הפחתת הנחות הקרקע באזורי עדיפות
מאת בועז מקלר, רו"ח, 2.10.2003
כללי
1. בתכנית הכלכלית של משרד האוצר כלולה הצעה שמשמעותה פגיעה קשה באזורי העדיפות בכל הקשור להנחות בהקצאת קרקע ע"י מינהל מקרקעי ישראל למגורים ולתעסוקה.
2. יש להיערך לאפשרות שגזירת האוצר תתממש ובמקביל להיאבק בה בכל הדרכים האפשרויות.

הצעת משרד האוצר
"להטיל על מנהל מינהל מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל, עד ליום ‎30 באוקטובר ‎2003, הצעת החלטה בדבר שינוי מערכת ההנחות בקרקע בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
א. בהקצאות קרקע למגורים באזורי עדיפות לאומית ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים כמפורט להלן:
‎1) באזור קו עימות ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ‎31% מערך הקרקע, ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על ‎36,000 ש"ח ליח"ד.

‎2) באזור עדיפות לאומית א' ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ‎51% מערך הקרקע, ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על ‎24,000 ש"ח ליח"ד.

‎3) באזור עדיפות לאומית ב', ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ‎71% מערך הקרקע, ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על ‎12,000 ש"ח ליח"ד.

ב. בהקצאות קרקע באזורי עדיפות לאומית למטרות תעשיה, מסחר ומלונאות, ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים כמפורט להלן:

‎1) באזור קו עימות ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ‎31% מערך הקרקע, ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על ‎45 ש"ח למ"ר מבונה.

‎2) באזור עדיפות לאומית א' ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ‎51% מערך הקרקע, ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על ‎30 ש"ח למ"ר מבונה.

‎3) באזור עדיפות לאומית ב', ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשיעור של ‎71% מערך הקרקע, ובלבד שסך ההטבה הגלומה בתשלום המופחת לא תעלה על ‎15 ש"ח למ"ר מבונה.
הסברי משרד האוצר
"כיום, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, כאשר קרקע משווקת בהליך של פטור ממכרז, היא מוקצית בדמי חכירה מופחתים, כמפורט להלן:

קו עימות - פטור מדמי חכירה, אזור עדיפות א' - ‎31% מערך הקרקע, ואזור עדיפות ב' - ‎51% מערך הקרקע.

מניתוח מערכת ההנחות בקרקע, ניתן ללמוד כי הקצאת הקרקע בהנחה ממחירה הריאלי, מביאה ליצירת עיוותים שונים לרבות:

‎1 . שימוש לא יעיל בקרקע - הקצאת קרקע שלא בערכה המלא, מביאה לניצול לא יעיל של משאב זה, דבר המקבל משנה תוקף לאור העובדה כי מדובר במשאב במחסור.

‎2 . עיוות מערכת התמריצים לפיזור אוכלוסין - מאחר וההנחות מדמי החכירה נקבעות כשיעור ממחיר הקרקע, הרי שהן מטיבות דווקא עם רוכשי הקרקע ביישובים חזקים יותר, אשר ממילא מתאפיינים ברמות ביקוש גבוהות יותר, וכפועל יוצא מכך ממחירי קרקע גבוהים יותר.

‎3 . יצירת "ביקוש יתר" להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מאחר והנחות בקרקע ניתנות רק כאשר הקרקע משווקת בפטור ממכרז, נוצר מצב בו ממ"י עומד בפני דרישות לשווק את הקרקע בפטור ממכרז, גם כאשר הדבר אינו מחויב המציאות, בניגוד לרוח חוק חובת המכרזים.

לאור האמור לעיל, מוצע לשנות את מערכת ההנחות בקרקע, וזאת ע"י הפחתת שיעורי ההנחות מדמי החכירה והגבלת גובה ההנחה המרבי הניתן ליחידת דיור או למ"ר תעסוקה.

מתן ההנחות בדרך זו, יוצר איזון סביר בין ההנחות הניתנות באזורים השונים, ובכך נמנע מצב בו ניתנות הנחות גבוהות יותר, דווקא בישובים הנהנים מביקושים ומחירי קרקע גבוהים יותר.

יישום הצעה זו יביא לייעול השימוש בקרקע, ליצירת תמריץ מובנה לציפוף הבנייה ולהגדלת הכנסות המדינה".