הוראת מעבר להרחבת ישובים חקלאיים-החלטה 1180

10.9.2009

הוראת מעבר להרחבת ישובים חקלאיים - החלטה 1180

בועז מקלר, רואה חשבון

 

סעיף 10.2 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1180 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, אגודה שיתופית חקלאית" קובע כי "הנהלת המינהל תקבע תוך 45 יום, מיום אישורה של החלטה זו הוראות מעבר ליישום החלטה זו. מאחר והחלטת המועצה 1180 נחתמה ע"י שר האוצר ב-10.5.2009 היה על מינהל מקרקעי ישראל לפרסם הוראות מעבר עד 24.6.2009.

 

ב-18.8.09 התקבלה החלטת הנהלת ממ"י מס' 2526 הקובעת את הוראות המעבר. ב-1.9.09 הוצאה הוראת האגף החקלאי "הוראות מעבר להחלטת מועצה 1180".

 

להלן הוראות מעבר להחלטה 1180 אשר הוצאו ע"י האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל בעקבות החלטת הנהלת ממ"י מס' 2526:

 

"להלן הוראות מעבר להחלטת מועצה 1180 שנקבעו בישיבת הנהלת המינהל בישיבתה מתאריך 18.8.09.

 

1.      החלטת מועצה 1180 לא תחול על:

א.      בקשות להקצאת מגרש שהוגשו למינהל בצרוף כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 10.5.09.
המסמכים הנדרשים והמפורטים בהוראת אגף 101 מתאריך 25.4.04 הם:
1) התחייבות המועצה האזורית לנושא הפיתוח
2) תצהירי אגודה
3) תצהירי מומלץ/ים

במקרים של בניה מרוכזת - בקשה לבניה מרוכזת ותצהירי אגודה ומתיישב.

ב.      בקשות להקצאת מגרש לגביהן קיים הסדר לגבי עלויות פיתוח ובוצע תשלום על חשבון עלויות הפיתוח עד ליום 10.5.09 , כפוף להגשת הבקשות המלאות לא יאוחר מ-28.2.10. (6 חודשים ממועד קבלת החלטת ההנהלה 2526)

2.      הוראות מעבר לשיווק מגרשים באזורים ללא עדיפות לאומית
עפ"י סעיף 5.2.2 בהחלטה 1180 שיווק מגרשי הבניה עפ"י המלצת האגודה יעשה בתנאי שיווק מקדים שיתבצע ע"י המינהל של 10% מכלל המגרשים המיועדים לשיווק ביישוב ולא פחות מ 5 מגרשים.
השיווק המקדים יעשה לאחר שניתנה זכות לבנים למגרשים בהרחבה בתנאי מגבלת העברת זכויות ל- 5 שנים.
על האגודה להוכיח שאכן המומלצים מטעם בעלי הנחלות ו/או משקי עזר הנם בנים וכי העדפה זו כלולה בהחלטת האספה הכללית ביחס להרחבה.
בחירת המגרשים שישווקו במכרז תעשה ע"י המחוז הרלוונטי. המגרשים צריכים לייצג את מגוון המאפיינים של ההרחבה או של החלק המוצע לשיווק מתוכה.

 

3.      הוראות מעבר לנושא שידרוג תשתיות
אישור הגביה הנוספת בגין שדרוג תשתיות יחול בכל מספר מגרשים שנותרו לשיווק. הגביה תתבצע בפועל ע"י המועצה האזורית לאחר שהגישה בקשה לבצע שידרוג וקיבלה אישור המינהל.
אם אין בקשה לגבות בגין שדרוג התשתיות אין לאפשר גביה אוטומטית.
כמו כן , יש לקבל את אישור שמאי המינהל בכל מקום בו מתבצעת גביה כנ"ל לגבי אופציית הפחתת הסכום מתשלום ההיוון.

4.      הוראות מעבר לנושא בניה מרוכזת
ישוב אשר הגיש בקשה לבניה מרוכזת והיא אושרה ע"י המינהל לפני ה-10.5.09 והישוב התקשר עם קבלן לביצוע העבודה לפני ה-10.5.09 והתקבל ההסכם בין האגודה לקבלן, יהיה רשאי הישוב להמשיך בבניה מרוכזת בהתאם לאישור המינהל.

5.      בקשות חדשות יש לאשר לפי כללי 1180"
לעניין הוראות המעבר חשוב להזכיר את התייחסותו של דודו קוכמן מזכ"ל האיחוד החקלאי להצעת ההחלטה בעניין הוראות המעבר כפי שהובאה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב-12.3.09:
"בהצעת ההחלטה שינויים מרחיקי לכת ההופכים את עניין הרחבות הישובים החקלאיים לבלתי מעשי.קביעת הוראות מעבר להחלטה שכזו הינה חלק ממדיניות המקרקעין הנתונה בידיה של מועצת מקרקעי ישראל.לפיכך ראוי היה להפקיד את קביעת הוראות המעבר בידיה של מועצת מקרקעי ישראל ולא מינהל מקרקעי ישראל. כפי שנקבע".

החלטה 1180 כפי שהתייחסנו אליה בעבר ולנסיבות הולדתה והוראות המעבר המצומצמות בעקבותיה מביאות הקץ לעידן ההרחבות במתכונת הנוכחית בה שווקו מעל 25,000 מגרשים, רבים מהם בקווי העימות ובפריפריה.

ההחלטה נוגדת את מדיניות עידוד ההתיישבות של ממשלת ישראל באזורי העדיפות ועל כן ראוי כי תבוטל בהקדם.

העיוות המרכזי בהרחבות הישובים החקלאיים אשר ההתעלמות ממנו של מקבלי ההחלטה זועקת לשמים טמון בחוק התכנון והבניה אשר אינו מאפשר גביית היטל השבחה בשיעור 50% מעליית ערך המגרשים שהם מקרקעי המדינה.

הצעד המשמעותי ביותר לתמרוץ ההרחבות ולהחזרתם למסלול מעשי הוא הטלה וגביה של היטל השבחה (בדרך של תיקון החוק) אשר יופחת מתשלום דמי החכירה לממ"י וישמש לשידרוג תשתיות הקיימות להם משוועים הישובים.