שיעורי דמי שימוש במקרקעי המדינה בגין תקופת עבר

24.9.2009

שיעורי דמי שימוש במקרקעי המדינה בגין תקופת עבר

בועז מקלר, רואה חשבון

 

הוראת אגף שיווק וכלכלה של מינהל מקרקעי ישראל מס' 10 א קובעת הנחיות אודות 'גביית דמי שימוש בגין תקופת עבר'.

 

ההוראה קובעת כי שיעורי דמי השימוש שיגבה ממ"י בגין שימוש שלא כדין שנעשה בקרקע בתקופה שקדמה לאישור עסקה בממ"י, הם כלהלן:

 

באזור עדיפות לאומית ב' - 4.8%

באזור קו עימות - 2%

באזור מרכז הארץ - 6%

באזור עדיפות לאומית א' - 3.2%

 

כמו כן קובעת ההוראה כי באזורי עדיפות לאומית לא תינתן הנחה מלאה אלא כמפורט לעיל.

 

האמור בהוראת אגף ממ"י דלעיל המסתמכת על החלטת הנהלת ממ"י 1243 מיום 17.11.04, אודות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 870, כי היא מעניקה הנחה בדמי שימוש רק אם נחתם חוזה ושולמו כספים מראש בגין השימוש - אינו נכון כלל וכלל וזוהי פרשנות החורגת מסמכות. כמו כן, ההוראה לפיה לא תינתן הנחה מלאה באזורי עדיפות - הנו חריגה מסמכות.

 

ההחלטה, העוקפת את מועצת מקרקעי ישראל, הנה בלתי סבירה ומעלה את דמי השימוש בשיעורים גבוהים.

 

החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל אינה מתנה את מתן ההנחה כלל וקובעת תשלום דמי שימוש בגין "דמי החכירה/השימוש בגין החכירה/ הרשאה לזמן קצר" למטרת תעסוקה בשיעורים אלו:

 

שיעור דמי שימוש

 

שיעור דמי חכירה

שיעור דמי שימוש

 

שיעור דמי חכירה

1%

16%

 

3%

51%

 

0%

0% (קו עימות)

 

2%

26%, 31%

 

 

החלטה 949 של מועצת מקרקעי ישראל שעודכנה ע"י החלטה 1163, קובעת את שיעור דמי השימוש השנתיים בהחכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות הנחלות של ישובים חקלאיים, אולם לעמדתנו, על שימושי תעסוקה במשבצת נחלות חקלאיות יש להחיל את העקרונות אשר נקבעו "לקרקע עירונית" עפ"י החלטה 933 ועדכונה האחרון 1184. ראו הרחבה במאמרנו "שימוש חורג בנחלה".

 

להלן השוואת שיעורי דמי חכירה עפ"י החלטה 949/1163 לעומת ההחלטות הנוגעות ל"קרקע עירונית" 933/1184 כמו כן מובאת השוואת לשיעורי דמי השימוש עפ"י תחשיב כלכלי קרי שיעור דמי השימוש הנגזר מהיוון שיעור דמי החכירה המלא ב-5% ריבית שנתית למשך 49 שנה:

 

שעור דמי שימוש בקרקע עירונית

שיעור דמי שימוש

עפ"י 949/1163

אזור גיאוגרפי

עפ"י תחשיב כלכלי

עפ"י 870

1.71%

2%

5%

מרכז הארץ

0.87%

1%

3%

אזור עדיפות ב' ומרחב התפר

0.53%

1%

2%

אזור עדיפות א'

0%

0%

0%

קו עימות

הסכם פיתוח לעומת חוזה חכירה לדורות

בועז מקלר רו"ח, שרון בכר עו"ד