הוראות מעבר - 737, 727, 717
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
הוראות מעבר - 737, 727, 717
בועז מקלר, רו"ח 17.7.2003
להלן נוסח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מישיבתה מיום כט' בסיון תשס"ג (29 ביוני 2003). הנוסח טרם נחתם ע"י השרים ולכן טרם נכנס לתוקף
א. הוראות מעבר להחלטה 727
"החלטה 727 תוסיף לחול על עסקה אם עד ליום 15.8.01 נתקיים בה אחד מהמנויים בסעיף 1 להלן וכן אחד מהמנויים בסעיף 2 להלן:

1.

1.1. קיימת החלטת של הנהלת המינהל להחיל על השטח את "החלטה 727" או את "החלטה 727 או כול החלטה אחרת שתבוא במקומה".

1.2. קיומו של הסכם השבה תקף.

1.3. קיומו של הסכם הרשאה לתכנון תקף.

1.4. קיימת הסכמת המינהל למשכון הסכם השבה או הסכם הרשאה לתכנון.

1.5. החוכר או היזם הוכיחו במסמכים כי פעלו על פי החלטה 727 באישור המינהל.

- אין בסעיפים 1.1-1.5 כדי לבטל סייגים שנקבעו ע"י המינהל, אם נקבעו.

1.6. הקרקע תוכננה ע"י רשות מרשויות שהמדינה או רשות מקומית באישור המינהל והחוכר הוכיח כי השקיע השקעה כספית ניכרת בקשר לפרויקט ו/או נגרם לו אבדן הכנסה ניכר בשל כך;

1.7. החוכר התקשר עם צד שלישי (להלן: היזם) על יסוד החלטה 727 בהסכמת המינהל בכתב.

2.

2.1 קיימת תוכנית מפורטת מופקדת או תוכנית תקפה בסמכות ועדה מחוזית, שאושרה עד יום 15.8.01.

2.2 הוגשה לוועדה המחוזית ע"י החוכר או היזם תוכנית, וזו נדונה בוועדה או באחת מוועדות המשנה שלה לפני ה-15.8.01, והחוכר או היזם פעל לקידום התוכנית ובלבד שהחוכר או היזם הוכיחו כי השקיעו השקעה כספי ניכרת בקשר לפרויקט.

"השקעה כספית ניכרת" תוגדר ביחס להיקף העסקה, גודלה ומורכבותה.

כן תחול החלטה 727 בנסיבות שלהלן:

3. על עסקה אשר שולמה בגינה מקדמה בשיעור של 20% משומת השמאי לאחר שהופקדה תוכנית לשינוי הייעוד בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה (לפי סעיף 2 (1) להחלטה 727) בהתאם לאמור בהסכם הפיצוי שנחתם.

4. הסכמי השבה שפג תוקפם והמינהל אפשר למקב"ת להמשיך את תהליך התכנון - החלטה 727 תוסיף לחול עליהם, כול זמן שתהליך התכנון נמשך ע"י המקב"ת בידיעת המינהל והסכמתו.

5. כדי להסיר ספק, הוראות המעבר באשר להחלטה 727 יחולו גם על עסקאות שנעשו על-פי החלטה 666.
ב. הסדר הקיבוצים
1. החלטה 727 תוסיף לחול, ללא הגבלת זמן, על הקיבוצים שבהסדר ושברשימת הנכסים שלהם המפורטת בנספח ל"ג כלולים שטחים במסגרת החלטה 727.

2. החלטה 727 תחול ללא הגבלת זמן, גם על קיבוצים ששמם כלול בנספח ל"ג להסכם המשלים שטרם הצטרפו להסדר ואשר המקרקעין שלהם המפורטים-באותו נספח יושבו.

3. החלטות 717 ו-727 יוסיפו לחול גם על קיבוצים הכלולים בנספח ל"ג שהמינהל קיבל על עצמו את נושא התכנון והוביל את הפיכתם ליישוב קהילתי.

4. החלטות 717 ו-737 יחולו על הקיבוצים הכלולים בנספח ל"ג להסכם המשלים לגבי הנכסים המפורטים באותו נספח ובלבד שהצטרפו להסדר או שיצטרפו להסדר בתוך 6 חודשים מיום קבלת החלטות אלה, וכן שהוגשה לגביהם תוכנית לוועדה המקומית או לוועדה המחוזית עד ליום 15.8.01. לקיבוצים אלה תינתן תקופה של שנה להשלים את ביצוע העסקאות.
ג. הסדרים במגזר החקלאי מכוח "חוק גל"
הוראות החלטות 717, 727 ו-737 יוסיפו לחול על עסקאות אלה ובלבד שהוגשה לגביהן תוכנית לוועדה המקומית או לוועדה המחוזית לפני ה-15.8.01 או שהוצאה לגביהן הוצאה ניכרת."
ד. הוראות מעבר להחלטה 717
החלטה 717 תוסיף לחול על עסקה הכרוכה בשנוי ייעוד המקרקעין מייעודם החקלאי אם התקיים אחד מהמנויים בסעיף 1 להלן וכן אחד מהמנויים בסעיף 2 להלן:

1.

