הארכת מועדי הוראות המעבר 972
בועז מקלר, רו"ח 9.6.2004


החלטת מועצת מקרקעי ישראל
החלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת את הוראות המעבר להחלטות 737, 727, 717, בעקבות ביטולן ע"י בג"צ הקרקעות. בהחלטה נקבע בין היתר, כי המועד הקובע לעניין לוחות הזמנים לביצוע עסקאות ע"פ ההחלטות הנ"ל הינו מועד אישור החלטה 972 כדין, דהיינו, ה- 02.10.03.

לאחר שהוגשו עתירות לבג"צ כנגד החלטה 972, הן העתירות המבקשות לצמצם את תחולת הוראות המעבר והן העתירות המבקשות להרחיב את תחולתן, יצאה הוראת אגף חקלאי מס' 103, אשר צמצמה והגבילה את הוראות המעבר למשך התקופה שעד הכרעת בג"צ בעניין.

בג"צ, בפסק דינו מיום 10.5.04, קבע כי אין מקום להתערבותו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין הוראות המעבר מאחר והן עומדות הן בדרישת הסבירות והן בדרישת המידתיות ועל כן החליט לדחות את כלל העתירות והשאיר את החלטה 972 על כנה.

לאור העובדה שבתקופה שעד מתן פסק הדין בבג"צ צומצם עד הוקפא לחלוטין ביצוע העסקאות על פי הוראות המעבר, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 6.6.04, על דחיית המועד הקובע לענין לוחות הזמנים לצורך ביצוע עסקאות על פי הוראות המעבר ליום 10.05.04, הוא יום מתן פסק הדין בבג"צ.

אשר על כן, כלל המועדים הקבועים בהוראות המעבר נדחים בהתאם.
המועדים המעודכנים
א. ביצוע עסקאות על פי החלטה 737
1. ביישובי קו עימות, מתחם התפר ואזורי עדיפות לאומית א' – עד 30.6.2006.

2. במכירת מגרשים לכיסוי חובות על פי חוק גל - עד 9.5.2005.

3. "מגרשים מוחרגים" על פי בג"צ הקרקעות – עד 9.5.2005 ובלבד שהעסקה תתבצע תוך חצי שנה ממועדי ההפניה.
4. עסקאות קיבוצים לפי הוראת אגף 51(כ) – עד 9.5.2005 ובלבד שהעסקה תתבצע תוך חצי שנה ממועדי ההפניה.

5. עסקאות לפי סעיף 10(ג) להחלטה 737 – עד 9.5.2005 ובלבד שהעסקה תתבצע תוך חצי שנה ממועדי ההפניה.

6. בעסקאות על פי סעיפים א(3) – א(1) להוראות המעבר – עד 31.12.2004.

במקרה של סתירה בין לוחות הזמנים – יחול המועד המאוחר מביניהם.

לדוגמא: במכירת מגרשים לכיסוי חובות (עפ"י סעיף א(4)) ביישובי קו עימות, מתחם התפר ואזור עדיפות לאומית א' המועד האחרון יהיה 30.6.2006 .
ב. ביצוע עסקאות על פי החלטות 727, 717
ככלל עד 9.5.2005, אלא אם נאמר אחרת, כדלקמן:

1. בהסכם הרשאה תקף אם אושרה תוכנית - עד 9.11.2004.

2. באם לא אושרה תוכנית - תוך שישה חודשים מיום אישור התוכנית ובלבד שהתוכנית תאושר עד 9.5.2006.
ג. הגשת פניות למינהל
מועד אחרון לפנייה למינהל לשם מימוש עסקה על פי הוראות המעבר ידחה ל- 9.8.2004.
נדגיש כי הארכת המועדים מותנית בחתימת שני שרי ממשלה: שר המסחר התעשייה והתעסוקה ושר האוצר.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר