המזרחית, האגודה לצדק חלוקתי ותנועת כפרי האיחוד החקלאי.

 

אנו נמשיך לעדכן אתכם בפרטי המאבק על הזכויות הרכושיות שיש לישובים החקלאיים מקדמת דנן מול עמדת ממ"י השוללת זכויות אלו.