המינהל יפעל כנגד תחנות דלק מסחריות בקרקעות חקלאיות
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
המינהל יפעל כנגד תחנות דלק מסחריות בקרקעות חקלאיות
בועז מקלר, רו"ח 25.5.2003
ב- 6.5.03 פרסם המינהל הודעה כי יפעל כנגד תחנות דלק מסחריות בקרקעות חקלאיות בזו הלשון:
"השימוש הנפוץ בתחנות דלק פנימיות על ידי אגודות חקלאיות כתחנות דלק מסחריות ללא קבלת אישור המינהל, מהווה עבירה על החוק וגורם אובדן הכנסות רבות לקופת המדינה.
אגודות הישובים יוכלו להסדיר את פעילותן על פי חוק משק הדלק והחלטה 949 של מועצת מקרקעי ישראל.
אגף הפיקוח במינהל יבצע מעקב ופעולות אכיפה למנוע המשך השימוש בתחנות למטרות מסחריות טרם הסדרתן.
המינהל יגבה מהאגודות דמי שימוש בעבור התקופה בה נעשה בתחנות שימוש מסחרי".
במקרים בהם הוקמו תחנות דלק כאמור יש לבחון היטב את כדאיות המשך הפעלתם, את החוזה עם מפעיליהן ואת דמי החכירה ו/או דמי השימוש שעלול המינהל לדרוש מהקיבוץ/ מהמושב. כמו כן יש לבחון את נושא היטל ההשבחה.

כללי הקמה ותפעול תקנת דלק פנימית לא מסחרית
ב- 20.12.98 פורסמה הוראת אגף חקלאי מספר 60ב' הקובעת את התנאים להקמה ותפעול של תחנת דלק פנימית לא מסחרית בתחום המשבצת החקלאית.
להלן נוסח ההוראה:
"1. בהוראת האגף שבסימוכין בוטלה הוראת אגף 44 בקשר לאפשרות הקמת נקודת תדלוק פנימית בישובים החקלאיים.
2. בעקבות זאת התקבלו פניות מצד ישובים שבהם קיימות נקודות תדלוק פנימיות שאינן מסחריות, הפועלות בהתאמה להוראת אגף 44, תוך בקשה לאפשר המשך הפעלתן לא כתחנה מסחרית, מבלי לחייבן לבצע עסקה בגינן.
3. לאחר בדיקה הוחלט לאפשר הקמת נקודת תדלוק פנימית שאינה מסחרית בתחום משבצת ישוב חקלאי, ללא תשלום למינהל, בתנאים הבאים:

א. נקודת התדלוק תמוקם אך ורק בתוך השטח הבנוי של הישוב ובשום מקרה לא בסמיכות לכביש ארצי, לכביש אזורי, או לכביש הגישה לישוב.

ב. אין להקים בנקודת התדלוק יותר משתי משאבות דלק, כאשר אחת מהן הנה לסולר.

ג. בנקודת התדלוק לא יוקמו שום מבנים פרט לגגון מעל המשאבות ומשטח בטון לידן.

ד. הבקשה תהיה של אגודת הישוב החקלאי, והתכנית תהיה על שמה בלבד.

ה. בנקודת התדלוק לא תתנהל שום מכירה של דלק ויסופק דלק רק לכלים חקלאיים ולכלי רכב שבבעלות האגודה, או של תאגיד בבעלותה המלאה של האגודה. וכן רק לכלים חקלאיים שבבעלות המתיישבים.

ו. האגודה תתחייב לפעול על פי האמור בסעיף ה' לעיל, ותחתום על התחייבות בנוסח המצורף כנספח א' להוראה זו, קודם לחתימת המינהל על התכנית.
ז. להבטחת ההתחייבות תיתן האגודה שטר חוב על סך 100,000 ש"ח לפקודת המינהל, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.11.98 השטר יוצג לפירעון במקרה של הפרת התחייבות האגודה, בטרם יוצג השטר לפירעון תשלח לאגודה הודעה מוקדמת של 15 יום על ידי היועץ המשפטי המחוזי בדואר רשום.
ח. על נוסח ההתחייבות הנ"ל ועל שטר החוב חייבת לחתום גם כל אגודה שמבקשת להמשיך לקיים תחנת תדלוק פנימית שאינה מסחרית, בין שהוקמה לפני הוראת אגף 44 ובין לאחריה, אף אם חתמה על התחייבות בנוסח הקודם. זאת, לאור ההוראה שביטלה את האפשרות לקיום נקודת תדלוק פנימית בתנאים הקודמים, ודאי לגבי אלו שלא היו חתומים על התחייבות ע"פ הוראת אגף 44. במקרים אלו יש לקבל קודם לכן דו"ח פקוח המאשר שנקודת התדלוק הנה פנימית בלבד, כאמור בסעיף ה' לעיל.

