,עקרק םורופ ,םיצוביקבו םיבשומב תובחרהה אשונב םינוכדע
10/10/02 - רלקמ זעוב ח"ור ,היישעתה דוגיא תויומלתשה