לכבוד מר אהוד אולמרט, מ"מ ראש הממשלה, שר האוצר והתמ"ת, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל - הנדון: שינוי מדיניות איוש נחלות בהחלטת ועדת הבר, הורדת הנושא מסדר יום ישיבת המועצה ב- 12.3.06
 


 

לכבוד

מר אהוד אולמרט

מ"מ ראש הממשלה

שר האוצר והתמ"ת

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

ירושלים

8 במרץ 2006

 

א.נ.,

 

הנדון: שינוי מדיניות איוש נחלות בהחלטת ועדת הבר

         הורדת הנושא מסדר יום ישיבת  המועצה ב- 12.3.06

 

  1. הופתענו מניסיון בוטה לבצע מחטף בשינוי מדיניות איוש הנחלות הכלול בסעיף 7.3  להצעת החלטה מס' 133 "קביעת הזכויות בחלקת המגורים בישובים חקלאים" המועלת לדיון בישיבת המועצה הקרובה ב- 12.3.2006.

 

  1. על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2005 הועבר הדיון בנושא זה לועדת המשנה אשר מינתה ב-5.5.2005 ועדת שימוע בראשותו של מר מנחם ליבוביץ, יו"ר ועדת המשנה.

 

  1. ועדת השימוע קיימה שימוע לנציגי התנועות ההתיישבותיות ב- 31.10.05 אך טרם סיימה עבודתה ואף פנתה ב- 28.12.05 מעל אתר האינטרנט של ממ"י לצורך קבלת תגובות הציבור עד 20.1.06.

 

  1. למרות כל האמור לעיל, עד כה טרם הציג מינהל מקרקעי ישראל חוו"ד משפטית התומכת בעמדתו לשינוי מדיניות איוש הנחלות. לעומת זאת, כבר ב- 11.8.2005 העבירו התנועות ההתיישבותיות חוו"ד רחבה, מנומקת ומפורטת ע"י עו"ד חיים פרוכטר לפיה לאגודות יש זכויות מלאות בכל הנחלות שטרם אוישו והן רשאיות לשווק אותן  ככל חוכר נחלה אחר.

 

  1. לאור האמור לעיל נבקשך לפעול להסרה מיידית של סעיף 7.3 להצעת החלטה מס' 133 העוסק בשינוי מדיניות איוש הנחלות. פעולה זו תעלה בקנה אחד עם החלטת המועצה מיום 2.05.05 ותאפשר לועדת השימוע לסיים את עבודתה. 

                                                                                                                 בכבוד רב,

       בועז מקלר

       רואה חשבון

                       

   

 

העתק:  מר מנחם ליבוביץ, יו"ר ועדת המשנה

            חברי מועצת מקרקעי ישראל


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר