קרקע ליצור חשמל מאנרגיה סולארית
 

17 דצמבר, 2009

קרקע ליצור חשמל מאנרגיה סולארית

בועז מקלר, רו"ח

 

 

להלן הוראות סעיף 2.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1162 "הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית".

 

"2.2      מיזמים ליצור חשמל ואנרגיות מתחדשות (אגירה שאובה, טורבינות רוח, אנרגיה סולארית)

 

2.2.1    תקופת החכירה תהיה עד 49 שנה.

 

2.2.2 ההקצאה תבוצע עפ"י שומה פרטנית.

 

2.2.2.1        שיעור התשלום יהיה בהתאם להנחות אזור בהקצאת קרקע למטרת תעשייה.
תוקף סעיף זה הנו ל-5 שנים מיום אישור ההחלטה כדין. עם תום מועד זה תבחן ההחלטה של ההנחות מכוח סעיף זה ע״י המועצה.

2.2.2.2        למרות האמור בסעיף 2.2.2, הוצבו מתקנים לאנרגיה חלופית על גגות של מבנים קיימים שנבנו כדין, והצבת המתקנים קיבלה את אישור המינהל,לא יגבה המינהל עבור מתקנים אלה.

 

2.2.3    בתנאי החכירה יקבע כי החוכר אינו רשאי לשנות יעוד הקרקע המוקצית ו/או לנצלה בייעוד אחר, אם שונה הייעוד ביוזמת אחרים וכי בהתקיים אחד מאלה עליו להשיבה למינהל. באם הושבה הקרקע , תוחזר יתרת התשלום היחסי לתקופה שלא נוצלה, וכן יפוצה החוכר עבור ההשקעות/המתקנים שהוקמו במקרקעין באישור המינהל ואשר יישארו במקרקעין לפי דרישת המינהל או שלא ניתן להוציאם ממנה, הפיצוי יהיה לפי שווי שוק במועד ההשבה.

 

2.2.4    הקצאת קרקע למיזמים ליצור חשמל ואנרגיות מתחדשות למטרה מסחרית ו/או בשותפות עם גורמי חוץ, תיעשה עפ״י הכללים האמורים בהחלטת מועצה 949. לעניין החלטה 949 , יובא בחשבון עד 10% משטח הפרויקט ולא יותר מ־10% מהשטח המותר לישוב לפי החלטה זו.

 

2.2.5        בסמכות ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לאשר חריגה מהשטח המותר עפ"י סעיף זה, אם מיצה הישוב את מכסת שטחי התעסוקה עפ"י 949, או אם כתוצאה מהקמת מיזמים אלו יעבור הישוב את המכסה המותרת.

 

2.2.6        תנאי לביצוע עסקה למטרות המנויות לעיל תותנה בקבלת המלצה של משרד התשתיות."

 

(ההדגשות שלי - ב.מ.)

 

נדגיש כי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1162 (דלעיל) על פיה מחויב מינהל מקרקעי ישראל/רשות מקרקעי ישראל לפעול קובעת מפורשות כי יערך חוזה חכירה לדורות וכי 10% משטחי הקרקע לאנרגיה סולארית ייגרעו ממכסת שטחי התעסוקה של הישוב החקלאי אך לא יותר מ-10% מהשטח המותר קרי 6 דונם באזור מרכז, 8 דונם באזור עדיפות לאומית ב', 12 דונם באזור עדיפות א'.

 

מאחר וההוראה דלעיל פוגעת במטרה הראויה ליצירת מקורות אנרגיה חלופית פנינו להנהלת ממ"י לקבל הבהרות בנושא והאם בכוונתם ליזום תיקון בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל כפי שמתבקש.

 

אנו מתכוונים לפנות לחברי מועצת מקרקעי ישראל לתיקון דחוף של ההוראות כך שלא יחטיאו את מימוש מדיניות הממשלה ליצירת מקורות אנרגיה חליפית.