הוראות מעבר- 737, 727, 717- נוסח סופי

בועז מקלר, רואה חשבון -  4.9.2003

 

 

להלן הנוסח הסופי של הוראות המעבר להמשך ביצוע עסקאות והקצאות מקרקעין עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל 717, 727 ו- 737 כפי שאושרו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 2.9.2003

 

תחולת ההחלטה מיום חתימתה על ידי שרי הממשלה.

 

קבלת תמורה ממכירת מגרשי 737 המיועדים לכיסוי חובות מותנת באישור היועץ המשפטי לממשלה.

 

לתשומת לבכם, בכל מקרה יש לפנות בהקדם האפשרי למינהל מקרקעי ישראל שיאשר כי העסקה עומדת בקריטריונים שנקבעו בהוראות המעבר.

 

 

א.         הוראות מעבר להחלטה 727

 

"החלטה 727 תוסיף לחול על עסקה אם עד ליום 15.8.01 נתקיים בה אחד מהמנויים בסעיף 1 להלן וכן אחד מהמנויים בסעיף 2 להלן:

 

1.

1.1.    קיימת החלטה של הנהלת המינהל להחיל על השטח את "החלטה 727" ולא נקבע אחרת בהסכם השבה או בהסכם הרשאה מאוחר יותר.

 

1.2.    קיומו של הסכם או הסכם הרשאה תקף לפי "החלטה 727", וזאת בתנאים שיפורטו להלן:

 

                                               א.         אם אושרה תכנית המשנה את היעוד במהלך תקופת תוקפו של ההסכם תינתן אפשרות להשלמת ביצוע העסקה תוך שישה חודשים מיום אישור התכנית או מיום כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה - המאוחר מבין השניים.

 

                                               ב.         אם בהסכם לא צוין מועד לביצוע, ניתן יהיה להשלים את ביצוע ההסכם, בתנאי שהתכנית המשנה את יעוד המקרקעין נשוא ההסכם תאושר תוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה, וכן העסקה תבוצע תוך שישה חודשים מיום אישור התכנית.

 

הערה: מקום בו הסכם ההשבה או הסכם ההרשאה נכנסים בגדרי הוראות אלה, כמפורט בסעיף זה, יכובדו בתקופת תוקפם אף זכויותיו של בעל משכון שנרשם בהסכמת המינהל בגין הזכויות על פי הסכמים אלה.

 

1.3.    החוכר או היזם הוכיחו במסמכים רשמיים את הסכמת המינהל למתן פיצוי עפ"י החלטה 727, ובלבד שהמצג לא שונה לאחר מכן.

 

1.4.    החוכר התקשר עם צד שלישי (להלן: היזם) על יסוד החלטה 727 בהסכמת המינהל, שניתנה במסמך רשמי.

 

- אין בסעיפים 1.4 – 1.1 כדי לבטל סייגים שנקבעו על ידי המינהל, אם נקבעו.

 

2.        

2.1  קיימת תכנית מפורטת מופקדת או תכנית תקפה בסמכות ועדה מחוזית, שאושרה עד

       יום 15.8.01.

 

2.2   הוגשה לועדה המחוזית תכנית ונדונה ואושרה להפקדה או להפקדה בתנאים לפני יום15/8/01, ובלבד שהתכנית תאושר תוך שנתיים ממועד כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה והעסקה תבוצע תוך חצי שנה ממועד אישור התכנית.

 

2.3   הוראות סעיף 2.2, 2.1 לעיל לא תחולנה על הסכמי השבה, הסכמי הרשאה וזכויותיו של בעל משכון העומדים בתנאי סעיף 1.2 לעיל.

 

     

כן תחול החלטה 727 בנסיבות שלהלן:

 

3.       על עסקה אשר שולמה בגינה מקדמה בשיעור של 20% משומת השמאי לאחר שהופקדה תכנית לשינוי הייעוד בועדה המחוזית לתכנון ולבניה (לפי סעיף 2 (1) להחלטה 727) בהתאם לאמור בהסכם הפיצוי שנחתם.

 

4.       אם המנהל התחייב כלפי זוכה במקב"ת להעמיד לו קרקע, והליך תכנון הקרקע בדרך של מקב"ת נמשך בידיעת המינהל, בהסכמתו וללא התנגדות מצד הישוב החקלאי החוכר, תחול החלטה 727 על השבת אותה קרקע ע"י הישוב החלקאי לשם מימוש התחייבות המינהל לפי הסכם המקב"ת, וזאת אם הסכם המקב"ת הוארך עפ"י החלטה 937 ואם קמה ליזם הזכות לקבלת הקרקע בתום ההליך.

