מכירת מגרשים עפ"י החלטה 737 - הוראות מעבר
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
מכירת מגרשים עפ"י החלטה 737 - הוראות מעבר
בועז מקלר, רו"ח , 17.3.2003
בג"ץ הקרקעות קבע כי הוראות מעבר בקשר להמשך ביצוען של החלטות 717 , 727 ו- 737 יקבעו ע"י חברי מועצת מקרקעי ישראל. בעקבות החלטת הבג"ץ החליטה מועצת מקרקעי ישראל ב- 18.11.2002 בהחלטה 944 להקים ועדה "שתשמע הערות והשגות בנושא הוראות המעבר אשר על המועצה לקבוע בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 29.8.02". "המלצות הועדה תובאנה לאישור מועצת מקרקעי ישראל". הועדה שהוקמה מורכבת מארבעה חברים ממועצת מקרקעי ישראל ומעו"ד משה ניסים המשמש יו"ר הועדה.

הועדה הגישה המלצה ראשונה ב- 16.1.2003 בדבר המשך הקצאת מגרשים בקרקעות ש"הוחרגו" ע"י בג"צ הקרקעות. ההמלצה התקבלה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 21.1.2003 (ראו מאמרנו מיום 11.03.03).

הועדה קיבלה המלצה שניה המאפשרת מכירת מגרשים עפ"י החלטה 737 בתנאים מסויימים.

ההמלצה תועלה לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ויש להיערך ליישומה.
להלן הנוסח המלא של המלצת הועדה לקביעת הוראות המעבר כפי שמופיע בפנייתה מיום 10.2.03 למועצת מקרקעי ישראל:
"
1. בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 3962/97 בארותיים מושב עובדים נ. ארד קבע היועץ המשפטי לממשלה, בחוות דעתו מחודש פברואר 1999, כי אגודות הישובים או מי מטעמן אינן רשאיות לגבות מן המתיישבים החדשים כספים מעבר לאלה המשולמים על ידם בגין הקרקע ובגין עלויות פיתוח (בגובה הסכום אשר אושר על ידי המינהל) כתנאי למתן המלצתם להקצאת הקרקע. גביית הכספים הנוספים אשר היתה נהוגה זכתה לכינוי "כספים בעלמא" ונאסרה כאמור.
2. נוכח קביעה זו של היועץ המשפטי, וכפועל יוצא מיישומה על ידי המינהל בהוראת אגף חקלאי 51 י', ובעקבות פניות של גורמים שונים הוצאו ביוני 1999 הוראות מעבר, בתאום עם לשכתו של היועץ המשפטי לממשלה. בהוראות אלה נקבעה תקופת ביניים, שבמהלכה, ובהתאם לקריטריונים הקבועים בה, התאפשרה גביית "הכספים האסורים". הוראות מעבר אלה אומצו והופצו ע"י המינהל ביולי 1999 בהוראת האגף החקלאי מס' 51 יג'.
3. בהוראות אלה נקבע, כי על אף האיסור, יינתן היתר לגביית כספים כאמור לעסקות שביסודן פסקי דין של משקם כמשמעם בחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 אשר ניתנו עד לא יאוחר מיום 31.3.99 וכן על עסקות חתומות בהן התקשרו אגודות עם חברה מפתחת/יזם או משתכן, ובלבד שאלה נקשרו עד יום 31.3.99.
4. בהוראת האגף 51 יג' הוצע, בין היתר, על הקמת שתי ועדות: ועדה מלווה וועדת הוראות מעבר, אשר הוסמכו לקבוע מהם המקרים הנמצאים בגדרן של הוראות המעבר. כן נקבע, כי תוקף האישור מוגבל להעסקות אשר תבוצענה עד יום 31.12.00.

לאחר שהובאו בפני המינהל טענות, כי אין די בזמן שהוקצב, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה, הוארך המועד לביצוע עסקות תוך גביית "הכספים האסורים", בנסיבות שהוגדרו בהוראות המעבר ובהוראת האגף החקלאי 51 יג', באופן שהותר לבצען במשך שנה נוספת, דהיינו ועד 31.12.01. (הוראת האגף החקלאי 51 יח').
הוראה זו הוארכה בשלישית, לגבי יישובי עדיפות לאומית, עד ליום 30.6.02, ולגבי יישובי קו עימות בצפון עד 31.12.03.
5. באשר לקיבוצים שחתמו על הסדר הקיבוצים תיקון, שהוגדרו כ"קיבוץ – שכונה" לצורך קבלת תמורה מן המגרשים על מנת לכסות חובותיהם, קיבלה הנהלת המינהל החלטה מיוחדת, המאפשרת גביית כספים באופן התואם את הוראת האגף החקלאי 51 יג'. זאת לתקופה של 18 חודשים, המסתיימת בספטמבר 2002 (הוראת אגף חקלאי 51 כ', נספח ב' להלן).
6. ביום 14.11.01 החליט הבג"צ לצמצם את צו הביניים שהוצא על ידו בבג"צ 244/00 באשר להחלטה 737 באופן שצו הביניים לא יחול על יישובים המקיימים במצטבר תנאים אלה, תוכנית ההרחבה שלהם אושרה ע"י מינהל מקרקעי ישראל וכן אושרה ע"י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, החל הליך הגשת רשימת המומלצים בהם והחלו בהם בעבודת הפיתוח בפועל. כמו-כן לא יחול צו הביניים על יישובים שהוגדרו כיישובי קו-העימות ע"י ממשלת ישראל.
7. בישיבתה מיום 21.01.03 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לאשר את המלצת הועדה להכנת הוראות המעבר להחיל בשלב זה את החלטה 737 בהרחבות ישובים אשר הוחרגו ע"י בית המשפט העליון והוצאו מתחולת צו הביניים בהחלטתו מיום 14.11.01, כמפורט לעיל.
8. הואיל ובחלק מהמקרים ההיתר שניתן ע"י היועץ המשפטי לממשלה פג או עומד לפוג ומשמעות הדבר היא שהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 21.01.03 אינה או לא תהייה ניתנת ליישום, מתבקשת מועצת מקרקעי ישראל לפעול להארכת המועדים כפי שנקבעו בהוראת אגף 51כ' כאמור. "
עוד בנושא...