הוצאות פיתוח בהרחבות – שידרוג מוסדות רשות
בועז מקלר – רואה חשבון, 27.9.2002
1. על פי הוראות אגף חקלאי 51 (י) והוראת אגף שיווק וכלכלה 366ב אשר עודכנה לאחרונה ב- 5.11.2001 ניתן לגבות סכומי הוצאות פיתוח ללא אישור פרטני של אגף שיווק וכלכלה וכן 120,355 ₪ (במונחי מדד תשומות בנייה 7/02).

לתשומת לבכם סכום זה שונה מהסכום שפורסם בהוראת אגף החקלאי 51 (כ"ב) 112,058₪ (במונחי מדד 7/02).

לקבלת אישור לסכום הנכון (120,355 ש"ח) הכולל את העלאת שיעור המע"מ ל – 18% פנינו לעו"ד רונן כהן מנהל אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל.

2. אגודות רבות שקיבלו אישור פרטני להוצאות פיתוח מאגף שיווק וכלכלה לפני פרסום הוראות אגף 366ב (5.11.2001) זכאיות לפנות לאגף שיווק וכלכלה לקבל תוספת להוצאות הפיתוח שאושרו להם על פי סעיף 6.1 להוראת אגף 366ב הקובע כי שידרוג "מוסדות חינוך ומוסדות ציבור רשות" הינו חלק מהוצאות הפיתוח.

3. לסכום הוצאות הפיתוח בהרחבה משמעות רבה לאגודות שבחרו במסלול שיווק עצמי של מגרשי הרחבה (סעיף 10 (ג'), מאחר וסכום זה נגבה במלואו מכל המגרשים לרבות אלו שהמינהל משווק בעצמו.