 

5.       כדי להסיר ספק, הוראות המעבר באשר להחלטה 727 יחולו גם על עסקאות שנעשו על-פי החלטה 666.

 

 

ב.         הסדר הקיבוצים

 

1.       החלטה 727 תוסיף לחול, ללא הגבלת זמן, על הקיבוצים שבהסדר ושברשימת הנכסים שלהם המפורטת בנספח ל"ג כלולים שטחים במסגרת החלטה 727.

 

2.       החלטה 727 תחול ללא הגבלת זמן גם על קיבוצים ששמם כלול בנספח ל"ג להסכם המשלים שטרם הצטרפו להסדר ואשר המקרקעין שלהם המפורטים-באותו נספח יושבו.

 

3.       החלטות 717 ו-727 יוסיפו לחול גם על קיבוצים הכלולים בנספח ל"ג שהמינהל קיבל על עצמו את נושא התכנון והוביל את הפיכתם לישוב קהילתי.

 

 

ג.         הוראות מעבר להחלטה 717

 

החלטה 717 תוסיף לחול על עסקה הכרוכה בשנוי יעוד המקרקעין מייעודם החקלאי אם התקיים עד יום 15/8/01 אחד מהמנויים בסעיף 1 להלן וכן אחד מהמנויים בסעיף 2 להלן, אלא אם כן נאמר אחרת באחד מסעיפי המשנה הבאים:

 

1.   

1.1  קיימת החלטה של הנהלת המינהל להחיל על השטח את "החלטה 717".

 

1.2    קיימו של הסכם הרשאה לתכנון תקף, וזאת בתנאים שיפורטו להלן:

 

                                   א.         אם אושרה תכנית המשנה את היעוד במהלך תקופת תוקפו של ההסכם - תינתן אפשרות להשלמת ביצוע העסקה תוך שישה חודשים מיום אישור התכנית או מיום כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה - המאוחר מבין השניים.

 

                                   ב.         אם בהסכם לא צויין מועד לביצוע, ניתן יהיה להשלים את ביצוע ההסכם, בתנאי שהתכנית המשנה את יעוד המקרקעין נשוא ההסכם תאושר תוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה, וכן העסקה תבוצע תוך שישה חודשים מיום אישור התכנית.

 

הערה: מקום בו הסכם ההרשאה נכנס בגדרי הוראות אלה, כמפורט בסעיף זה, יכובדו בתקופת תוקפו אף זכויותיו של בעל משכון שנרשם בהסכמת המינהל בגין הזכויות על פי הסכם זה.

 

1.3    החוכר או היזם הוכיחו כי הובטח להם על ידי המינהל במסמכים רשמיים פיצוי על פי החלטה 717, ובלבד שהמצג לא שונה לאחר מכן.

 

1.4    החוכר התקשר עם צד שלישי (להלן: היזם) על יסוד החלטה 717 בהסכמת המינהל שניתנה במסמך רשמי.  

 

אין בסעיפים 1.4 – 1.1 לעיל כדי לבטל סייגים שנקבעו ע"י המינהל, אם נקבעו.

 

 

2.   

2.1  קיימת תכנית מפורטת מופקדת או תכנית תקפה בסמכות ועדה מחוזית שאושרה עד יום

      15.8.01.

 

2.2   הוגשה לועדה המחוזית תכנית ונדונה ואושרה להפקדה או להפקדה בתנאים לפני יום 15.8.01, ובלבד שהתכנית תאושר תוך שנתיים ממועד כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה והעסקה תבוצע תוך חצי שנה ממועד אישור התכנית.

 

כל זאת אלא אם נאמר אחרת בסעיפים דלעיל.

 

 

 

ד.         הוראות מעבר להחלטה 737

 

         א.         החלטה 737 תוסיף לחול על יישובים אם עד ליום 15.11.01 התקיים בהם אחד מאלה:

 

1.       קיימת תכנית מאושרת תקפה וכן החלו עבודות התשתית והפיתוח והפניית מועמדים.

 

2.       קיימת תכנית מאושרת ותקפה וכן קיים הסכם תקף עם קבלן לביצוע עבודות התשתית והפיתוח, והחלה הפניית מועמדים.

