הארכת מועדים לביצוע עסקאות מקרקעין – 737, 727, 717
 

הארכת מועדים לביצוע עסקאות מקרקעין – 737, 727, 717

בועז מקלר, רו"ח

 

כללי

 

1.      בעקבות פניות של שר החקלאות ופיתוח הכפר מר שלום שמחון, מר חיים בהומי מנכ"ל המינהלה להסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ושל מזכירי תנועות ההתיישבות הסכים היועץ המשפטי לממשלה להאריך המועדים לביצוע עיסקאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717 שנכללו בהוראת המעבר על פי החלטה 972 ותיקוניה.
 
הוראות אלו יכנסו לתוקף עם כינוסה הצפוי בקרוב של מועצת מקרקעי ישראל מייד לאחר שימונו לה חברים מטעם קק"ל.

 

2.      בעקבות החלטת הממשלה מיום 31.12.2006 יוארכו ההנחות בהקצאת קרקע ביישובי הצפון על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 897 עד 31.3.2007 גם החלטה זו תכנס לתוקף החל מתחילת השנה עם קבלתה במועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה.

 

 

הארכה כללית לביצוע עיסקאות 737, 727, 717 בישובי הצפון עד 30.6.2007.

 

3.      היועץ המשפטי לממשלה הסכים, באופן חריג ובשל אירועי הלחימה, להארכת המועד להשלמת ביצוע העסקאות עבור יישובי הצפון אשר הושפעו באופן ישיר מן המערכה, על פי החלטת ממשלה 561 מיום 28.9.06, בששה חודשים נוספים, קרי, עד ליום 30.6.07, וזאת בכפוף לסייגים שנקבעו בהנחיית  היועץ המשפטי לממשלה מיום 13.11.05 אשר קיבלו ביטוי בהחלטה 1065.

4.      הארכה כללית זו ליישובי הצפון מאריכה למעשה גם את החלטה 888, המאפשרת גביית תמורה משיווק המגרשים על פי החלטה 737 "לצורך פרעון חובות האגודה" ו/או לצורך חיזוקו של היישוב" כל זאת עד 30.06.2007.


מתוקף היותה של החלטה 888 גורם מרכזי בשיווק המגרשים ובעיבוי היישובים בקו עימות צפון, הוגשו פניות  ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל לקבל החלטה לפיה יחולו הוראות החלטה 888 גם בהרחבת למגורים לפי 959.

 

 

הארכת מועד אחרון למכירת מגרשים לכיסוי חובות באזורי עדיפות לאומית א' ובמתחם התפר

5.      היועץ המשפטי לממשלה קיבל את  עמדתנו לפיה יש הצדקה להארכת המועד להשלמת עסקאות לפי פסק המשקם באזורי עדיפות לאומית א' , יישובי קו העימות ומתחם התפר, אשר הסתיים, על פי הקבוע בהחלטה 1003 של מועצת מקרקעי ישראל ביום 5.2.07 .

מועד זה לא הוארך במקביל להארכה אשר ניתנה בשנה שעברה לשאר היישובים על פי החלטה 1065, ואף לא בהארכה הקודמת שניתנה, בהחלטה 1040.

עקב כך נשחק המדרג בלוח הזמנים להשלמת העיסקאות שנקבע בהחלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל, בין יישובי קו העימות, מתחם התפר ואזור עדיפות לאומית א' לבין שאר היישובים.

על כן , החליט היועץ המשפטי לממשלה, על מנת לשמר את המדרג בלוח הזמנים אשר נקבע בהחלטה 972 והטעמים בבסיסו, כי יש הצדקה להאריך את המועד, להשלמת עסקאות לפי פסקי משקם בלבד, באזורי עדיפות לאומית א', קו עימות ומתחם התפר עד ליום 31.12.07.