הוראת מעבר להחלטה 1180 - הרחבת ישוב חקלאי - עדכון
 

2.5.2010

הוראת מעבר להחלטה 1180 - הרחבת ישוב חקלאי  - עדכון

בועז מקלר, רואה חשבון

 

הנהלת מקרקעי ישראל (להלן - ממ"י) קבעה ב-25.1.2010 בהחלטה מס' 2655 כי שיווק מקדים בדרך של מכרז באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית יופעל רק במקום בו נותרו עשרה מגרשים פנויים ומעלה.

 

להלן החלטת הנהלת ממ"י 2655 "שיווק מקדים - החלטת מועצה 1180"

 

"רקע:

 

1.              בהתאם לסעיף 5.2.2 להחלטה 1180 "שיווק מגרשי הבניה עפ"י המלצת האגודה יעשה בתנאי שיווק מקדים שיתבצע ע"י המינהל של 10% מכלל מגרשים המיועדים לשיווק ביישוב.

הנהלת המינהל תהיה רשאית בנסיבות מיוחדות לקבוע כמות מגרשים קטנה מזו שנקבעה לעיל ובלבד שלא תפחת מ-5 מגרשים. השיווק המקדים יתבצע גם במקום בו אין יתרת מגרשים מעבר ל-115% כאמור בסעיף 5.2.1".

2.              השיווק המקדמי האמור נועד לקבלת אינדיקציה מהימנה לגבי שווי שוק למגרשים לבנייה צמודת קרקע בישוב.

3.              השאלה לדיון:
מהו מספר המגרשים המינימאלי המחייב את השיווק המקדים?
במידה ונותרו חמישה מגרשים שטרם שווקו, האם לבצע שיווק על חמשת המגרשים כאשר אין יתרת מגרשים לגביהם נדרש שווי שוק?
במקרה שנותרו שישה מגרשים, האם לשווק חמישה מגרשים כדי לקבוע שווי של מגרש אחד בלבד? וכן הלאה.

 

עמדת האגף החקלאי:

 

הואיל וכאמור השיווק המקדמי נועד לקבלת אינדיקציה מהימנה לגבי שווי שוק, והואיל וכמות המגרשים המינימאלית על מנת לקבל את האינדיקציה הינו חמישה מגרשים אנו מציעים כי השיווק המקדים יופעל רק במקום בו נותרו עשרה מגרשים פנויים ומעלה.

 

יש לציין כי בהתאם לבדיקה שנעשתה ע"י מחלקת שיווק במחוז ירושלים, במידה ותאושר הצעת האגף, ב-16 ישובים, בהם קיימת יתרה של פחות מ-10 מגרשים לא יופעל השיווק המקדים ובאופן דומה בשאר המחוזות.

 

בתאריך 25/1/20210 סוכם:

 

עמדת האגף מאושרת.

 

יתווסף לנוהל כי לגבי הרחבה שתיעשה בשלבים ניתן יהיה בכל שלב לבצע שיווק מקדים בשיעור 10% מכלל מגרשי ההרחבה באותו שלב.

 

חובת השיווק במכרז של 10% לביצוע שיווק מקדים בהרחבה שהחלה טרם החלטת המועצה 1180 תחול על יתרת המגרשים בהרחבה ולא על כלל מגרשי ההרחבה".

 

בעניין החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1180 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית - תיקון החלטה" מיום 10.5.2009, אשר חוקיותה מוטלת בספק, ראו מאמרינו:

1. מיום 10.9.2009 "הוראות מעבר להרחבת ישובים חקלאיים – החלטה 1180"

2. מיום 9.7.2009 "החלטת 1180 – היבטי מיסוי בהרחבת ישוב חקלאי"

3. מיום 14.5.2009 "קץ עידן ההרחבות של ישובים חקלאיים בעקבות החלטה 1180".