הנחות בשיעורי דמי חכירה מהוונים למגורים באזורי עדיפות - עדכון
 

14.2.2010

 

הנחות בשיעורי דמי חכירה מהוונים למגורים באזורי עדיפות - עדכון

בועז מקלר, רואה חשבון

 

להחלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.09 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים בעלי עדיפות לאומית" חשיבות לעניין שיעורי דמי החכירה המופחתים בהקצאת קרקעות למגורים בישובים חקלאיים.

 

ההחלטה 817 של מועצת מקרעי ישראל "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". קובעת כדלקמן:

 

"בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בישובים הכלולים באזורי עדיפות לאומית, לענין ההטבות הניתנות על ידי משרדי הממשלה (כפי שנקבע בהחלטת ממשלה מס' 721 מיום 24.1.93, וכפי שתתוקן מעת לעת בהחלטות ממשלה) כדלקמן :

ישובי קו עימות בגזרת לבנון - פטור מלא מתשלום דמי חכירה

איזור עדיפות א' - 31% מערך הקרקע.

איזור עדיפות ב' - 51% מערך הקרקע."

(הדגשה שלי - ב.מ)

 

עד כה טרם הוצאו על ידי מינהל מקרקעי ישראל הנחיות התואמות את החלטת הממשלה 1060 והחלטת מועצת מקרקעי ישראל 817.

 

על המועמדים להקצאת מגרשים למגורים בישובים באזורי עדיפות לאומית אשר נוספו בהחלטת הממשלה כגון כל הישובים במ.א. עמק יזרעאל, כל הישובים במ.א. מגידו, ישובים במ.א. גלבוע וישובים במ.א. מטה אשר, לעמוד על זכותם מכוח החלטת הממשלה ולדרוש את הנחת אזור העדיפות לאומית.

 

כמו כן יש לשים לב כי דרישת סעיף 5.2.2.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1180 (אשר חוקיותה מוטלת בספק) לשיווק מקדים במכרז של 10% מכלל המגרשים המיועדים לשיווק בישוב אך לא פחות מ-5 מגרשים אינה חלה בישובים הנכללים בישובי אזור עדיפות לאומית לרבות הישובים אשר נוספו בהחלטת הממשלה 1060.

 

לרשימת הישובים המלאה בתחום אזור עדיפות לאומית בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1060 ראו באתר משרד ראש הממשלה:

 

http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/86495DA7-1C80-4F34-A25D-0BE6AEB82ACA/0/yishuvim.pdf