הסכם לשיווק עצמי - 737 סעיף 10(ג) - עם תנאים מתלים
בועז מקלר, רואה חשבון, 14/11/2002
על פי הנחיות היועצת המשפטית של מינהל מקרקעי ישראל, עו"ד רחל זכאי, ניתן לחתום על הסכמים לשיווק עצמי של מגרשים על פי סעיף 10(ג) להחלטה 737 עם תנאים מתלים.

הנחיה זו הוצאה אודות למאמצים רבים שהשקענו בימים האחרונים ואודות לפנייתו של דודו קוכמן, מזכיר האיחוד החקלאי.

פרושה של הנחיה זו שהמינהל יחתום על הסכמים גם עם אגודות שטרם המציאו התחייבות המועצה האזורית לפיתוח ו/או הסכמת הסוכנות היהודית ו/או אישור אחר הנדרש על פי הוראות אגף חקלאי 51(כ"ב).

אגודות שלא הוחרגו בבג"צ הקרקעות חייבות לחתום על ההסכם עד 15.11.02 ואגודות שהוחרגו עד 18.11.02- מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל האמורה להחליט על הוראות המעבר.

הסכם כאמור מאפשר שיווק מגרשי האגודה ללא מגבלת זמן.

נוכח הזמן הדחוק שנותר, יש לשקול פנייה לערכאות משפטיות שיורו למינהל מקרקעי ישראל לחתום על הסכם לפני תום המועד האחרון.

לפרטים והבהרות נוספת ניתן לפנות לעודד ברנע ממשרדנו 054-4305000.