המלצות ועדת הבר - פגיעה קשה בזכויות חלקת המגורים


המלצות ועדת הבר - פגיעה קשה בזכויות חלקת המגורים


בועז מקלר רו"ח, 7.12.2005

 

כללי

 

1.       הועדה לבחינת הזכויות בחלקת המגורים בישובים חקלאיים ("ועדת הבר") סיימה דיוניה ותניח את המלצותיה על שולחן הממשלה.

 

המלצות ועדת הבר פוגעות קשה בזכויות החוכרים בחלקת המגורים. הזכויות בחלקת המגורים בנחלות נחותות לעומת אלו שבמגזר העירוני.

 

במגזר העירוני  הוכרו מלוא הזכויות על חלקת המגורים, קרי היוון מלוא הזכויות ב- 3.75% ותשלום על פעולות אחרות של שינוי יעוד, ניצול ופיצול על מלוא שטח חלקת המגורים בשיעור של 31% בלבד ועל ההשבחה בלבד.

 

לעומת זאת בחלקת המגורים בנחלות הוכרו אך ורק זכויות ל -375 מ"ר בשיעור היוון של 33%(!) כאשר כל פעולה אחרת של שינוי יעוד, ניצול ופיצול ביתרת שטח חלקת המגורים תחושב לפי שעור של 91%(!) מערך הקרקע המלא ולא מההשבחה בלבד כפי שנעשה במגזר העירוני!

 

הועדה יצאה מתוך נקודת מוצא מוטעית מיסודה לפיה הזכויות בחלקת המגורים בנחלות הינן "זכויות מצומצמות" (עמוד 8 להמלצות הועדה, סעיף 3 תחת הכותרת "חלוקה הוגנת של נכסי המדינה").

 

דוח ועדת הבר- הועדה לבחינת הזכויות בחלקת המגורים ביישובים החקלאיים

 

http://www.mof.gov.il/karka2005-12.htm 

 

 

השוואת זכויות חלקת המגורים לקרקע עירונית

 

2.       חלקת המגורים בנחלה הינה קרקע  עירונית במהותה "המיועדת למגורים ולצרכיהם האחרים של עלי הזכויות בנחלה" (סעיף א(1) להחלטה מספר 1).

 

לדעתנו הועדה הייתה צריכה להמליץ על השוואת זכויות חלקת המגורים בנחלה לקרקע עירונית, וניתן לתמצת ההחלטה המתבקשת במשפט אחד בלבד:

 

"על חלקת המגורים בנחלה יחולו החלטות מועצת מקרקעי ישראל המתייחסות לקרקע עירונית."

 

כל שאר ההוראות הנדרשות הינן טכניות במהותן וניתן להסדירן בהוראות מנהליות של מינהל מקרקעי ישראל בהתאמה להוראות הקיימות ביחס לקרקע עירונית.

 

היוון תשלומי דמי החכירה

 

3.       בהחלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל נקבע שדמי החכירה במגזר החקלאי יהיו 2% מההכנסה הנקייה מהנחלה. דמי חכירה אלו שולמו במלואן במשך עשרות שנים ע"י בעלי הנחלות.

 

היוון תשלומי דמי חכירה הינו פעולה חישובית בלבד החייבת להיגזר מהחלטה מס' 1 בלבד.

 

היוון תשלומים זה מביא לסיום התחשבנות עם המינהל לעניין דמי חכירה שוטפים ולעניין דמי הסכמה בעת מכירת הנחלה והכול ביחס לזכויות הקיימות הן ביחס לקרקע החקלאית בנחלה והן ביחס לחלקת המגורים.

 

לעניין היוון תשלומי דמי החכירה על הזכויות הקיימות  טעתה הועדה הן בהיבט המתמטי והן בהיבט המהותי של הזכויות הקיימות בחלקת המגורים בנחלה.

 

 

שינויים מסוימים  שיעשו בהמלצות הועדה

 

המלצות הועדה יונחו כאמור על שולחן הממשלה ויערך בהם דיון בקרוב.

 

בכרסום המהותי בזכויות על חלקת המגורים שנכללו בהמלצת הועדה לא  צפוי לדעתנו שינוי אולם יתכן ויעשו שינויים בגזרות אחרות ובלתי סבירות שנכללו בהמלצות הועדה כגון: אי מתן הנחות  באזורי עדיפות וקו עימות בדומה לכל אזרחי המדינה , הוראות מעבר בלתי סבירות לקיבוצים או מושבים שיתופיים שביצעו שיוך דירות לפי 692,751, גודל מינמלי של יח"ד (160 מ"ר), קביעת כללים ע"י מועצת מקרקעי ישראל ולא ע"י המינהל, הפחתת חלק קטן בלבד מהתשלומים ששולמו בעבר בגין זכויות הבניה בחלקת המגורים כדמי הסכמה וכדמי חכירה מהוונים.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר