הוראות מעבר - בג"צ קרקעות
בועז מקלר, רואה חשבון, 22.10.2002
דוח הועדת לגיבוש המלצות בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737 פורסם לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ב- 17 לאוקטובר 2002. המלצות אלו אמורות לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (טרם נקבע מועד).

המלצות הועדה הינן צרות ומצומצמות ואינן עולות בקנה אחד, לדעתנו, עם הנחיות בג"צ הקרקעות בקשר להוראות המעבר.

אנו ממליצים לכל אגודה הנפגעת מהמלצות אלו לפנות בדחיפות למועצת מקרקעי ישראל ולהצביע על השלב המתקדם בו נמצא הליך שינוי היעוד, המשאבים שהושקעו עד כה, ההתחייבויות שאליהן נכנסה האגודה עקב ההסתמכות על החלטות מועצת מקרקעי ישראל, היותה של עסקת שינוי היעוד מקור להסדר חובות, הנזקים שייגרמו לה עקב ביטול ההחלטות רטרואקטיבית וכל שינוי במצב לרעה שנגרם לאגודה עקב ביטול ההחלטות רטרואקטיבית.

את הפניות יש לשלוח לראש הממשלה, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, לכתובת הרשומה מטה עם העתקים למנכ"ל המינהל, מר יעקב אפרתי ולעו"ד רחל זכאי היועצת המשפטית של המינהל.
בפנייה יש לכלול בקשה מפורשת להופיע בפני מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה בה תועלה ההצעה להחלטה בדבר הוראות המעבר.
הכתובות למשלוח המכתבים:
מר אריאל שרון מר יעקב אפרתי גב' רחל זכאי, עו"ד
ראש הממשלה מנהל מינהל מקרקעי ישראל יועמ"ש ממ"י
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל מינהל מקרקעי ישראל מינהל מקרקעי ישראל
רחוב קפלן 3 רחוב שמאי 6 רחוב שמאי 6
קרית הממשלה ירושלים ירושלים
ירושלים 91919 . .