הנחיות חדשות לשיוך דירות בקיבוצים
בועז מקלר, רו"ח - 14.6.2004


הנחיות האגף החקלאי:
א. להלן הנחיות חדשות שהוציאה גב' שולה בן צבי מנהלת האגף החקלאי ביום 2.6.2003 בהמשך למכתבו של מר אהרון אליהו רו"ח, סגן נציבת מס הכנסה ומנהל מיסוי מקרקעין מיום 3.05.2004) המופיע במלואו בסעיף (ב) להלן.

"רצ"ב העתק מהמכתב שבסימוכין המדבר בעד עצמו:

1. מחוזות המינהל יקדמו עסקות שיוך דירות עפ"י החלטות 692 ו/או 751 רק לאחר המצאת אישורי מסים כאמור בהנחיה הנ"ל.

2. אבקשכם להביא תוכן המכתב שבסימוכין ותוכן מכתבי זה לכל אגודות הקיבוצים והמושבים השיתופיים.

3. עסקות כנ"ל שכבר אושרו - המינהל יסתפק בדיווח עליהן לשלטונות המס ולא יבטל את אישורן".
פניית מס שבח למנכ"ל המינהל
ב. להלן פנייתו של מר אהרון אליהו, סגן נציבת מס הכנסה ומנהל מיסוי מקרקעין, למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל מיום 3.05.2004 בעניין "העברת זכויות בדירות מגורים מהאגודה השיתופית לחבריה".

"בהתייחס להחלטות מועצת המינהל מס' 692 ו-751. לחבויות המס הכרוכות ביישומן ולדיווחים המתקבלים אצלנו, בין ע"י האגודה ובין ע"י החברים, אני מוצא לנכון לפנות אליך, כדלקמן:

1. העברת הזכויות בדירת המגורים מהאגודה לחברים והשלמת רכישת הזכויות ע"י החברים בחוזה חכירה ישיר שבין המינהל לחבר, כרוכה במספר אירועי מס.

2. בראיית דיני המס, קיים אירוע מס של מכירת זכות במקרקעין מהאגודה לחבר, עוד בטרם השלמת רכישת הזכויות וקבלת חוזה חכירה ישיר בין המינהל לחבר. אירוע זה יכול ויניב חבויות במס (שבח, מכירה ורכישה) שחלקם אף מקימים שיעבור סטטוטורי על המקרקעין לטובת רשויות המס לפירעון החובות וזאת עוד קודם להתקשרות הסופית שבין החבר למינהל.

3. במצב דברים זה קיים הכרח, אף מבחינתכם, לדרוש אישורי מסים בטרם השלמת רכישת הזכויות ע"י החבר במישרין מהמינהל.

מיותר לציין שמעבר לאמור דרישת אישורי מסים כתנאי להשלמת עסקה בין ברישום בטאבו ובין במינהל היא האמצעי העיקרי והממשי שיש בידי רשויות המדינה לגביית חובות מסי מקרקעין ושיתוף הפעולה הוא הכרח מתבקש.

4. אנו ערים גם להחלטה שבדרך בנוגע לשיוך דירות לחברים (979) והאמור כאן נכון גם לגביה, אם כי עשויים להיות לה היבט מס נוספים אליהם נתייחס בנפרד, ככל שהחלטה זו תאושר.

5. לאור האמור אודה לך מאוד אם יונחו מנהלי המחוזות לפעול בהתאם לאמור במכתבי זה.

6. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה לרבות לשם ניסוח ההנחיה."
ג. פטור ממס שבח וממס מכירה בשיוך הדירות
1. ההוראות שלעיל אינן תואמות סיכום תקף בינינו לנציבות מס הכנסה - לפיו לא יחול על הקיבוץ מס שבח ומס מכירה בשיוך הדירות לחבריו וכי מועד הקצאת הקרקע על ידי המינהל לחבר ייחשב כיום רכישה לצורך תשלום מס הרכישה על ידי החבר.

2. מינהל מקרקעי ישראל מדווח לשלטונות מיסוי מקרקעין על כל הקצאת קרקע לדירת מגורים לחבר בקיבוץ, ועל פי דיווח זה הוצאו שומות לחברים אשר נדרשו בתשלום מס רכישה, והכל בהתאם לסיכום.

3. אנו נמצאים בקשר שוטף עם מינהל מיסוי מקרקעין לשינוי ההוראות שלעיל ולהתאמתם לסיכום בינינו.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר