הנחות בקרקע לחיילי מילואים
 

 

הנחות בקרקע לחיילי מילואים

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

23.4.2009

 

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה בישיבתה מיום 5 בינואר 2009 את החלטה מס' 1175 'הנחות בקרקע לחיילי מילואים'.

 

החלטה זו התקבלה בעקבות החלטת ממשלת ישראל שהתקבלה לפני כשנה, ובהסתמך על סעיף 20 לחוק שירות מילואים תשס"ח - 2008, הקובע כי הממשלה או גוף ציבורי רשאים לתגמל חיילי מילואים או לנקוט פעולות שיש בהם הבעת הוקרה כלפיהם, בהתחשב בתקופה בה שירתו במילואים וכי "פעולה או הוראה כאמור שהיא סבירה ומידתית לא תחשב הפליה אסורה".

 

במסגרת החלטה זו מוענקת עדיפות, בתנאים מסוימים, לחייל מילואים פעיל ברכישת זכויות במקרקעין, בדרך של פטור ממכרז ובדרך של פרסום הרשמה והגרלה.

 

חייל מילואים פעיל יתוגמל ע"י מתן הנחה בשיעור התשלום, בעד קרקע המוקצית לבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז.

 

ההנחה, הפחתה בשיעור של 15%, תחול ביחס לקרקע בכל הארץ, בהתאם לאזורי העדיפות הלאומית ותוגבל לתקרה של 50 אלף ₪.

 

חייל מילואים פעיל הוא  זה הנמנה על מערך המילואים של צה"ל ושירת לפחות  10  ימי  מילואים בשנה קלנדארית במשך 6 שנים שקדמו לשנה בה מתבקשת ההנחה או לפחות 80 ימי מילואים במשך התקופה האמורה.

 

כזכור, בינואר 2003 קיבלה המועצה את החלטה מס' 952 בעניין 'הנחות בקרקע בנגב ובגליל לחיילים משוחררים'. החלטה זו התקבלה בעקבות המלצתה של ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל (מס' 2695) מנובמבר 2002, לפיה חייל משוחרר ישלם למינהל 10% מדמי החכירה המהוונים בגין הקצאת קרקע לבניה למגורים ביישובים בגליל ובנגב הנמצאים באזורי עדיפות א' ו-ב', בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז. תוקפה של החלטה זו פג זה מכבר וזאת בשל העובדה שהיא קיבלה תוקף לשנתיים בלבד.