1.1 קיימת החלטה של הנהלת המינהל להחיל על השטח את "החלטה 717" או את "החלטה 717 או כול החלטה שתבוא במקומה".

1.2 קיים הסכם הרשאה לתכנון שהיה בתוקף ביום 15.8.01.

1.3 קיימת הסכמת המינהל למישכון הסכם הרשאה לתכנון;

1.4 החוכר או היזם הוכיחו במסמכים כי פעלו על פי החלטה 717 בידיעת המינהל.

- אין בסעיפים 1-4 כדי לבטל סייגים שנקבעו ע"י המינהל, אם נקבעו.

1.5 החוכר התקשר עם צד שלישי (להלן: היזם) על יסוד החלטה 717 בהסכמת המינהל בכתב.

2.

2.1 קיימת תוכנית מפורטת מופקדת או תוכנית תקפה בסמכות ועדה מחוזית שאושרה עד יום 15.8.01.

2.2 הוגשה לוועדה המחוזית ע"י החוכר או היזם תוכנית, וזו נדונה בוועדה או באחת מוועדות המשנה שלה לפני ה-15.8.01, והחוכר או היזם פעל לקידום התוכנית ובלבד שהחוכר או היזם הוכיחו, כי השקיעו השקעה כספית ניכרת בקשר לפרויקט, ובלבד שהעסקה תושלם עד לא יאוחר מתום שמונה חודשים מיום אישור התוכנית.

"השקעה כספית ניכרת" תוגדר ביחס להיקף העסקה, גודלה ומורכבותה.
ה. הוראות מעבר להחלטה 737
החלטה 737 תוסיף לחול על יישובים אם עד ליום 15.8.01 נתקיימו בהם אחד מאלה:

1. קיימת תוכנית מאושרת תקפה והחלו עבודות תשתית ופיתוח.

2. קיימת תוכנית מאושרת ותקפה וכן קיים הסכם תקף עם קבלן לביצוע עבודות התשתית והפיתוח.

3. קיימת תוכנית מאושרת ותקפה וכן הופנו מועמדים למינהל לצורך חתימה על הסכם פיתוח.

4. התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית ע"י החוכר או היזם ונדונה בוועדה או באחת מוועדות המשנה בה לפני ה-15.8.01, והחוכר או היזם פעל לקידום התוכנית ובלבד שהחוכר או היזם הוכיחו כי השקיעו השקעה כספית ניכרת בקשר לפרויקט.

"השקעה כספית ניכרת" תוגדר ביחס להיקף העסקה, גודלה ומורכבותה.

לוח הזמנים לביצוע ההרחבה:

1. ביישובי קו העימות, קו התפר, עדיפות לאומית - עד יום 30.6.06.

2. בשאר היישובים - עד יום 31.12.04.

- לוח זמנים זה יחול גם על הסדרים לפי חוק גל.

- המועצה מנחה את מנהל המינהל לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לשם קבלת אישורו להארכת מועדים ולקביעת מועדים ראויים שיאפשרו לאגודות גביית תשלומים בעסקות אלה.
ו. מועדים
1. עסקאות שהחלטות 717, 727 ו-737 יחולו עליהן יש לבצע תוך שנה מיום קבלת הוראות המעבר, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

2. עסקאות שהליך התכנון שלהם הוא ארוך, מסובך ומורכב - יש לבצען תוך 6 חדשים מיום אישור התוכנית, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

3. מי שהייתה לגביו תוכנית מאושרת לפני ה-15.8.01 והחלטות 717, או 727, או 737 חלות עליו אך מטעמים שונים, לא ביצע את העסקה - יוכל לבצעה תוך 6 חדשים מיום קבלת הוראות המעבר חברות לעיבוד חקלאי שמיאנו לקבל מחצית מן התמורה הנוהגת, לא ייחשב להם הדבר כסירוב, והוא הדין ערעור על שומה או על דרך החישוב של המינהל.

4. היו עיכובים בביצוע עסקאות שמקורם בהתנהלות המינהל - תינתן לגביהן ארכה של 6 חדשים מיום קבלת הוראת המעבר להשלמת הביצוע.

5. נושא "ביצוע עסקה" לעניין הוראות המעבר פירושו: חתימה על מפרט כספי, אישור העסקה ע"י המינהל וחתימה על חוזה פיתוח כאשר באחריות בעל הזכויות להמציא את כול האישורים הנדרשים על-פי נהלי המינהל לביצוע עסקה.

6. לעניין סעיפים 1 עד 5: הוגש ערעור על שומה וקיים חשש שיחלוף המועד שנקצב לביצוע העסקה ישלם החוכר או היזם 75% מן הסכום לתשלום וימציא ערבות בנקאית על יתרת הסכום.

7. הגשת פניות למינהל

1. פנייה למינהל לשם מימוש עסקה על-פי הוראות המעבר תיעשה לא יאוחר מאשר שלושה חודשים מיום קבלת הוראת המעבר, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההוראות.

2. המינהל ייערך ויעשה כול מאמץ אפשרי כדי לתת החלטתו תוך 6 חדשים מעת קבלת הפנייה."