הוראות מעבר לבג"ץ הקרקעות – עדכון
בועז מקלר, רואה חשבון, 21.12.2003


החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 972 בדבר "הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737" נחתמה על ידי שר האוצר ב– 2.10.03, אך למעשה טרם נכנסה לתוקף מאחר ופרקליטות המדינה התחייבה בבג"צ שלא לבצע עסקאות עד לדיון בעתירות כנגד החלטה זו.

במצב עניינים זה נראה שעדיין ניתן לבצע עסקאות על פי החלטה 951, כלומר עסקאות 737 ש"הוחרגו" על ידי בג"צ הקרקעות העומדות בכל שלושת התנאים: תב"ע בתוקף, תחילת עבודות פיתוח ותחילת הפניית מועמדים.

כמו כן ידוע כי העותרים כנגד 972 אינם מתנגדים לעסקאות שהוחרגו על ידי בג"צ הקרקעות.

למכירת מגרשים לכיסוי חובות על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי שנכללו בהוראות המעבר על פי הנוסח שסוכם עם היועץ המשפטי לממשלה (972) נדרשת הסכמה להארכת מועדים לגביית תמורה של מגרשים מוחרגים. אישור זה מתעכב ויחד עמו מתעכבות אלפי עסקאות העומדות בקריטריונים שנקבעו על ידי בג"צ הקרקעות.

בין העתירות הרבות שהוגשו כנגד הנוסח המצמצם של החלטה 972, נכללת עתירת מושב מגשימים. להלן תמצית טענות העותרים ע"י עו"ד עמירם עדיני ממשרד עדיני ושות' ועו"ד ארז אהרון ורונן מאיר משרד זיסמן אהרוני עו"ד ושות'.

העותרים תוקפים את החלטה 972 בהיותה בלתי חוקית,מנוגדת להוראות בג"צ בדבר ההוראות הראויות,בהיותה בלתי סבירה באופן קיצוני,ונגועה בחוסר תום לב חמור כלפי המושב והיזמים אשר הסתכמו על אישור המינהל שניתן כבר בשנת 1996.

העותרים טוענים כי המועצה כלל לא הפעילה שיקול דעת עצמאי בעת קביעת ההוראות החדשות, וזאת בניגוד להלכה של בג"צ המחייבת אותה להפעיל שיקול דעת עצמאי.... העותרים אף מצטטים מדברי השר אולמרט במועצה: "לשם מה יש צורך בשיקול המועצה אם ממילא אחרי כל השיקולים המועצה צריכה להחליט כפי שהיועץ המשפטי מנסח". וכן את דבריו הנוספים: "אם היועץ המשפטי ממילא רק יגן על מה שהוא רוצה אז יכול מאוד שהפורום הזה ישאל את עצמו בשביל מה יש צורך בו כי היועץ המשפטי מחליט ובסופו של דבר המליץ השר אולמרט למועצה. לא חשוב כרגע מה תוכן השינויים... אני ממליץ שתצביעו בעד ההצעה שמוסכמת עם היועץ המשפטי".

לטענת העותרים החלפת שיקול הדעת של המועצה בזה של היועץ המשפטי הינה פסולה ובלתי חוקית.

בנוסף, העותרים טוענים כי הוראות המעבר החדשות מנוגדות להוראות בג"צ,וזאת, בין היתר מכיוון שהן כלל לא מתייחסות לכל מקרה ומתעלמות לחלוטין מההשקעות האדירות בפרויקט.

בנוסף העותרים טוענים כי ההוראות נגועות בחוסר תום לב חמור ביותר,וזאת לאור העובדה שבהוראות הוספה הפסקה שאם בהסכם השבה מאוחר יותר נקבע כי הפיצוי יהיה עפ"י החלטה 727 "או כל החלטה אחרת" – אזי הפרויקט לא ייכלל בהוראות המעבר.

העותרים מצביעים על העובדה שהאישור המקורי שניתן למושב מגשימים בשנת 1996 היה ללא כל סייג כי רק בהסכם ההשבה שנחתם ערב כניסת צו הביניים לתוקף הוסיף המינהל את ההפסקה "או כל החלטה אחרת". לטענת העותרים תוספת זו נעשתה באופן בלתי חוקי. העותרים מצביעים על העובדה כי הוראות המעבר מתעלמות לחלוטין מהעובדה שהסכם ההשבה הנ"ל הינו בטל ומבוטל. לטענת העותרים בנסיבות אלה הוראות המעבר פסולות בהיותן נגועות בחוסר תום לב חמור ביותר ויש לבטלן.

נחזור ונזכיר למי שטרם פנה למינהל מקרקעי ישראל בבקשה להחיל עליו את הוראות המעבר שחובה לפנות למינהל עד 1.1.2004.

חובה זו חלה גם על מגרשים שהוחרגו בבג"צ הקרקעות וניתן להמשיך לשווקם על פי הוראות המעבר.