זכויות חלקת המגורים בקיבוץ עפ"י ועדת הבר


דצמבר,  2005

 

זכויות חלקת המגורים בקיבוץ עפ"י ועדת הבר

בועז מקלר, רואה חשבון


א.  כללי

 

המלצות "ועדת הבר" מהוות פגיעה קשה בזכויות מוקנות של הקיבוצים וחבריהם בחלקות המגורים ובשטחי המחנה המוחזקים על ידם עשרות שנים ואשר דמי החכירה המלאים בגינם שולמו (ראו פירוט ההמלצות במאמרינו – " המלצות ועדת הבר – פגיעה קשה בזכויות חלקת המגורים" ).

 

בחינת ההמלצות מעלה אפליה קשה מאוד של המגזר החקלאי לעומת הזכויות בחלקת המגורים במגזר העירוני.

 

לדוגמא: דמי ההסכמה על מכירת בתי מגורים על מגרש עירוני הינם 2%(!) עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל 844 לעומת 33% על נחלות חקלאיות (החלטה 534) שיעור עליו התבססו בטעות בהמלצות "ועדת הבר".

 

המלצות ועדת הבר אושרו במלואן בממשלה ויובאו לדיון במועצת מקרקעי ישראל בישיבה הקרובה ב- 8.1.2006.

 

חובה על המגזר החקלאי על כל מרכיביו: תנועות, קיבוצים, מושבים, בעלי נחלות, לפעול לאלתר בכל הדרכים האפשריות לביטול הגזרה והאפליה הקשה מחד ולהביא להכרה מלאה בזכויות בחלקת המגורים בשטח המחנה מאידך.

 

להלן תמצית המלצות הועדה כפי שנוסחו ע"י משרד האוצר:

 


ב.      הסדר הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ

 

 

המלצות הועדה

נושא

 

ביטול חובת ההשבה של מקרקעי חלקת המגורים בעת שינוי יעוד

 

עיגון זכויות בחלקת המגורים

 

עד 2 דונם כפול מספר משפחות החברים או תקן הנחלות, הנמוך מביניהם, מהשטח "הצהוב" בשטח המחנה של הקיבוץ

 

גודל חלקת המגורים

 

מכפלה של 375 מ"ר במספר משפחות החברים או תקן הנחלות, הנמוך מביניהם

 

היקף הבניה הבסיסי

 

* 3.75% משווי הקרקע בחלקת המגורים עם היקף הבניה

  הבסיסי

 

* זכויות הבניה למגורים מעבר להיקף הבסיסי – בתשלום

   מלא

 

דמי החכירה

לשייך דירות לחברי האגודה

 

מה מותר לעשות בחלקת המגורים (לעומת המצב כיום)

 

 

מגרש על פי המותר בתמ"א 35 עם זכויות הבניה של לפחות 160 מ'

 

מה משייכים?

 

* ללא תוספת תשלום מיידית – תשלום דמי היתר על תוספת

   בניה למגורים

 

* השלמה מיידית ל- 33% מערך המגרש המשויך (עם

   פוטנציאל) – מלוא הזכויות למגורים במגרש

 

דמי שיוך לחבר קיים וזכויות שתשלומם מקנה

השלמה ל- 33% מערך המגרש המשויך (עם פוטנציאל)

 

דמי שיוך לחבר חדש – מקנה את מלוא הזכויות למגורים

 

* חבר קיים – השלמת ל-33% מערך המגרש

 

* חבר חדש – ללא תמורה

 

העברת זכויות בדירה ששויכה (בהסכמת האגודה)

 

אפשרות לבחור בין ביצוע שיוך לפי המלצות אלה לבין שיוך לפי החלטה 751

 

קיבוצים שהתחילו בשיוך

מס' יחידות הדיור בקיבוץ לא יגדל מהמותר על פי תמ"א 35

 

הגבלת מס' יח"ד ביישוב (לרבות יח"ד בהרחבות)

 

 

ג.          שינויים עיקריים לעומת 979

 

1.       מתן אפשרות לרכישת מלוא הזכויות למגורים (כולל עתידיות):

 

·        בקיבוץ – רק במגרשים המשויכים.

 

·        במושב - בכל חלקת המגורים או חלקים ממנה.

 

2.       גביית מחיר מלא עבור מימוש/הוספת זכויות בניה למגורים מעבר ל- 375 מ"ר.

 

3.       מחיר אחיד עבור פיצול הן ביחס לבן משפחה והן ביחס לאחר.

 

4.       ביטול האפשרות לתשלום דמי חכירה שנתיים.

 

5.       התאמת מספר יחידות דיור בישוב להוראות תמ"א 35.

 

6.       התאמת שטח חלקת המגורים.

 

7.       גביית "השלמה" ל- 33% עבור העברת זכויות בדירה ששויכה לחבר קיים.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר