הוצאות פיתוח בהרחבות למגורים לפי 959
 

                                                                                                                                                                ינואר 2007

 

הוצאות פיתוח בהרחבות למגורים לפי 959

בועז מקלר רו"ח

 

החלטות המועצה והנחיות המינהל בקשר להוצאות פיתוח

 

  1. סעיף 4.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 959 קובע כי "עבודות התשתית המוניציפלית יבוצעו ע"י הרשות המקומית על בסיס חוקי העזר (אגרות והיטלים). החליטה המועצה האזורית להטיל את ביצוע עבודות הפיתוח על הישוב החקלאי, או מי מטעמו.תפקח המועצה האזורית על ביצוע עבודות הפיתוח ועליה תוטל האחריות לביצועם"

 

סעיף 4.2 להחלטה 959 קובע כי "עבודות הפיתוח יבדקו ע"י המינהל במקרים בהם החליטה המועצה האזורית להטיל את ביצוע עבודות הפיתוח על היישוב החקלאי או מי מטעמו" (הדגשה שלי ב.מ.)

 

  1. הוראת אגף חקלאי 101 בעניין "בחכרת מגרשים למטרת מגורים בישוב חקלאי" המתייחסת להחלטה 959 קובעת בסעיף 4.2 כי "עלויות הפיתוח יבדקו ויאושרו על ידי אגף שווק וכלכלה, בהתאם להוראת אגף שווק וכלכלה 366 או כל הוראה אחרת". 

                             

הנחיות הוראת אגף שיווק וכלכלה 366

 

  1. בהתאם לסעיף 8 להוראת אגף שיווק וכלכלה 366 (ד') ניתן לגבות הוצאות פיתוח ללא בדיקה בהרחבות בתנאי שהסכום לא יעלה על  117,361 ש"ח כולל מע"מ, בצמוד למדד תשומות הבניה על בסיס מדד חודש פברואר 2003 (סכום הוצאות הפיתוח מעודכן למדד תשומות הבנייה לחודש נובמבר 2006 הוא 140,569 ₪).

                                                                                                                                                                                               

  1. עפ"י הוראה מיוחדת ליישוב בעל ממוצע שיפועים מעל 20% נקבע כי יהיה רשאי לגבות הוצאות פיתוח ללא בדיקה בכפוף לאישור בכתב של אדריכל המחוז, באשר לשיפועי השטח שבתוך גבולות תכנית ההרחבה בסכום של עד 140,000 ₪ כולל מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה, על בסיס ינואר 2000 (על פי חישובנו סכום הוצאות הפיתוח מעודכן למדד תשומות הבנייה לחודש נובמבר 2006 הוא 186,504₪).

 

  1. בניגוד לאמור במפורש בהוראות המינהל הקובעות "מסלול ירוק" להוצאות פיתוח דורש המינהל ביחס להרחבות על פי 959 ולבצע בדיקה פרטנית בכל מקרה ומקרה ודורש אישורים בפועל ביחס לפיתוח. (בהרחבת ע"פ 737 מתיר המינהל "מסלול ירוק").

 

נציין כי תוצאות בדיקותיהן המחמירות של המינהל מביאות לאישור הוצאות פיתוח הנמוכות משמעותית מהוצאות הפיתוח בפועל בהם נושאת האגודה המבצעת הרחבה לפי 959.

 

אגודה המבצעת הרחבה חייבת להיות מודעת למצב שתואר לעיל ולהכין לעצמה פתרונות למקרה שלא ינתן לה לגבות את הוצאות הפיתוח הריאליות.

 

6.   לעומת המצב המתואר שלעיל, במכרזי המינהל למגרשים צמודי קרקע מאשר המינהל הוצאות    פיתוח גבוהות בהרבה מהסכומים אותם הוא מתיר בהרחבות לפי 959.

 

                       


למסמכים אחרונים של בועז מקלר, רואי חשבון