ט. האגודה תקבל אשור ועדת בנין ערים לתכנית נקודת התדלוק התואמת האמור בסעיפים א' - ג' לעיל, כשהיא מאושרת בחתימת המינהל.
4. אגודה שתרצה בעתיד להפעיל את תחנת התדלוק הפנימית כתחנת דלק מסחרית, תוכל לעשות זאת, ובלבד שתיפנה קודם לכן למינהל בכתב, ותסדיר התשלום המגיע וחתימה של חוזה חכירה, כאמור בהוראת אגף 60.
ראוי לשים לב שלכאורה התנאים הנ"ל חלים על תחנת התדלוק שאינה משרתת כלי רכב המצויים בבעלות משתכנים בהרחבה או אף כלי רכב של חברי היישוב שאינם כלים חקלאיים, דבר המגביל מאוד את השימוש בתחנות הפנימיות ולפיכך מקום בו התחנה מספקת דלקים בכמות משמעותית לצרכנים אלו מומלץ לשקול את דרך הפעולה המתאימה.
נספח א' להוראת אגף 60 ב'
לכבוד
מינהל מקרקעי ישראל
מחוז ____________
מחלקת חוזים חקלאייםהנדון: התחייבות בעניין נקודת תדלוק פנימית


אנו האגודה השיתופית _________ (שם האגודה) באמצעות בא/י כוחנו, ח"ח __________ ו-
______________ (שמות המוסמכים לחתום בשם האגודה) מצהירים בזה כי ידוע לנו כי מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) נתן/ייתן את הסכמתו שאנו נקים ונפעיל נקודת תדלוק פנימית שאינה מסחרית בשטח האגודה ע"פ התכנית שנחתמה/תיחתם על ידי המינהל הוגשה/תוגש לאישור הועדות הסטטטוריות ושהעתק ממנה מצוי בתיק המינהל, וזאת אך ורק בתנאי שנקודת התדלוק תשמש אך ורק לצורך אספקת דלק לכלי רכב ולכלים חקלאיים שבבעלות האגודה, או של תאגיד בבעלות מלאה של האגודה, וכן רק לכלים חקלאיים שבבעלות המתיישבים. וכי אסור לנו למכור בה דלק ומוצרים אחרים ולהשתמש בנקודת התדלוק למטרות מסחריות לרבות אספקת דלק ומוצרים אחרים לחברי האגודה עבור כלי הרכב הפרטיים שלהם.

אנו מתחייבים בזה כי נקודת התדלוק הנ"ל תשמש לצורך אספקת דלק אך ורק לכלי רכב ולכלים חקלאיים שבבעלות המתיישבים, וכי אסור לנו למכור בה דלק ומוצרים אחרים ולהשתמש בנקודת התדלוק למטרות מסחריות לרבות אספקת דלק ומוצרים אחרים לחברי האגודה עבור כלי הרכב הפרטיים שלהם.

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי כל חריגה מהאמור לעיל תהיה משום הפרת תנאי הסכמת המינהל להקמת ולהפעלת נקודת התדלוק, הפרה שבעקבותיה יהיה המינהל רשאי לנקוט כנגדו בכל הצעדים אשר יראו לו.

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי כל חריגה מהאמור לעיל תהיה משום הפרת תנאי הסכמת המינהל להקמת ולהפעלת נקודת התדלוק, הפרה שבעקבותיה יהיה המינהל רשאי לנקוט כנגדו בכל הצעדים אשר יראו לו.

אנו מתחייבים בזה כי במקרה של חריגה מהאמור לעיל נשלם למינהל את דמי החכירה המקובלים במינהל לגבי תחנות דלק למשך כל תקופת ההפרה וכן נשלם למינהל פיצויים מוסכמים מראש בסך 100.000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15/11/98 ועד ליום תשלום הפיצויים המוסכמים.
נספח ב' להוראת אגף 60 ב'
להבטחת התחייבותנו הנ"ל מצורף שטר חוב על הסך הנ"ל, לפקודת המינהל, חתום על ידי האגודה. השטר יוצג לפרעון במקרה של הפרת התחייבות האגודה. בטרם יוצג השטר לפירעון תשלח לאגודה הועדה מוקדמת של 15 יום על ידי היועץ המשפטי המחוזי של המינהל בדואר רשום.


מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, אנו מצהירים בזה כי נמסור למינהל בקשה, בכתב ומראש, אודות כל תכנית לשימוש החורג מתנאי המינהל להקמת נקודת התדלוק, וכי כל עוד לא תינתן הסכמת המינהל בכתב לבקשת האגודה, תהווה כל פעולה בניגוד לתנאי המינהל המפורטים לעיל משום הפרת התחייבויות האגודה.

חתימת המוסמכים לחתום בשם האגודה *

שם __________________________ שם_______________________

תפקיד________________________ תפקיד_____________________

חתימה________________________ חתימה_____________________


___________

חותמת האגודה


* יש לצרף יפוי כח או החלטה המעידים כי החותמים מוסמכים לחתום בשם האגודה.

אני הח"מ, עו"ד ______________ , מאשר בזה כי ביום __________ הופיע /ו בפני בא/באי כוחה של האגודה השיתופית ____________ ה"ה _____________ המוכר/ים לי אישית שזיהיתיו/ם לפי תעודת/תעודות זיהוי מספר_________________.

ולאחר שהוזהר/ו מן התוצאות הצפויות לו/להם בגין כל חריגה מהאמור בתצהיר זה חתמו בפני על התצהיר דלעיל.