מחיקת שעבודים הרשומים לטובת הסוכנות
בועז מקלר, רו"ח 17.3.2004


בימים אלה ניתן פסק דין (ע"א 2181/02) בבית משפט העליון בהרכב השופטים אור, לוי וחיות – בו נדחה ערעור שהגישה הסוכנות היהודית על פסק דין - בו הורה בבית משפט המחוזי בת"א למחוק שעבודים שנרשמו לטובת הסוכנות על מקרקעי מושב בית נחמיה, אשר יוצג ע"י עו"ד שאול ראובני.

בפסק הדין אושרו קביעותיו של השופט שטרסנוב, כי השעבודים שנרשמו להבטחת הלוואות שקיבל המושב מהסוכנות במסגרת הליכי ביסוסו, מיועדים להבטיח אך ורק את החוב הכספי מכח ההלוואות לסוכנות ועם פירעון החוב, לפי תנאי ההלוואות – פוקעים השעבודים ויש למוחקם.

פסק דין זה של בית משפט העליון יחד עם הסדר (שנכפה על הסוכנות) שקיבל תוקף של החלטה בבג"צ למעבר יישובים שפרעו את חובותיהם לסוכנות, להסכם "דו-צדדי" עם המינהל – יאפשר לישובים אלה להשתחרר, לחלוטין, מהצורך לקבל את הסכמת הסוכנות לעשיית פעולות משפטיות במקרקעי המשבצת.

אותם הישובים שפרעו את חובותיהם לסוכנות ולאותם ישובים שימציאו בטוחות נאותות לפירעון חובות (אם קיימים) – יהיו זכאים לחתום על הסכם "דו צדדי", נקי משעבודים לטובת הסוכנות.

במצב זה - לא תידרש עוד קבלת הסכמת הסוכנות לביצוע פעולות במקרקעי המשבצת-ותישלל מהסוכנות האפשרות, המעשית, לדרוש ולקבל "דמי ההסכמה".

בפסק הדין יש קביעות חשובות נוספות (מעבר לעניין השעבודים), השומטות את הקרקע מטענות הסוכנות - בעניינים שעדיין תלויים ועומדים בערכאות.

קביעות אלה, יחד עם החלטת כבוד השופט רביד שניתנה לאחרונה בבית משפט המחוזי בירושלים - בה נדחתה בקשת הסוכנות היהודית לצו מניעה זמני כנגד מושב בית נחמיה וקיבוץ מגל - יסייעו בהתמודדות עם דרישות הסוכנות לקבלת "דמי הסכמה" ובהגשת תביעות בידי הישובים שנאלצו לשלם דמי הסכמה לסוכנות להשבת הסכומים ששילמו.

אנו שבים ומציעים לכל אותם ישובים ששילמו, או התחייבו לשלם "דמי הסכמה" לסוכנות וכל ישוב שנדרש לשלמם עתה - לשקול היטב הדרכים שנפתחו בפניהם, עתה, עם פסק דינו של בית המשפט העליון.