כללי הקצאת מגרשים במגזר החקלאי - הבהרות
בועז מקלר, רואה חשבון, 25.2.2003
להחלטת מועצת ממ"י 959
כללי
ב- 4/2/2003 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה מספר 959 בעניין "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".

החלטה זו משנה את התנאים שהיו בהחלטה 737. בין היתר קובעת ההחלטה שבגין ההקצאה ישולמו מלוא דמי החכירה המהוונים למלא קיבולת בניה לפי שומה פרטנית על פי השיעור הנהוג למגורים באזור בו מצוי הישוב, עפ"י מפת אזורי העדיפות הלאומית אשר תהיה בתוקף בעת ההקצאה.

ההחלטה מבטלת את השיעורים המופחתים שנקבעו בהחלטה 737 ומעלה את שיעור התשלום לשיעור המירבי:
במרכז הארץ מ- 66% ל- 91%
באזור עדיפות לאומית ב' מ- 36% ל- 51%
באזור עדיפות לאומית א' מ- 22% ל- 31%
המשך הקצאה לפי כללי 737 – "המוחרגים"
בהחלטה 959 נקבע מפורשות שהיא לא תחול על עסקאות עליהן תחולנה הוראות מעבר שיקבעו ע"י מועצת מקרקעי ישראל.

סעיף 9.2 להחלטה קובע:

"החלטה זו לא תחול על עסקות עליהן תחולנה הוראות המעבר אשר תקבענה על ידי מועצת מקרקעי ישראל בהתאם לפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ (מאוחדים) 3939/99, 244/00 ואח', אלא אם כן יבקש המומלץ להחילה עליו".

לצורך הכנת הוראות מעבר הוקמה ועדה בראשותו של עו"ד משה ניסים.

הוראות מעבר ראשוניות וחלקיות הוגשו והתקבלו ע"י מועצת מקרקעי ישראל ב 21/1/03, ובהמשך יצאו הנחיות ע"י הגב' שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי.

להלן עסקאות הקצאת מגרשים בהרחבה שיבוצעו במתכונת הקיימת של החלטה 737 על פי הנחיות מינהל מקרקעי ישראל מיום 29/1/03:

1. "ניתן להמשיך באישור עסקות להחכרת מגרשי מגורים בהרחבות ביישובי קו העימות עפ"י הכללים שנקבעו בהחלטה 737 ו-888.
2. ניתן להמשיך לאשר עסקאות מגרשי מגורים בהרחבות במתחמים המוחרגים מצו הביניים של בג"צ 244/00.
להזכירכם – מתחם מוחרג הינו מתחם הרחבה אשר ביום 15.11.01 התקיימו בו התנאים הבאים:
א. קיימת תכנית בתוקף.
ב. החלו בהגשת רשימת מומלצים.
ג. הוחל בעבודות הפיתוח במתחם ההרחבה. "
נדגיש כי ביחס למגרשים אלו ("המחורגים") שיעור התשלום שיידרש הינו על פי הקבוע בהחלטה 737 דהיינו 66% (במרכז הארץ) ולא 91% זאת גם לאחר כניסתה של ההחלטה 959 לתוקף וזאת לתקופה שתסתיים במועד האחרון לביצוע עסקאות אלו שיקבע בעתיד בהוראות המעבר הסופיות שיגובשו ע"י ועדת משה ניסים.
תשלום בגין תוספת בניה
חוכר שהוקצה על שמו בעבר מגרש בהרחבה בתנאי 737 ויבקש אישור המינהל לתוספת בניה יידרש לשלם שיעור מלא (91% במרכז הארץ) ולא על פי השיעורים שבהחלטה 737 .

לאור זאת מומלץ לחוכרי מגרשים עפ"י תנאי 737 לבקש כי העסקה תעשה למלוא קיבולת הבניה שהם מעונינים לבנות.

הקצאות לפי החלטות 692 ו-751 – שיוך דירות
ב- 30/1/03 הוציאה מנהלת האגף החקלאי הגב' בן צבי הבהרה למחוזות לפיה ניתן להמשיך בהקצאת בתי המגורים ע"ש החברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים כאשר התשלום הינו התשלום המופחת שנקבע בהחלטה 737.


להלן נוסח ההוראה:

"מסתבר כי ניתן להמשיך לפעול עפ"י החלטות מועצה הן 751 והן 692. שתיהן עוסקות בשיוך דירות בנויות לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים בהתאמה.

שיעורי התשלום ממשיכים להיות כפי שנהגנו עד כה ועד להודעה חדשה. (אין לגבות עפ"י השיעורים המצוינים ב-692)".
בניה בנחלות ובמשקי עזר
החלטה 959 המשנה את שיעורי התשלום ביחס להקצאת מגרשים לבניה אינה חל על תוספות בניה בנחלה ובמשקי עזר.

במינהל מקרקעי ישראל קיים ספק באשר לשעורי התשלום לתוספת בניה בנחלות ובמשקי עזר עקב מצב זה הוציאה מנהלת האגף החקלאי הנחיה לפיה יגבה שיעור התשלום הרגיל (עפ"י 737) אולם בעל הנחלה יידרש לתת ערבות למינהל על סכום ההפרש לדמי חכירה מלאים.

להלן נוסח ההוראה:

"בפסקי דין מיום 29/8/02 בתיקי בג"צ מאוחדים בג"צ 3939/99, בג"צ 244/00 ואח', קבע ביהמ"ש העליון כי דין החלטות 717, 727 ו-737 בטלות וכי אין להמשיך ביישומן.

בעקבות הביטול הנ"ל, ועקב חוסר הוודאות/החלטה לגבי שיעור התשלום הנדרש בעקבות ביטולן נאלצנו להקפיא חלק מהפעילויות באגף החקלאי, ביניהן אישור תוספות בנייה בנחלות ובמשקי עזר.

לפיכך, הוחלטה בתיאום עם גב' רחל זכאי-נוימן, יועמ"ש המינהל, לפעול בתקופת הביניים עד לקבלת החלטות קבועות בנושא כדלקמן:

לגבות דמי היתר בשיעורים שנהגו לגבות עד כה ובמקביל להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לממד יוקר המחיה, בגובה ההפרש בין שיעור הגביה בפועל לבין שיעור התשלום המלא הנהוג באזור בו מצוי הישוב.

לפיכך השיעור שיש לגבות:

בישובים במרכז הארץ – תשלום בשיעור 66% והפקדת ערבות בסכום ההפרש שבין 66% ל- 91%.

בישובים באזורי עדיפות ב' – תשלום בשיעור 36% והפקדת ערבות בסכום ההפרש בין 36% ל-51%.

בישובים באזור עדיפות א' – תשלום בשיעור 22% והפקדת ערבות בסכום ההפרש בין 22% ל-31%

הערבות צריכה להיות בתוקף ל-12 חודשים".

להחלטת מועצת ממ"י 959