תחולת החלטה 979 על קיבוצים ומושבים שיתופיים שביצעו שיוך דירות
בועז מקלר, רו"ח 14/9/04


כללי
החלטה 979, אשר קובעת את הזכויות בחלקת המגורים, קובעת ביחס לקיבוצים ולמושבים שיתופיים בין השאר כדלקמן:

· שטח חלקת הבניה המוחכרת לאגודה יהיה 2.5 דונם בגין כל נחלה מאוישת.
· זכויות הבניה למגורים יהיו עד 375 מ"ר בגין כל נחלה מאוישת, כשלכל משפחה ישויכו בתנאי מבצע ההיוון (3.75%) עד 160 מ"ר ליח' מגורים, ויתרת הזכויות תעמוד לרשות האגודה לשם קליטת משפחות חברים חדשות.

סעיף 8 להחלטה 979, הקובע את הוראות המעבר למושבים שיתופיים אשר ביצעו הקצאת דירות לחברים מכח החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 692, אינו יוצר הסדר מלא להשוואת זכויות קיבוצים ומושבים שיתופיים אשר כבר החילו על עצמם הוראות החלטות 692/751 עם קיבוצים ומושבים שטרם עשו זאת.

פורום המושבים השיתופיים יזם לאחרונה פניה למינהל מקרקעי ישראל בנושא הפגיעה בזכויות מושבים שיתופיים אשר כבר ביצעו את שיוך הדירות לחברים בהחלטה 979.

הצעה לתיקון החלטה 979
הפורום הגיש למנהל המינהל הצעה לתיקון החלטה 979, באופן שתגדיר במפורש את זכויותיו של מושב שיתופי שהחיל עליו את החלטה 692 וביצע הקצאת מגרשי הדירות לחבריו אשר תקבע כי המושב וחבריו יהיו זכאים לתנאים והזכויות בחלקת המגורים הקבועים בהחלטה 979 כדלקמן:

· מושב שיתופי אשר ביצע שיוך על פי החלטה 692 ושילם בגין השיוך האמור, יהיה זכאי להחיל עליו את הוראות סעיפים 3, 2 להחלטה 979, קרי: להשלים את שטח חלקת הבניה ל- 2.5 דונם ולהשלים רכישת זכויות הבנייה לקיבולת המירבית בתנאי מבצע ההיוון (3.75%), והכל בהפחתת שטחי חלקת הבנייה וזכויות קיבולת הבנייה אשר כבר שויכו למשפחות החברים.

· מושבים אשר שילמו בגין הקרקע לפי החלטה 692 – יהיו זכאים להחזר ההפרש בין הסכום ששולם לבין סכום דמי ההיוון שנקבע במבצע ההיוון לפי החלטה 979 (3.75%).
אישור מנהל המינהל
בישיבה שקיים הפורום עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומנהלת האגף החקלאי במינהל מיום 28.7.2004, קיבל המינהל את הדרישה הראשונה, וקבע כי לא היתה כל כוונה שלא לכלול את המושבים השיתופיים אשר ביצעו את שיוך הדירות מכח החלטה 692, בהחלטה 979, כך שיוכלו להשלים את שטח חלקת הבניה ל- 2.5 דונם ואת רכישת יתרת זכויות הבנייה בתנאי מבצע ההיוון - בעניין זה נקבע, כי אם ניתן לפרש זאת מההחלטה הנוכחית, אזי הנושא יוסף להחלטה 979 באמצעות הוראות מינהל מקרקעי ישראל, ואם לא ניתן לפרש כך את ההחלטה, תובא ההחלטה למועצת מקרקעי ישראל לשם תיקונה.
על פי הסיכום עם מנהל המינהל, יחול האישור הנ"ל גם על קיבוצים אשר ביצעו שיוך לפי החלטה 751.

לגבי הדרישה להחזר ההפרש בין הכסף ששולם לבין דמי ההיוון הקבועים במבצע ההיוון לפי 979 - זו נדחתה על ידי המינהל. אנו חולקים על עמדת המינהל המקפחת את המגזר החקלאי לעומת המגזר העירוני.

לעניך החזר מס ערך מוסף ששולם, אנו עומדים לרשותכם למימוש זכאותכם להחזר התשלום מייד לאחר ביצוע התשלום בתנאי מבצע ההיוון – 3.75%.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר