חריגת ממ"י מסמכויותיו בהקפאת איוש הנחלות
 

19.4.2010

חריגת ממ"י מסמכויותיו בהקפאת איוש הנחלות

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

להלן דיווח שהכין מינהל מקרקעי ישראל לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה מיום 15.3.2010 ואשר הופץ בין חברי המועצה.

 

  1. "הועדה החקלאית בישיבתה מיום 16.1.92 אשרה לראשונה את הכללים לאיוש נחלות פנויות. יש לציין כי לפני קבלת החלטה זו לא התקבלה כל החלטה בנושא.

  2. בעקבות החלטה זו הוכנה הוראת אגף מס׳ 31 שקבעה כללים והנחיות לאישור מסירת זכויות של נחלה פנויה למתיישב ראשון, במסגרת יישוב חקלאי המהווה מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית.

  3. האגף החקלאי פעל עפ״י הוראה זו עד לתאריך 30.4.03 מועד קבלת החלטת הנהלה 863 לפיה הוגבל איוש הנחלות הפנויות עפ״י הוראת אגף 31 לאזורי עדיפות לאומית א׳ ולאזורי קו עימות בלבד.

  4. מאז קבלת החלטת הנהלה 863 התקבלו עוד מספר החלטות הנהלה בנושא איוש נחלות כמפורט להלן:

4.1        בתאריך 14.1.04 התקבלה החלטת הנהלה מסי 1046 המעדכנת את החלטה 863 לפיה הוקפא איוש נחלות פנויות במושבים בכל אזורי הארץ פרט לאזור קו עימות עד לגיבוש עמדת המינהל בנושא והבאת הנושא לדיון במועצה.

4.2        בתאריך 24.3.04 התקבלה החלטת הנהלה מס׳ 1103 לאפשר איוש נחלות פנויות במושבים באזור עדיפות לאומית א׳ אשר שווי הנחלה בהם אינו עולה על $100,000 כולל פיתוח.

4.3        בתאריך 9.2.05 התקבלה החלטת הנהלה 1308 אשר קבעה את העקרונות אותן יש לכלול בהצעה למועצה.

4.4        בתאריך 1.2.06 התקבלה החלטת הנהלה 1542 אשר הוסיפה ליישובי קו העימות ואזור עדיפות לאומית א׳ גם את יישובי קו התפר הנכללים בהחלטות מועצה 925 ו-1058 אשר שווי הנחלה בהם אינו עולה על $100,000 כולל פיתוח, עד לקבלת החלטת מועצה בנושא.

5        כאמור בהחלטת הנהלה 1308 (סעיף 4.3 לעיל) הכין המינהל הצעה למועצה. ב2.5.05 עלה הנושא למועצה. פרטי ההצעה לא נדונו והוחלט כי ועדת המשנה של המועצה, תדון בהצעה.

6        בתאריך 31.10.05 קיימה ועדת המשנה שימוע בע״פ לנציגי תנועות ההתיישבות.

7        תאריך 27.6.06 נשלח ממשרד החקלאות דו״ח נחלות פנויות לפי מחוזות. סה"כ נחלות פנויות בכל הארץ 3944 נחלות.
המינהל אינו יכול לבדוק דו״ח זה לאור העובדה שהנחלות אינן קלוטות במערכת.

8        בתאריך 28.11.05 התקבלה החלטת ועדת משנה לפיה הצעת ההחלטה למועצה תפורסם באתר האינטרנט של המינהל כדי לאפשר עיון בהצעה והעברת עמדת התייחסות למינהל בנושא הנדון.

9        בתאריך 21.12.06 החליטה ועדת המשנה לקבוע תת ועדה בהרכב של מר גבי גולן, מר יוסי ישי, מנכ״ל משרד החקלאות ומר יעקב אפרתי, מנכ״ל מינהל מקרקעי ישראל דאז, אשר תגבש נוסח להצעת החלטה למועצה בנושא איוש נחלות.

10    בתאריך 6.2.07 הציג יו"ר תת הועדה, מר גבי גולן, בפני ועדת המשנה את המחלוקות שנתגלעו בנושא בין המינהל לבין משרד החקלאות.

11    בתאריך 6.2.07 סוכם בועדת המשנה כי תת הועדה תגבש עמדתה בנושא איוש נחלות ותביא לאישור ועדת המשנה את הצעתה למועצה.

