בר רשות בישוב חקלאי יחויב בהיטל השבחה בחלקת המגורים
 

28.3.2010

בר רשות בישוב חקלאי יחויב בהיטל השבחה בחלקת המגורים

בועז מקלר, רואה חשבון

 

על פי תזכיר הצעת חוק התכנון והבניה התש"ע-2010 אשר אושר ב-14.3.2010 והוגש לכנסת הורחבה הגדרות חוכר לדורות, החייב בהיטל השבחה, כך שהיא תכלול בתוכה גם בר רשות במקרקעי המדינה.

 

להלן נוסח הגדרת "חוכר לדורות" בהצעת החוק:

"חוכר לדורות" - חוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין וכן מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כחוכר לדורות, ובלבד שהוא מחזיק כדין בקרקע, ולגבי מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק יסוד מקרקעי ישראל, לרבות מי שמחזיק כדין בקרקע וזכאי להתקשר עם הרשות בחוזה חכירה לדורות. (הדגשה שלי - ב.מ)

 

נדגיש כי הוראות סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה לא שונו ומופיעות כלשונן בסעיף 453 בחלק ו', פרק ב' - "היטל השבחה", סימן ט', להצעת החוק כדלקמן:

 

"סימן ט: השבחה במקרקעי ישראל

 

453. לגבי מקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל, שלא הוחכרו בחכירה לדורות או שהוחכרו בחכירה לדורות לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד אחר, והחוכר לדורות שלו הוחכרה הקרקע לשימוש חקלאי בלבד, אינו זכאי לנצל את הקרקע על פי ייעודה החדש, אלא אם כן יתוקן חוזה החכירה המקורי או ייחתם חוזה חכירה חדש. יחול, על אף האמור בתוספת זו, במקום היטל השבחה. ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות, שהיה קיים לפני תחילתו של חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18) התשמ"א-1981."

 

מאחר ומועד החבות בהיטל השבחה יקבע על פי המועד בו תכנס לתוקף תכנית ההשבחה יש לפעול באותם מקרים עליהם יחול השינוי לזירוז מתן תוקף לתכנית ההשבחה טרם כניסת הוראות החוק המוצע לתוקפן.