דמי חכירה מהוונים לבנייה למגורים בקיבוצים
 

 

 

 

 דמי חכירה מהוונים לבנייה למגורים בקיבוצים

בועז מקלר רו"ח

 

 

7.8.2008

 

מינהל מקרקעי ישראל הודיע לאחרונה לבית המשפט כי הוא אינו גובה בקיבוצים להם חוזי חכירה לדורות דמי חכירה מהוונים גם ביחס לזכויות בנייה מעבר ל - 160 מ"ר.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1085, מיום 27 במרץ 2007, העוסקת בבנייה למגורים בקיבוצים קובעת בין היתר כי קיבוץ רשאי לבנות עבור חבריו יחידות דיור בשטח ברוטו של עד 160 מ"ר (כולל שטח עיקרי ושטחי שירות), הכל עפ"י תוכנית מאושרת כדין. בגין בנייה מעל 160 מ"ר ברוטו כאמור, ועד למלוא הניצול המותר עפ"י תוכנית תקפה החלה על המגרש תחויב האגודה בתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע של זכויות הבנייה המבוקשות. ביישובים הכלולים באזורי עדיפות לאומית תינתן הנחה בהתאם.

 

בעמדת מינהל מקרקעי ישראל אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה - בעניין הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה - אלונה נ. קיבוץ להבות חביבה (ע"א 1633/05) נאמר בין השאר:

 

"בתאריך 27/3/2007 התקבלה החלטה 1085, שנושאה בנייה למגורים בקיבוצים, ולפיה רשאית אגודה שיתופית – קיבוץ לבנות עבור חברי הקיבוץ יחידות דיור בשטח ברוטו של 160 מ"ר ליחידה (כולל שטח עיקרי ושטחי שירות) בלא תשלום כלשהו למינהל.

 

רק בנייה מעל 160 מ"ר ליחידת דיור (ועד למלוא הניצול המותר לפי תוכנית תקפה), ורק בקיבוצים שהם לפי שעה נעדרי חוזה חכירה לדורות, תחוייב בתשלום למינהל של דמי חכירה מהוונים (עליהם ניתן להשקיף, לשיטת קמא כאמור שאיננה בכל הכבוד שיטתו, כעל תשלום תמורה בגין השבחה).

 

החלטה 1085 אינה מתייחסת כלל לסוגיית היטל השבחה, ויתכן שהיא מגלמת כיום (צורך בתיקונה נבדק לאחרונה, על מנת לשקול התאמתה להחלטה 1147) דין מיוחד החל על בנייה עודפת, אך זאת רק בהיקף העולה על 160 מ"ר ליחידת דיור". (הדגשה שלי - ב.מ)