מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
שווק ומכירת מגרשים לפי 737
בועז מקלר, רו"ח 28.2.2003
מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה מס' 951 מיום 21.1.03 החליטה לאמץ את הוראות המעבר שנקבעו במכתבו של עו"ד משה ניסים יו"ר הועדה לקביעת הוראות מעבר, מיום 16.1.03.

להלן נוסח ההחלטה:

"מודיעים בזאת כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ן- 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום יח' בשבט תשס"ג (21 בינואר 2003) לאשר את האמור במכתבו של עו"ד משה ניסים, יו"ר הועדה להכנת הוראות מעבר לענין החלטות 717, 727 ו- 737, מיום 16.1.03, לפיו יפעל המינהל לאלתר עפ"י החלטת בית המשפט העליון מיום 14.11.01 בתיק בג"צ 244/00 ויאפשר המשך ביצוע עסקאות עפ"י החלטה 737 באופן שהוא לא יחול על ישובים כלהלן:

1. ישובים אשר ביום 15.11.01 התקיימו בהם כל התנאים הבאים תכנית ההרחבה שלהם אושרה ע"י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החל הליך הגשת רשימת המומלצים החלו בפועל עבודות הפיתוח בהרחבה.

2. ישובים המוגדרים ע"י ממשלת ישראל כיישובי קו עימות."
המשמעות המעשית והמיידית
א. הקצאת מגרשים במושבים וקיבוצים העומדים בתנאים הנ"ל תהיה במתכונת של החלטה 737 ולא על פי ההחלטה החדשה המחליפה את החלטה 737. דהיינו התשלום יהיה בשיעור מופחת, לא תהיה חובת תשלום בגין כל מכסת הבניה על פי התב"ע, וגודל המגרש יהיה עד 500 מ"ר.

ב. מושבים וקיבוצים העומדים בתנאים הנ"ל ומעונינים לשווק את מגרשי ההרחבה על פי סעיף 10(ג) להחלטה 737 ולגבות תמורה מלאה עבור מכירת מגרשים אלו יוכלו לחתום הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל בקשר לכך.