זכותו של יישוב חקלאי לפטור ממכרז על כל מגרשי ההרחבה
 

 

זכותו של יישוב חקלאי לפטור ממכרז על כל מגרשי ההרחבה

בועז מקלר רו"ח

 

 

25.12.2008

 

עד כה הוקצו בהרחבות ביישובים חקלאיים מעל 23,000 מגרשים. מדובר במפעל ההתיישבותי הגדול ביותר שבוצע ביישובים החקלאיים מתחילת שנות התשעים.

 

ההחלטה 1110 שהתקבלה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2007, קבעה בין השאר, כי מגרשי ההרחבה העולים על 115% מתקן הנחלות ישווקו במכרז פומבי.

 

הוראה זו שינתה את מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בקשר להרחבות ביישובים חקלאיים אשר הייתה נהוגה במשך עשרות שנים.

 

כמו כן עומדת הוראה זו בסתירה לסעיף 2.2 להחלטה 959 עצמה הקובעת, כי "גריעת המגרשים כאמור לא תפגע בזכויות היישוב החקלאי לעניין תקנה 25(1) לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג-1993". כלומר הפטור ממכרז שיש ליישוב חקלאי על אדמות משבצת הנחלות.

 

מאחר וההרחבות הקהילתיות ביישובים החקלאיים, מתבצעות על שטחים הנכללים בחוזי החכירה של משבצת הנחלות החקלאיות של המושבים והקיבוצים, לא ניתן יהיה להשיג הסכמתם לגריעת מגרשים אלו מתוך שטחי המשבצת שלהם.

 

התוצאה המעשית היא ששינוי המדיניות בהחלטה 1110 מרוקן מתוכן מעשי, מעכב אכלוס מתיישבים ובנים בהרחבות ביישובים רבים רובם באזורי העדיפות ומחטיא את המטרה הראויה של הרחבות היישובים החקלאיים.

 

בעקבות פנייתו של מר נחמיה רייבי (מדרך עוז) חבר מועצת מקרקעי ישראל נערך דיון בהנהלת  מינהל מקרקעי ישראל ביום 21.9.2008 והוצא סיכום כדלקמן:

  

1.     "האגודה תהא רשאית לתקופה בת 6 חודשים להמליץ על הקצאת מגרשים לקרובים מדרגה ראשונה של בעלי הנחלות (קרבה מדרגה ראשונה – עפ"י תקנות רשויות המס) ובלבד שהמומלץ יתחייב להתגורר בביתו לפחות 5 שנים, על מנת למנוע סחר בזכות ההמלצה. ניתן להמליץ על יותר מקרוב אחד של אותו בעל נחלה אם הנסיבות (מס' המגרשים) מאפשרות זאת.

 

2.     להחיל את הוראות החלטה 1112 שעניינה שדרוג תשתיות בשכונות הותיקות "ישן מול חדש". היינו, מינהל מקרקעי ישראל יסייע בשדרוג התשתיות הקיימות ביישוב הותיק, על ידי העמסת עלויות הפיתוח הנוספות על הוצאות הפיתוח של השכונות החדשות ביישובים החקלאיים אשר הוקמו לאור הקצאת המגרשים בפטור ממכרז למומלצי אגודות חקלאיות. רמת השדרוג והיקפו ייקבעו במשותף בין המינהל, המועצה האזורית והאגודה.

 

3.     העברת כספים אלו תתבצע למועצות האזוריות אשר בתחומן מצויים היישובים החקלאיים, וזאת כדי לייעד כספים אלו למטרה זו בלבד ולמנוע סחר במקרקעין וכן בזכות ההמלצה.

 

4.     במתווה המוצע לעיל, תוסר מגבלת השיווק בפטור ממכרז של עד 115% מתקן נחלות של כל יישוב, לתקופה של 6 החודשים כאמור, ומספר המגרשים בתוכנית יקבע ע"י רשויות התכנון בתוכנית תקפה.

 

5.     תינתן אפשרות ליישוב חקלאי, לאפשר הגשת מומלצים, אשר הוגדרו כקרובי משפחה מדרגה ראשונה, להקצאת מגרשים לתקופה שלא תעלה על חצי שנה. לאחר שתקופה זו תפוג, יתרת המגרשים שלא הוקצו ישווקו ע"י המינהל בפטור ממכרז.

 

6.     בכפוף לועדת קבלה של היישוב שתתקיים לפני המכרז, ובלבד שמספר המועמדים יהיה כפול ממס' המגרשים המשווקים."

 

הצעה לשינוי החלטה 1110 על פי העקרונות דלעיל צפויה לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה המתוכננת ל- 4 בינואר 2009.

 

עמדתנו החד משמעית היא שיש להתנגד להוראות המכרסמות בזכויות החוזיות של היישובים החקלאיים באדמותיהם לרבות הסיכום דלעיל.

 

על מנת להמשיך בתנופת ההתיישבות בהרחבות ביישובים החקלאיים יש להמשיך את המדיניות שהייתה קיימת במשך עשרות שנים עד החלטה 1110 ולבטל הדרישה למכרז פומבי.