ביצוע עסקאות במגזר החקלאי עפ"י בג"צ הקרקעות
בועז מקלר, רואה חשבון, 3.2.2003
בעקבות פנייתו של עו"ד משה ניסים, יו"ר הועדה להכנת הוראות המעבר לעניין החלטות 717, 727 ו-737, מיום 16.1.03, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 21.1.03 החלטה לבצע עסקאות שהוחרגו על ידי בג"צ הקרקעות.

ב- 29 בינואר 2003 הוצאו הנחיות ע"י הגב' שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי של מינהל מקרקעי ישראל המאפשרות המשך ביצוע עסקאות במגזר החקלאי עפ"י בג"צ הקרקעות.
להלן נוסח ההנחיות במלואן:
1. "ניתן להמשיך באישור עסקות להחכרת מגרשי מגורים בהרחבות ביישובי קו העימות עפ"י הכללים שנקבעו בהחלטה 737 ו-888.

2. ניתן להמשיך לאשר עסקאות מגרשי מגורים בהרחבות במתחמים המוחרגים מצו הביניים של בג"צ 244/00.
להזכירכם – מתחם מוחרג הינו מתחם הרחבה אשר ביום 15.11.01 התקיימו בו התנאים הבאים:
א. קיימת תכנית בתוקף.
ב. החלו בהגשת רשימת מומלצים.
ג. הוחל בעבודות הפיתוח במתחם ההרחבה.

3. בהתאם להחלטה זו, ניתן לקדם עסקות להחכרת מגרשי מגורים מבונים במושבים שיתופיים, החלטת מועצה 692, המוגדרים יישובי קו עימות בצפון וברמת הגולן".