12    בתאריך 17.9.07 דווח בועדת המשנה כי היו מס׳ פגישות של שר החקלאות ונציגי משרדו אצל שר השיכון דאז מר מאיר שטרית ואחר כך אצל שר השיכון מר זאב בוים - ללא תוצאות מעשיות.

13    בישיבה שהתקיימה ב-24.9.07 בלשכת שר הבינוי והשיכון בהשתתפות יו"ר המועצה,שר השיכון, מר זאב בוים, גבי גולן,דווח כי הוחלט על הקמת צוות בראשות מנכ"ל משהב״ש, חיים פיאלקוב, גבי גולן ומר יעקב אפרתי לגיבוש הצעה למועצה.
הוועדה קיימה שתי ישיבות בהן שמעה את נציגי המינהל ונציגי משרד החקלאות והבינה שלא תוכל לגשר על הפערים בין משרד החקלאות למינהל.
יו"ר הועדה, מר פיאלקוב, שלח למר זאב בוים ב-24.8.08 המלצות בנוגע לאיוש נחלות. המלצות אלו לא נדונו בהנהלת המינהל ולא הובאו לדיון במועצה, עקב חילופי השרים.

14    בתאריך 15.8.09 מינה שר החקלאות צוות משותף לממ״י ומשרד החקלאות. בצוות זה חזר משרד החקלאות על עמדתו הראשונית שלא הייתה מקובלת על המינהל לאורך כל השנים ולכן גם צוות זה לא הצליח לגבש הצעה מוסכמת".

 

להלן תגובתו של מזכ"ל האיחוד החקלאי דודו קוכמן בפנייתו לחברי המועצה בנושא הנדון, טרם ישיבתה מיום 15.3.2010:

 

"יש להפנות תשומת לב חברי מועצת מקרקעי ישראל למחדל חמור של מינהל מקרקעי ישראל (להלן - ממ"י) המתמשך מעל שבע בהם הוא חורג בסמכויותיו ממדיניות איוש הנחלות שנקבעה על ידי מועצת מקרקעי ישראל / ועדה לענייני קרקע חקלאית ב-16.11.1992.

 

כל עוד לא נקבעה מדיניות מקרקעין אחרת על ממ"י לפעול על פי מדיניות מועצת מקרקעי ישראל, כפי שנקבעה ב-16.11.1992.

 

תנועות ההתיישבות הציגו בשימוע לפני ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל ב-31.10.2005 חוו"ד משפטית התומכת בעמדתם לפיה למושבים זכויות משפטיות מלאות בנחלות שטרם אוישו והם יכולים לשווקם כפי שנמכרת כל נחלה מאוישת.

 

מינהל מקרקעי ישראל נדרש באותה ישיבה להציג חוו"ד משפטית התומכת בעמדתו אולם לא טרח לעשות זאת עד היום כולל בדיווח הנוכחי לחברי מועצת מקרקעי ישראל.

 

אנו קוראים לחברי מועצת מקרקעי ישראל להורות לממ"י לבצע את מדיניות המועצה כפי שהחוק מורה כל עוד לא נקבע אחרת.

 

אנו מציעים להעביר הדיווח בנושא שינוי מדיניות איוש הנחלות, ככל שנדרש, לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל תוך הנחייתה לקביעת הוראות מעבר, בהם תיושם המדיניות הנוכחית לתקופה של 5 שנים ממועד ההחלטה החדשה ככל שתהיה".

 

מועצת מקרקע ישראל קיבלה את הצעתו של דודו קוכמן מזכ"ל האיחוד החקלאי והעבירה הדיון לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל בראשות יו"ר קק"ל אפי שטנצלר. חברי הועדה האחרים הם: גבי גולן, גבי מימון, יוסף ענבר, גיא רוטקוף.

 

ועדת המשנה העלתה הנושא במסגרת סדר יומה בישיבתה אשר התקיימה ב-22/3/2010.

 

ועדת המשנה טרם גיבשה את המלצותיה בנושא לרבות הוראות מעבר הנדרשות ויותר מכך הנחיותיה למינהל מקרקעי ישראל לחדול ממדיניותו העצמאית המנוגדת למדיניות מועצת מקרקעי ישראל, כאמור דלעיל.