 

3.       קיימת תכנית מאושרת ותקפה וכן הופנו מועמדים למינהל לצורך חתימה על הסכם פיתוח, זאת לגבי המועמדים שהופנו כאמור בסעיף זה.

 

4.       עסקה עפ"י הסדר מיוחד בהתאם לסעיף 4(א) להוראת אגף חקלאי 51 יג (פסק משקם עפ"י חוק גל שניתן עד יום 31/3/99) ובלבד שתאושר התכנית ותוגשנה הבקשות לבצוע עסקה עם המשתכנים עד תום שנה ממועד אישורן כדין של הוראות מעבר אלה.

 

5.       עסקות אשר הוחרגו על ידי בית המשפט העליון בהחלטתו מיום 14/11/01 מתחולת צו הביניים, ובלבד שהפניית שהמועמדים יופנו למינהל תוך שנה ממועד כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה והעסקות עם המשתכנים תבוצענה תוך חצי שנה  ממועד ההפניה.

 

6.       עסקות של קיבוצים עליהן חלה הוראת אגף חקלאי 51 כ', ובלבד שהמועמדים יופנו למינהל תוך שנה ממועד כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה והעסקות עם המשתכנים תבוצענה תוך חצי שנה ממועד ההפניה.

 

7.       תתאפשר הקצאת מגרשים בתנאי החלטה 737 למשתכנים שיופנו על ידי אגודות אשר הגישו למינהל עד יום 15/11/01 בקשה בכתב לביצוע עסקה לפי סעיף 10 ג' להחלטה 737 (שיווק ע"י המינהל) בהרחבה לגביה היתה תכנית מפורטת תקפה ביום 15/11/01 ואשר המינהל לא פרסם מכרזים לשיווק המגרשים ששיווקם התבקש כאמור, ובלבד שהמשתכנים יופנו למינהל תוך שנה ממועד כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה והעסקות עימם תבוצענה תוך חצי שנה ממועד ההפניה.

 

 

לוח הזמנים לביצוע ההרחבה העסקות

 

1.       ביישובי קו העימות, מתחם התפר ואזור עדיפות לאומית א' - עד יום 30.6.06.

 

לעניין סעיף זה "ישובי מתחם התפר" הינם ישובים המוגדרים ככאלה על ידי ממשלת ישראל ביום אישור הוראות מעבר אלה במועצת מקרקעי ישראל.

 

2.       בשאר הישובים – עד יום 31.12.04.

 

3.       במקרה של סתירה בין לוח הזמנים שבסעיפים ב(1), ב(2) לעיל לבין לוח הזמנים שנקבע בסעיפים א(1)- א(9) לעיל יחול הארוך מהשניים.

 

המועצה מנחה את מנהל המינהל לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לשם קבלת אישורו להארכת מועדים ולקביעת מועדים ראויים שיאפשרו לאגודות גביית תשלומים בעסקות עפ"י סעיף    א(5) לעיל.

 

 

ה.        מועדים

 

1.       עסקאות שהחלטות 717, 727 יחולו עליהן יש לבצע תוך שנה ממועד כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

 

2.       עסקאות העומדות בתנאי הוראות המעבר שבדו"ח מילגרום ואשר לא בוצעו במועדים הנגזרים הימנו מנימוקים התלויים במינהל בלבד, ובלבד שהעסקות תבוצענה תוך חצי שנה ממועד כניסתן לתוקף של הוראות מעבר אלה.

 

3.       "ביצוע עסקה" לעניין הוראות המעבר פירושו: חתימה על מפרט כספי, אישור העסקה ע"י המינהל וחתימה על חוזה פיתוח כאשר באחריות בעל הזכויות להמציא את כל האישורים הנדרשים על-פי נוהלי המינהל לביצוע עסקה.

 

4.       הוגש ערעור על שומה וקיים חשש שיחלוף המועד שנקצב לביצוע העסקה, ישלם החוכר או היזם, קודם למועד שנקצב לביצוע העסקה 75% מן הסכום לתשלום וימציא ערבות בנקאית על יתרת הסכום.

 

5.      הגשת פניות למינהל

 

1.   פניה למינהל לשם מימוש עסקה על-פי הוראות המעבר תיעשה לא יאוחר מאשר שלשה חדשים מיום קבלת הוראת המעבר, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

 

2.   המינהל ייערך ויעשה כל מאמץ אפשרי כדי לתת החלטתו תוך 6 חדשים מעת קבלת הפניה."

 

 

 

בקרו באתר של בועז מקלר