תקופה נוספת להרחבות ע"פ 737 בישובי הצפון ובאזורי עדיפות
 
 

תקופה נוספת להרחבות ע"פ 737 בישובי הצפון ובאזורי עדיפות

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

13.3.2008

 

 

היועץ המשפטי לממשלה, בחוות דעתו מיום 16.1.2008 "החלת החלטת מועצה מס' 888 על הרחבות למגורים המתבצעות בהתאם להחלטת מועצת 1102", התנגד להארכת החלטה 888, המאפשרת גבית כספים ביישובי קו עימות בגבול הלבנון "לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של הישוב" במסגרת הרחבה לפי 959.

 

לדעתנו טעה היועץ המשפטי בהתנגדותו מאחר והחלטה 888 הייתה הגורם העיקרי להקצאת מעל 1300 (!) מגרשים בקו העימות בגבול הצפון בשלוש השנים האחרונות.

 

יחד עם זאת, הסכים היועץ המשפטי לממשלה, בחוות דעתו "כי יינתן פרק זמן קצוב נוסף, שיחל במועד קבלת החלטה בעניין זה בישיבתה הקרובה של מועצת מקרקעי ישראל ויסתיים ביום ה- 30.4.2008, על מנת לאפשר את יישום ההארכה הקודמת להוראות המעבר שניתנה בהחלטה 1102. ... משמעה של ההסכמה האמורה היא בעצם מתן תקופה נוספת ליישום החלטה 1102."

 

זאת, נוכח פרק הזמן המעשי הקצרצר שנותר לביצוע החלטה 1102 מיום אישורה - שבועיים במקום שישה חודשים עליהם המליץ היועץ המשפטי לממשלה.

 

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, מיום 27.1.08, הועלתה בקשה ע"י חברי מועצה ליישם את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שעולה בחוות דעתו, במלואה ולהאריך את המועד להחלת החלטה 1102 על יישובי הצפון שנפגעו במלחמת לבנון השנייה, בדיוק מאותם טעמים להצעה שהועלתה לדיון בישיבת המועצה אשר התבקשה להאריך את החלטה 888 בקו עימות גבול הצפון בלבד.

 

בסופו של דבר לאחר דיון נוקב אישרה המועצה אך ורק אורכה קצרצרה נוספת להגשת בקשות להקצאת מגרשים ביישובי קו עימות לבנון במסגרת החלטה 888 - עד 30.4.08.

 

מייד לאחר הישיבה, בקשו חברי מועצת מקרקעי ישראל, מר יאיר ריינמן ומר נחמיה רייבי בחינה נוספת של העניין.

 

לאחר שנבחנה בקשתם, התברר שהמועצה פעלה שלא בהתאם לחוו"ד היועץ המשפטי לממשלה ולכן הועלתה הצעה חדשה ומעודכנת למתן תקופה נוספת ליישום החלטה 1102 לכל יישובי הצפון שנפגעו במלחמת לבנון השנייה עד 30.4.08.


נוכח פרק הזמן הקצרצר שנותר ליישום ההחלטה הוחלט לבצע ההצבעה בין חברי המועצה באמצעות משאל בדואר אלקטרוני.

 

ואכן ביום 6 בפברואר 2008 הועברה ההצעה להצבעה בקרב חברי המועצה ביחס למתן תקופה נוספת ליישום החלטה 1102 עד 30.4.2008. ההחלטה שמספרה 1141 נחתמה ע"י שר האוצר, ב-25.2.2008.


 

להלן משמעות הארכת מועד הגשת הבקשות להקצאות מגרשים בהרחבות עד 30.4.2008 בהתאם

 

לכללי החלטה 737:

 

משמעות

 

אזור גיאוגרפי

 

המשך 888, ניתן לגבות כספים "אך ורק לצורך פרעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של הישוב".

 

 

 

קו עימות גבול לבנון

המשך ביצוע עסקאות לפי החלטה 737 לפי סעיפים א'1, א'2, א'3, א'5, א'6 להוראות המעבר (972)

יישובי הצפון הנכללים

באזור עדיפות א'

 

 

ניתן לגבות תמורה לכיסוי חובות עפ"י פסקי משקם בהתאם לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב – 1992 - הארכת סעיף א'4 להוראות המעבר (972).

 

 

 

כל יישובי הצפון אשר הושפעו ממלחמת לבנון

השנייה,יישובי קו

העימות, אזור עדיפות א'

ומתחם התפר

 

"יישובי הצפון" לעניין הטבלה דלעיל:

"יישובי הצפון אשר הושפעו באופן ישיר ממלחמת לבנון השנייה, והוגדרו בהחלטת ממשלה 561 מיום 28.9.2006".

  רשימת היישובים המלאה מופיעה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1102.