פטור מדמי היתר ודמי חכירה מהוונים על תוספות בנייה במגרשי מגורים
 

 

 

 

 

 

פטור מדמי היתר ודמי חכירה מהוונים על תוספות בנייה במגרשי מגורים

בועז מקלר רו"ח

 

 

14.4.2009

 

 

החלטה מס' 1184 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.3.2009 שעניינה "תוספת בנייה שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", קיבלה תוקף ביום 29.3.2009 עם חתימת שר האוצר.

 

במסגרת החלטה זו מוענקות הטבות כספיות במגרשים צמודי קרקע למטרת מגורים במגזר העירוני ובהרחבות במגזר החקלאי, בדמות פטור מדמי היתר ו/או השלמת דמי חכירה מהוונים על תוספת זכויות בנייה.

 

באזורים שאינם בעדיפות ובאזור עדיפות לאומית ב' יינתן אך ורק פטור מדמי היתר מעבר לזכויות הבנייה התכנוניות אשר היו קיימות במועד הקצאת המגרש.

 

החלטה זו אינה חלה על מגרשי המגורים המשויכים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים, במסגרת שיוך דירות ואף לא על חלקות המגורים בנחלות בקיבוצים ובמושבים.

 

להלן נסקור את השינויים בהחלטה החדשה 1184 לעומת קודמתה 1160, 933.

  

פטור מדמי היתר ומדמי חכירה מהוונים על תוספות בנייה

 

לבעלי חוזי חכירה מהוונים למגורים באזור עדיפות לאומית א' ואזור קו עימות - מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") לא יגבה דמי היתר ו/או דמי חכירה מהוונים עבור כל תוספת בנייה מבוקשת. תוקף סעיף זה שלוש שנים מיום אישור ההחלטה.

 

לבעלי חוזי חכירה מהוונים למגורים באזור עדיפות לאומית ב' ואזורים אחרים, ממ"י יגבה דמי היתר עבור תוספת בנייה ליחידת מגורים אחת, אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת יחד עם תוספת הבנייה המבוקשת עולה על 240 מ"ר או אם תוספת הבנייה המבוקשת עולה על 160 מ"ר, אך מתווספת בעקבות מימוש תוספת הבנייה יחידה נוספת לזו הקיימת.

 

דמי ההיתר יהיו בשיעור של 31% (באזור עדיפות ב' 15.8%) מהערך המעודכן של זכויות הבנייה הנוספות. תוקף סעיף זה שנתיים מיום אישור ההחלטה.

 

יודגש כי צומצמה ההוראה הקובעת כי מקום שהתמורה אותה שילם החוכר לממ"י בעת שהוקצו לו המקרקעין חושבה עפ"י שטח לבנייה בפועל יגבה ממ"י דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבנייה המבוקשות בהיתר הבנייה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה כאמור, החל מהמטר הראשון. בהחלטה 1184 נקבע כי הוראה זו לא תחול על מגרשי מגורים באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות

 

הנהלת ממ"י תקבע את אופן ומידת יישום סעיפים אלה - כולם או חלקם, במקרקעין שהוקצו על פי שטח לבנייה בפועל למטרת מגורים עירוניים, באזור עדיפות לאומית ב' ובאזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית.

  

פטור מדמי היתר לשינוי ניצול ופיצול מגרש מגורים באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות

 

לבעלי חוזה חכירה מהוון למגורים באזור עדיפות לאומית א' ובאזור קו עימות, ממ"י לא ייגבה דמי היתר עבור שינוי ניצול ועבור פיצול מגרש מגורים. תוקף סעיף זה שלוש שנים מיום אישור ההחלטה.

 

הנחיות ממ"י לוועדת התכנון

 

ממ"י יוציא הנחיות מפורטות לועדות התכנון והבנייה בעניין הסכמתו/או אי התנגדותו הנדרשת לפי תקנה 2א(6) לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תכניות ואגרות), התש"ל – 1970, לבקשות להיתר שהוגשו על פי החלטה זו ותנאיה.

 

אפליית מגרשי המגורים במגזר החקלאי

 

מר דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי פנה למועצת מקרקעי ישראל בטרם ישיבתה מיום 12.3.09 בדרישה להחיל החלטה זו שיש בה הטבה כספית משמעותית במגרשים צמודי קרקע גם על חלקות המגורים בנחלות החקלאיות, שכן אין כל היגיון לפטור את מרבית אוחזי הקרקע בעיר ובהרחבות מדמי היתר ודמי חכירה מהוונים על תוספת זכויות בנייה, בעוד שחלקות המגורים בנחלות החקלאיות ימשיכו לשאת בתשלום זה.

 

זועקת לשמים אפליית בעלי זכויות חכירה מהוונות במגרשים ששויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים. מהו ההבדל בינם לבין כל חוכר לדורות אחר של מגרש מהוון?

 

במצב עניינים זה של אפליה קשה ומתמשכת לא נותרה לקברניטי המגזר החקלאי האפשרות אלא לפנות לערכאות משפטיות.