דמי חכירה מהוונים ודמי היתר על מגרשי מגורים - עדכון
 

13.6.2010

דמי חכירה מהוונים ודמי היתר על מגרשי מגורים - עדכון

בועז מקלר, רואה חשבון

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1186 התקבלה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 28.12.2009 ונכנסה לתוקפה ב-22.3.2010 עם חתימתו של שר האוצר עליה.

 

ההחלטה משנה את החלטת מס' 1184 "תוספת בניה, שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש - תשלום דמי היתר".

 

להלן עיקרי השינויים שחלו בהחלטה החדשה ביחס לבעלי חוזי חכירה מהוונים לדורות למטרת מגורים:

 

דמי חכירה מהוונים

 

בהתאם להחלטה 1186

(מ- 22.3.2010)

בהתאם להחלטה 1184

(עד 21.3.2010)

אזור תחולה

 

ושיעור דמי חכירה

במגרש ששטחו עד 280 מ"ר -

כשהחוכר שילם תמורה שחושבה עפ"י שטח הבניה בפועל - יהיה פטור מתשלום דמי חכירה מהוונים, עבור זכויות הבניה שלא שולמה בגינן תמורה ושהיו קיימות בתוכנית בעת ההקצאה.

 

 

 

 

במגרש ששטחו מעל 280 מ"ר -

כשהחוכר שילם תמורה שחושבה עפ"י שטח הבניה בפועל - בעת ההקצאה, ממ"י יגבה דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבניה המבוקשות בהיתר הבניה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה, החל מהמטר הראשון.

לאחר מיצוי הזכויות ישלם דמי היתר או יהיה פטור כאמור מטה.

 

ללא מגבלת תוקף

כשהחוכר שילם תמורה שחושבה עפ"י שטח הבניה בפועל - בעת ההקצאה, ממ"י יגבה דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבניה המבוקשות בהיתר הבניה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה, החל מהמטר הראשון.

 

 

 

 

 

אזור עדיפות לאומית ב'

(51%)

 

ומרכז הארץ

(91%)

 

 

לבעלי חוזה חכירה מהוון למגורים ממ"י לא יגבה דמי חכירה מהוונים, עבור כל תוספת בניה מבוקשת.

 

 

 

 

 

במקור - בתוקף ל- 3 שנים, עד 29/3/2012

אולם החלטה 1186 ביטלה התוקף מ- 22.3.2010

 

אזור עדיפות לאומית א'

(31%)

 

וקו עימות

(0%)

 

דמי היתר

 

בהתאם להחלטה 1186

(מ- 22.3.2010)

בהתאם להחלטה 1184

(עד 21.3.2010)

אזור תחולה

ושיעור דמי היתר

 

 

 

 

אין שינוי

 

 

 

 

בתוקף עד 22/3/2012

 

לבעלי חוזה חכירה מהוון למגורים ממ"י יגבה דמי היתר עבור תוספת בניה ליחידת מגורים אחת, אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת יחד עם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 240 מ"ר או אם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 160 מ"ר, אך מתווספת בעקבות המימוש יחידה נוספת לזו הקיימת.

 

בתוקף עד 29/3/2011

 

אזור עדיפות לאומית ב' - (15.8%)

 

ומרכז הארץ -

(31%)

 

 

 

אין שינוי

 

 

 

בתוקף עד 22/3/2013

 לבעלי חוזה חכירה מהוון למגורים ממ"י לא יגבה דמי היתר, עבור כל תוספת בניה מבוקשת, שינוי ניצול ועבור פיצול מגרש.

 

בתוקף עד 29/3/2012

 

אזור עדיפות לאומית

א' - (9.6%)

 

וקו עימות

(0%)

 

הוראות מעבר

 

למרות ההקלה הגורפת שיש בהחלטה 1186 עם כל בעלי מגרשי המגורים בכל רחבי הארץ ששטחם עד 280 מ"ר הרי שהיא מחמירה ביחס לבעלי מגרשי המגורים באזור עדיפות א'.

 

ההחלטה מביאה לסיום את המחלקות סביב נוסח סעיף 4 הקודם בהחלטה 1184 בקשר לסמכות הנהלת ממ"י להרחיב הפטור מדמי חכירה מהוונים על מגרשי מגורים לאזורי עדיפות ב' ולמרכז הארץ.

 

בסופו של דבר הפטור מדמי חכירה מהוונים לא חל בתקופת החלטה 1184 על מגרשי מגורים באזור עדיפות לאומית ב' ובמרכז הארץ אלא אך ורק באזור עדיפות לאומית א' ובקו עימות כמובן.

 

נציין כי החלטת המועצה לא קבעה הוראות מעבר כלשהן לכן מי שהשלים והגיש את כל מסמכי העסקה עד 21 במרץ 2010 יהיה זכאי לדעתנו להוראות המטיבות שבהחלטה 1184, טרם כניסתה של החלטה 1186 לתוקף.

 

אפליית מגרשי מגורים במגזר החקלאי

 

החלטה 1186 כמו קודמתה החלטה 1184, אינה חלה על מגרשי המגורים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המשויכים לחברים במסגרת שיוך דירות ואף לא על חלקות המגורים בנחלות בקיבוצים ובמושבים.

 

ההחלטה מקלה ו/או פוטרת את אוחזי הקרקע בעיר ובהרחבות מדמי היתר ודמי חכירה מהוונים על תוספת זכויות בניה בעוד שמגרשי המגורים ששויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים וחלקות המגורים בנחלות במגזר החקלאי ימשיכו לשאת בתשלומים אלה.

 

מר דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי פנה למועצת מקרקעי ישראל בטרם ישיבתה מיום 28.12.09 בדרישה להחיל החלטה זו שיש בה הטבה כספית משמעותית במגרשים צמודי קרקע גם על מגרשי מגורים אשר שויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים ועל חלקות המגורים בנחלות החקלאיות, שכן אין כל הגיון לפטור את מרבית אוחזי הקרקע בעיר ובהרחבות הישובים החקלאיים מדמי היתר על תוספת זכויות בניה, בעוד שמגרשי החברים בקיבוץ ובמושב שיתופי וחלקות המגורים בנחלות החקלאיות ימשיכו לשאת בתשלום זה.

 

נדגיש כי אפליית מגרשי המגורים במגזר החקלאי אשר החלה בהחלטה 1184 וממשיכה ביתר שאת בהחלטה 1186- אשר באה במקומה, סותרת את חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט 2009 (אשר פורסם ב-10.8.09).

 

"קרקע עירונית" בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 הינה "קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה".

 

זועקת לשמים אפליית בעלי זכויות חכירה מהוונות במגרשי מגורים אשר הוצאו ממשבצת הנחלות החקלאיות ושויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים.

 

מדובר בפגיעה קיצונית ובלתי מידתית בחוכרי קרקע עירונית במגזר החקלאי אשר יש להחיל עליהם את הוראות החלטה 1186 באופן שווה.

 

במצב עניינים זה של אפליה קשה ומתמשכת לא נותרה אפשרות לחוכרי קרקעות המגורים הנפגעים במגזר החקלאי ולקברניטי תנועות ההתיישבות אלא לפנות לערכאות משפטיות בטענת אפליה וקיפוח קשים ומתמשכים.